DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Grønnegade 12, 3. , 1107 København K

Den nuværende månedlige boligskat på Grønnegade 12, 3. er 1.400 kr. Boligskatten ser desværre ud til, at vokse over de næste år.

Der er en mulighed for, at boligejeren på Grønnegade 12, 3. skal have penge tilbage i skat p.g.a. en for høj ejendomsvurdering i årene 2011-2020.


Estimeret fremtidig boligskat på Grønnegade 12, 3.
år: 2019 2020 2021 2024 og frem
Skat:16.800 kr 55.815 kr (*) 55.443 kr (*) 46.390 kr (*)
Tabelbeskrivelse: Kolonnen '2019' er den nuværende årlige boligskat. De årlige boligskatter for 2020, 2021 og 2024 er kvalificerede bud baseret på ejendommens aktuelle AVM vurdering og skatteministeriets typeeksempler i København Kommune. Estimaterne indeholder en lang række usikkerheder.

Læs mere nedenfor ↓


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af restauranten/caféen på Grønnegade 12, 3. (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011 og 2012. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Grønnegade 12, 3.


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af restauranten/caféen på Grønnegade 12, 3. har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (5.277.585 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Grønnegade 12, 3. er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Grønnegade 12, 3. ».Effekten af den nye boligskattereform for huse i København Kommune

Skatteministeriet har udregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler for tre huse med forskelligt prisniveau i København Kommune: Et billigere hus til 3.900.000 kr., et typisk hus til 5.500.000 kr. og et dyrere hus til 8.100.000 kr. Et udtræk af skatteministeriets vigtigste tal er vist i tabellen nedenfor.

Vi har estimeret boligskatten for Grønnegade 12, 3. baseret på restauranten/caféens aktuelle AVM værdi (5.277.585 kr.), og lineær interpolation mellem et billigere og et typisk hus i København Kommune. Med de forbehold, der knytter sig til skatteministeriets udregninger, vores ejendomsvurdering og interpolation, ser det ud til, at boligskatten i 2020 bliver 39.015 kr. højere end den nuværende (2019) årlige boligskat på 16.800 kr. Fra 2021 nedsættes ejendomsværdiskatten for alle landets boliger og det kommer også Grønnegade 12, 3. til gode med en lettelse på 372 kr.

Boligejerne på Grønnegade 12, 3. er blandt de relativt få tabere af 2024 skatteomlægningen, der vil opleve en højere boligskat end den de betaler nu (afhængig af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering). Den nuværende boligejer ser ikke ud til at få en skatterabat ifm. med skatteomlægningen i 2024.

Fremtidig boligskat og kompensation
BoligtypeEjendomsvurdering 2020Boligskat 2020 (1)Boligskat 2021 (2)Boligskat 2024 (6)Rabat (13)Kompensation (14)
Billigere hus3.900.00049.10048.90035.80000
Typisk hus5.500.00056.90056.50048.10000
Dyrere hus8.100.00062.90062.00060.5004.7000
Grønnegade 12, 3. 5.277.58555.81555.44346.39000

Tabelbeskrivelse: Tabellens tre første rækker viser skatteministeriet udregning af virkningerne af de fremtidige boligskatteregler for huse med forskelligt prisniveau i København Kommune. Kolonnerne 'Boligtype' og 'Ejendomsvurdering 2020' angiver de tre eksempel-huse og deres ejendomsvurderinger. 'Boligskat 2020 (1)', 'Boligskat 2021 (2)' og 'Boligskat 2024 (6)' er de estimerede samlede boligskatter (ejendomsværdiskat + grundskyld) for årene 2020, 2021, 2024. 'Rabat (13)' er den eventuelle skatterabat, der gives til boligejer for at afbøde muligheden for en voldsom skattestigning fra 2024 (skatterabatten bortfalder ved salg af bolig). 'Kompensation (14)' er det eventuelle beløb, som boligejer kan forvente at få refunderet pga. for høje boligskatter i perioden 2011-2020. Udregningerne bag de nummererede kolonner markeret med (x) er beskrevet mere uddybende her ». Tallene for Grønnegade 12, 3. er estimeret ved lineær interpolation mellem et billigere og et typisk hus i København Kommune.
Bemærk: Der er ikke tale om endelige værdier - men blot estimater baseret på en række antagelser i både skatteministeriets udregninger samt vores interpolation. Desuden vil den fremtidige boligskat kovariere med den (endnu ukendte) fremtidige boligprisudvikling på Grønnegade 12, 3. .


Datakilder: Skatteministeriets udførlige og ret indviklede beregninger for typiske ejerboliger i København Kommune er beskrevet på siden Nye boligskatteregler - Typeeksempler ». AVM prisvurdering og anden boligstatistik for Grønnegade 12, 3. er beskrevet udførligt på siden Ejendomsvurderinger på Grønnegade 12, 3. ».


Penge tilbage i boligskat

Det er uklart om restauranten/caféens ejer har en kompensation til gode. Skatteministeriets udregninger indikerer, at der ikke kan forventes en kompensation. Grafen med de historiske ejendomsvurderinger indikerer dog, at de offentlige ejendomsvurderinger muligvis har været i den høje ende.

Der er en lille chance for tilbagebetaling af boligskat (*)

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »