DinGeo — i hele Danmark

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K

DinGeo har samlet informationer på Gothersgade 14, 6. tv i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune. De nærmeste naboer er oftest unge provinsboere med et forholdsvis lavt udannelsesniveau. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.42 procent i området.

Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Luftfoto af Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K fra foråret 2018. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.6820°N, 12.5840°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos

Sundhed — Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K

Radon

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 17 målinger i den gamle København kommune. Af de 17 målinger var den højeste radonkoncentration 290 Bq/m3 og middelkoncentationen var 47 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

Der kunne ikke findes BBR oplysninger omkring ejendommens byggeår

Bygningen
Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau på ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området.
Radon i danske boliger
Der er lav risiko for Radon på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K.

!Området

Der er dog indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen registreret 16 jordforureninger. Af disse er 10 egentlige jordforureninger (type V2), mens 6 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 644-Sankt Annæ Vester Kvarter, København, der hører til Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalJordforureninger (V2)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
101-00697Region Hovedstaden45
101-30002Region Hovedstaden73
101-00418Region Hovedstaden113
101-03433Region Hovedstaden175
101-00686Region Hovedstaden180
101-01465Region Hovedstaden310
101-00635Region Hovedstaden359
101-02877Region Hovedstaden404
101-00646Region Hovedstaden439
101-00714Region Hovedstaden495
Mulige jordforureninger (V1)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
101-00318Region Hovedstaden30
101-10317Region Hovedstaden120
101-30097Region Hovedstaden322
101-01894Region Hovedstaden390
101-00424Region Hovedstaden392
101-01762Region Hovedstaden396

Luftforurening

Der er middelhøj luftforurening på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 31.6 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kræftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 12.2 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.0 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K. Støjen er vurderet at være 60-65 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en opvaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by60-65 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt.

Vandets Hårdhed, dH


dH <4
dH <4
dH 4-8
dH 4-8
dH 8-12
dH 8-12
dH 12-18
dH 12-18
dH 18-24
dH 18-24
dH 24-30
dH 24-30
dH > 30
dH > 30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K

Risiko for oversvømmelse ved skybrud

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte trekanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte trekanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er 80 procent. Det betyder, at ca. 80 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 150 - 200 mm/dag i området omkring Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K ligger i et område hvor grundvand kan udgøre et problem*.
!Grundvand i perioden 1991-2010

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 0.5 meter. I perioder med meget nedbør lå grundvandet helt op til overfladen*.

!Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 0.1 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til 0.5 meter.

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 0 meter i forhold til nuværende høje niveau. Det betyder at grundvandet vil nå op til overfladen under perioder med ekstrem nedbør.

Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen

(*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. Læs mere her »Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Risiko for oversvømmelse fra vandløb

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Risiko for oversvømmelse ved stormflod

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K ligger i en højde på 4.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 410 centimeter over normalen.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 410 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dkBoligfakta og Økonomi — Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde energimærke på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K. Det kan skyldes at ejendommen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.


Du kan slå ejendommens elektroniske energimærke op direkte på Energistyrelsen: SparEnergi.dk »


Mere info om Energimærket:

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Find meget mere info om HOFOR Fjernvarme P/S ». Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.Mere info om Boligopvarmning:

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle de mere end 400 danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser. Læs mere om data og datakilder her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K

Naboerne - Party i Provinsen

Beboerne i området omkring Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er af typen Party i Provinsen

Party i provinsen
Party i provinsen (Conzoom type).


Party i Provinsen

Geodemografi

Party i provinsen er som oftest unge, hvor mange er i 20'erne og over halvdelen er yngre end 35. Derfor har mange endnu ikke stiftet familie og tre ud af fire er fortsat singler. Typen består af såvel danske unge, hvis forældre i generationer har boet i provinsen, men også en del nydanskere. I alt har en fjerdedel en anden oprindelse end dansk.

Uddannelsesniveauet er forholdsvis lavt, men en del studerer stadig. En tredjedel har dog alene grundskolen at falde tilbage på, mens lidt flere har taget en erhvervsfaglig grunduddannelse. Omkring halvdelen er forsørget af det offentlige, mens de øvrige primært er lønmodtagere på et lavere niveau. Ikke alle er i faste jobs og i stedet er mange måske på deltid eller timelønnede jobs. Indkomsten er derfor spredt i den nedre halvdel af indkomstskalaen og gennemsnittet ligger under gennemsnitsdanskerens. Formuen er oftere negativ end positiv.

Der festes i alle socialklasser, men Party i provinsen vil nok mene, at festerne i de lavere socialklasser er sjovere. Der varmes op til festen i en mindre lejlighed, ofte opført før 70'erne. De fleste bor til leje, mens resten bor i ejerbolig handlet til noget under landsgennemsnit.

De fleste bor i større provinsbyer, mens andre bor i en bekvem afstand fra en provinsby, hvor man stadig nemt kan tage bussen eller lokalbanerne til byen. Derfor har lidt over halvdelen af dem heller ikke bil.

Nogle har et CVR-nummer på hjemmeadressen, som oftest er de beskæftiget med sundhed og velvære, børnepasning eller selvstændige lokale håndværkere.

Adfærd, livsstil og holdninger

For Party i provinsen er det at være social meget centralt. Flere gange ugentligt er de sammen med familie eller venner. Det kan være til middag hos familien eller til fredagshygge med vennerne, hvor der varmes op inden turen går til byens diskotek, hvor de fleste mødes flere gange månedligt. Udover diskoteksbesøg, går de også gerne i biografen, til pop-/rockkoncert eller til et stand-up show. Transporten ud og hjem klares enten på cyklen eller med den kollektive transport. Heriblandt er regionaltoget, som hver femte kører med jævnligt, når de skal til nærmeste større provinsby for at shoppe eller feste.

Du kan være sikker på at finde trofaste tilhængere af provinsens eller den mere lokale fodboldklub blandt Party i provinsen. De holder nemlig af bold og det er en god måde at styrke sammenholdet med vennerne på.

De er selvfølgelig også på de sociale medier og benytter gerne Skype eller en anden gratis tjeneste til telefoni.

Da typens budgetter er begrænsede, betyder de mange aktiviteter, at der må prioriteres færre penge til det øvrige forbrug. Madvarer bliver derfor købt i discountsupermarkederne og få synes, at der er overskud til at kigge efter miljøvenlige eller økologiske råvarer. Til gengæld skal maden helst være sund, da en del blandt denne type spiser slankemad.

Det kombineres med hyppig træning for to tredjedeles vedkommende og motionsformerne er fitness og løb, hvilket hver fjerde giver sig ud i. Det handler om at få sved på panden, så man kan se godt ud og når man kommer ud af omklædningen er træningstøjet erstattet med modetøj og kosmetik for kvinderne.

De fleste undværer gerne den daglige avis. Faktisk læser de hverken aviser eller magasiner i nævneværdigt omfang. Til gengæld læser de mere faglitteratur end gennemsnitsdanskeren, hvilket enten er på grund af deres studier eller for at forbedre sig fagligt. Men det er computeren, der er det vigtigste redskab i hjemmet, så den er tændt i det meste af døgnet. En tredjedel spiller onlinespil og noget færre spiller også computerspil. Når tv'et ikke har det, der ønskes, så bruger de også on-demand tv, streaming af film og meget andet også fra deres smartphone.

Ferie er noget, som de har haft, men det er flere år siden, at de var væk, når man ser bort fra, at tre fjerdedele har nået at udnytte mulighederne ved lidt grænsehandel i løbet af det seneste år.

Værdimæssigt er Party i provinsen mest Moderne-individorienterede samt Individorienterede i sig selv. Dog adskiller de sig fra de øvrige ungdomstyper ved også at være mere Traditionelle. Det slår også igennem på holdningerne, hvor de i mindre grad synes, at Danmark skal engagere sig internationalt eller gøre mere for flygtninge og indvandrere. Men politik har generelt ikke den store interesse.

Ved det seneste valg fordelte deres stemmer sig især på de store partier og det vil de formentlig også gøre ved næste folketingsvalg. Dog ser det ud til, at der er sket en højredrejning, så partierne til højre for Socialdemokraterne vil få flere stemmer fra Party i provinsen end ved sidste valg.

Flere end på landsgennemsnit står på Robinsonlisten, mens færre har Reklamer Nej tak.

vis mere »


Sidst opdateret 27 Jun., 2018.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 491 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Gothersgade 14, 6. tv. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 13795 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 14.24 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.42 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der suverænt har flest indbrud pr. indbygger. Dette afspejler sig også i at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. Læs mere om Indbrudsrisiko her »>

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet

Geologi

Jordarten under Gothersgade 14, 6. tv, 1123 København K er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode.

De marine aflejringer består mest af sand med skaller. Limfjordens hævede Stenalder-havbund (Tapeshavet) ligger 3-5 meter over nuværende havniveau og hæver sig til 9 meter over havet ved Løkken. Nord for den gamle kystskrænt mellem Hirtshals og Frederikshavn ligger Tapeslagene 13 meter over havet. Yngre stadier (Dosinia- og Donaxhavet) forekommer mod nord og opbygger Skagens Odde. Stenalderhavets hævede havbund ses i Vestjylland nord for Nissum Fjord og mod øst langs den jyske Kattegatkyst, hvor de højeste havaflejringer ligger 5 meter over havet. Hævet marint forland fra Stenalderhavet forekommer endvidere på det nordøstlige Fyn og langs Sjællands kyster, hvor de højeste havaflejringer ligger 10 meter over havet ved Hornbæk faldende til det nuværende havniveau langs Falsters nordkyst.


Marint sand og ler er ofte aflejret sammen med organisk materiale og derfor kan jorden sætte sig og bygninger kan få sætningsskader.

Marint Ler
Marint ler med muslingeskaller

Mere info om Jordarter:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Jordarternes egenskaber i forbindelse med geotekniske forhold har betydning ved bygning og konstruktion. Jordarternes bæreevne og frostbestandighed afhænger af kornsammensætning, indhold af organisk materiale og strukturforhold.

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. Med DinGeo kan du finde de boringer der ligger tættest på opslagsadressen. DinGeo viser de basale oplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer såsom geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Gothersgade 14, 6. tv

Den nærmeste overfladenære boring ligger 36 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Gothersgade 15. Boringen blev afsluttet 09 Jul., 1996. Brøndborer var COWI-consult A/S. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 3.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 6525 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Gothersgade 14, 6. tv.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
36 Forureningsbor. 3.5 201. 6525 »
39 Geoteknisk boring 5.0 201. 3258 »
47 Vandinjektion 47.0 201. 6128 »
71 18.0 201. 6182 »
77 Vandinjektion 47.0 201. 6127 »
82 Geoteknisk boring 22.8 201. 3249 »
83 Geoteknisk boring 37.0 201. 4872 »
96 Vandinjektion 25.0 201. 6126 »
113 Vandinjektion 48.0 201. 6198 »
116 18.0 201. 6129 »

Hvor langt er der fra Gothersgade 14, 6. tv
til nærmeste

Risikovirksomhed

AGA A/S
Kolonne 2


Afstand: 2,22 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 2,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Gothersgade 10a
1123 København K


Afstand: 50 meter


Kort Læs mere

Apotek

Royal Court Pharmacy


Afstand: 204 meter


Læs mere

Dagligvare

Brugsen


Afstand: 128 meter


Læs mereKøb en detaljeret rapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen