DinGeo — i hele Danmark

Roskildevej 550, 2605 Brøndby

Bygningen på Roskildevej 550 i Brøndby er opført i 1990 og indeholder 0 værelser og fordelt på 5195 m2.

Ejendommen ligger i Brøndby Kommune og er tilknyttet 2 forskellige skoledistrikteter (Uddannelsecenter Nygård, Brøndbyøster Skol). De nærmeste naboer er typisk erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.89 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Matrikelkort Roskildevej 550

Luftfoto af Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.Sundhed — Roskildevej 550, 2605 Brøndby

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Roskildevej 550, 2605 Brøndby at være høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Roskildevej 550, 2605 Brøndby ligger i den gamle Brøndby kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 11 målinger i den gamle Brøndby kommune. Af de 11 målinger var den højeste radonkoncentration 340 Bq/m3 og middelkoncentationen var 87 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Roskildevej 550, 2605 Brøndby er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Roskildevej 550, 2605 Brøndby er opført i 1990 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Roskildevej 550, 2605 Brøndby har en kælder på 819 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er relativ høj radonrisiko på Roskildevej 550, 2605 Brøndby.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Roskildevej 550

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Roskildevej 550 ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har bygningen på Roskildevej 550 ingen risiko for PCB.

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Bygningen på Roskildevej 550 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (76.8%), Tagmateriale (69.8%), Isolering (60.5%), Gulve (54.8%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 31 marts, 2023
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

!Jordforurening på grunden

Der er registreret jordforureningstype V2 på Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Det betyder at grunden er undersøgt og ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden er grunden forurenet.

Der er ikke endnu tilføjet en nuancering og der mangler derfor stadig information om forureningens farlighed. Det drejer sig om Trådvarefabrik, hotel mv., der har arbejdet med Aktiviteter vedr. benzin-, olie-, gas-, kul og tjæreprodukter;Aktiviteter vedr. metaller. Jordforureningen indeholder følgende stoffer: Benzen, Benz[a]pyren, Trichlorethylen, Nikkel m.fl.

Hvis du vil vide mere eller sikre dig ajourførte data, så kontakt den ansvarlige region: Region Hovedstaden. Jordforureningen er registreret med lokalitetsnummer: 153-20348.

!Olietank på grunden

I følge BBR er der en olietank på bygningens grund. Olietanken er etablereret i 1964 og sløjfet i 1988. Sløjfningen er beskrevet som: Tanken er tømt, afblændet og opfyldt. Der er tale om Nedgravet/underjordisk olietank på 30000 liter; Designet til Fyringsgasolie. Se adressens BBR data

!Jordforurening i nærområdet

Udover at selve grunden er forurenet, så er det værd at bemærke, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 42 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 30 egentlige jordforureninger (type V2), mens tolv er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Roskildevej 550, 2605 BrøndbyKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 20y-Brøndbyøster By, Brøndbyøster, der hører til Roskildevej 550, 2605 Brøndby. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Roskildevej 550, Brøndby
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Roskildevej 550, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-20348
23? -
Roskildevej 547
lok. nr. 153-00054
55? Trichlorethylen, Polyc.arom.kulbr.PAH, BTEX (sum), Vinylchlorid m.fl.
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-00029
64? -
Roskildevej 544, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00031
72? -
Roskildevej 537, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00036
75? -
Roskildevej 551, stålmøbelfabrik mv.
lok. nr. 153-01008
84? C25-C35 kulbrintefraktion, Benzen, Dieselolie, Tjære m.fl.
Hovedvejen 1-11 og Tavleholmsvej 2 m.fl, Glostrup
lok. nr. 161-00037
95? Olieprodukter, Bly, 1,1,1-trichlorethan, Olie-benzin m.fl.
Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-02016
96? -
Glostrupgård Transformerstation - matr. 11aa
lok. nr. 161-20000
106? Tetrachlorethylen, Pesticider, sum, Olie
Vibeholms Allé 8, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-05014
118? -
Roskildevej 547, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00053
126? -
Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00045
168? -
Vibeholmsvej 22, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-20028
201? -
Vibeholmsvej 24, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00035
211? -
Roskildevej 527, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-20367
212? -
Vibeholms Allé 14, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00028
214! F1 -
Vibeholms Allé 16, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00016
220? -
Vibeholmsvej 7, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-20393
224? -
Maskinværksted, lakering mv., Vibeholms Alle 19-23 og Vibeholmsvej 9-11
lok. nr. 153-20036
256? Zink, Vinylchlorid, Perfluoroctansyre, Nikkel m.fl.
Vibeholms Allé 20, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00050
265? -
Vognmand, autolakering, autoværksted, omlastecentral, Vibeholmsvej 14, Brøndby
lok. nr. 153-00048
270? Acetone, C25-C35 kulbrintefraktion, Nikkel, C10-C25 kulbrintefraktion m.fl.
Vibeholmsvej 21, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-02057
282? -
Paul Bergsøes Vej 17, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-00030
284? -
Roskildevej 519, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00017
292? -
Dalvangsvej 15-23, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-00021
350? -
Nordisk Kabel & Tråd, Priorparken 578, Brøndby
lok. nr. 153-00003
364? Phthalater, Kobber, Bly, Olieprodukter m.fl.
Paul Bergsøes Vej 16, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30210
365? -
Hvissingevej 100, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-00002
438? -
Hovedvejen 36, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-00023
440? -
Byparkvej 10, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30046
483! F1 -

Tabellen viser de 30 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Roskildevej 550, 2605 Brøndby.
Afstand angiver afstanden i meter fra Roskildevej 550 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Roskildevej 550, Brøndby
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Roskildevej 549, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-05020
55
Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-05002
64
Roskildevej 551, stålmøbelfabrik mv.
lok. nr. 153-01008
83
Plastikværkstedet m.m., Hovedvejen 2, Glostrup
lok. nr. 161-00011
99
Vibeholmsvej 16, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-05018
192
Vibeholms Allé 12, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00066
193
Vognmandsforretninger, Poul Bergsøes Vej 17-33, Glostrup
lok. nr. 161-00030
206
Hovedvejen 1-11 og Tavleholmsvej 2 m.fl, Glostrup
lok. nr. 161-00037
213
Vibeholmsvej 26, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00065
225
Paul Bergsøes Vej 34-45, Genbrugsstation
lok. nr. 161-30114
335
Vibeholmsvej 29, 2605 Brøndby
lok. nr. 153-00069
341
Dalvangsvej 65, 2600 Glostrup
lok. nr. 161-30265
474

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Roskildevej 550, 2605 Brøndby.
Afstand angiver afstanden i meter fra Roskildevej 550 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 02 marts, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Roskildevej 550, 2605 Brøndby bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Roskildevej 550, 2605 Brøndby.

!NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 32.0 µg/m3, hvilket er langt over gennemsnittet i Danmark men dog under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 12.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

!PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 22.9 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 40 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.8 µg/m3. Det er desværre en relativ høj koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

!Partikelantal

Der er estimeret 10100 partikler per cm3 luft. Det er desværre en relativ høj koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Brøndby med i gennemsnit 65.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Støjen er vurderet at være 65-70 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en emhætte

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Roskildevej 550, 2605 BrøndbyKortet viser trafikstøj i området omkring Roskildevej 550, 2605 Brøndby. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Roskildevej 550, 2605 Brøndby om dagen:

StøjtypeLydstyrke
! Større veje65-70 dB
! Veje i by65-70 dB
! Støre jernbaner55-60 dB
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Roskildevej 550, 2605 Brøndby har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Roskildevej 550, 2605 Brøndby

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Roskildevej 550, 2605 Brøndby.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Roskildevej 550, 2605 Brøndby ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Roskildevej 550, 2605 BrøndbyRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Roskildevej 550, 2605 Brøndby. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Roskildevej 550, 2605 Brøndby er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på < 50 mm/dag i området omkring Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Roskildevej 550 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Roskildevej 550 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Roskildevej 550, 2605 Brøndby


Ekstrem regn på Roskildevej 550Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Roskildevej 550. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.4 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Roskildevej 550, 2605 Brøndby er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Roskildevej 550, 2605 BrøndbyKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Roskildevej 550, 2605 Brøndby ligger i en højde på 17.4 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Stomflod og havvand på Roskildevej 550, 2605 BrøndbyKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 600 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Roskildevej 550, 2605 Brøndby befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Roskildevej 550, 2605 Brøndby

BBR oplysninger

Bygningen på Roskildevej 550 i Brøndby er opført i 1990 og indeholder 0 værelser og fordelt på 5195 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Hotel, kro eller konferencecenter med overnatning
Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Opførselsesår 1990
Ombygningsår 2015
Fredning -
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Køkkenforhold -
Antal Etager 6
Antal toiletter 0
Antal badeværelser 0
Antal værelser 0

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Betonelementer
Tagmateriale Tagpap med lille hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 5195 m2
Boligstørrelse 5195 m2
Kælder 819 m2
Areal til erhverv 5195 m2
Vægtet Areal 10717 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

 • Bygning nr. 2: Udhus opført i 2000 | areal: 35 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. bygningens computerberegnede ejendomsvurdering.

Teknisk Anlæg

Der er registreret et teknisk anlæg på adressen:

 • Type: Tank
 • Etableringsår: 1964
 • Placering: Nedgravet/underjordisk
 • Indhold: Fyringsgasolie
 • Status: Ikke i drift

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • Sonofon
 • UBEMANDET TELECENTRAL PÅ TAGETBBR-oplysningerne er sidst opdateret den 31 marts, 2023 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Ejendommen på Roskildevej 550 har energimærke C.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 28. maj 2014 til 28. maj 2024.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1990 og med den foreløbig seneste større ombygning i 2015. Et C-energimærke er meget typisk for bygninger fra tidsperioden (bygninger fra 1979-1998 har typisk energimærke C, D eller E; Se figur nedenfor).

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket C for ejendommen på Roskildevej 550 (byggeår: 1990) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (2015, ).


!Energiforbedringer

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke C efterlader plads til forbedring. Med hele otte forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på fjernvarme, fladt tag, solceller, varmefordelingspumper, varmtvandsbeholder og vinduer.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Fjernvarme: Installation af ny fjernvarmeveksler84.000 kr450.000 kr
Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 23 kW43.700 kr462.500 kr
Varmtvandsbeholder: Montering af plan solfanger og beholder til varme og brugsvand17.000 kr220.000 kr
Varmefordelingspumper: Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg4.400 kr30.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer til trelags energirude.21.300 kr1.022.000 kr
Vinduer: Udskiftning af vindue til trelags energirude.13.200 kr2.128.500 kr
Fladt tag: Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 450 mm. 5.500 kr1.172.500 kr
Varmefordelingspumper: Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg300 kr4.500 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden fire andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke A.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan forbedres1 trin via rentable forbedringer () og 2 trin med alle forbedringerne ().

Grønne investeringer i bygningen på Roskildevej

De otte forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 82 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 91,62 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle otte energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 75,41 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 450 mm (pris: 1.172.500 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 141.400 kr. på varmeregningen. Hvis alle 8 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 169.500 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt A-energimærke, vurderer vi, at bygningen vil opleve en værdiforøgelse på 4.675.500 kr. Hvis kun de rentable energiforbedringer udføres vil det nye energimærke B give en værdiforøgelse på 2.181.900 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden i 2021 (dog ikke materialer). Bygningspuljen er en anden offentlig tilskudskilde til energirenovering af Roskildevej 550.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Roskildevej 550 er endda i den specielle situation at 4 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i solceller har i energirapporten en anslået pris på 462.500 kr. Prisen på solceller falder løbende samtidig med at deres effektivitet stiger. Det betyder samlet set at prisen på solcelleenergi i dag er nede på ca. en tredjedel af hvad den kostede for 10 år siden.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 5 februar, 2020 - opdater


Roskildevej 550, 2605 Brøndby
Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energisparelån
kr.
kr.
Kreditbeløb til udbetaling
Hovedstol
Etableringsomkostninger
Samlet tilbagebetaling
Samlede omkostninger
Rente (variabel)
ÅOP
kr 150.670
kr 153.000
kr 2.330
kr 177.234
kr 24.964
2,95 %
3,31 %

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Roskildevej 550, 2605 Brøndby er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Bygningen på Roskildevej 550, 2605 Brøndby er med det nuværende energimærke C relativ dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (4960 m2), energimærke (C), opvarmningskilde (naturgas) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 449,1 MWh/år svarende til en varmeudgift på 326.700 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
326.700 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2014 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

!Fjernvarme

Der er desværre ikke endnu mulighed for fjernvarme på Roskildevej 550. Den nærmeste fjernvarmeforsyning er Glostrup Varme A/S - Se forsyningsområde og anden information om Glostrup Varme A/S her ».

Eventuelle udvidelsesplaner for Glostrup Varme A/S, der kan give fjernvarme til bygningen på Roskildevej 550 kan muligvis findes ved at kigge nærmere på:

.Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Ejendommen Roskildevej 550, 2605 Brøndby har en enkelt hæftelse på 18.400.000 DKK.

Udover de egentlige pantebreve, er der desuden 2 afgiftspantebreve.

Ejerpantebrev
Dato26. Jan, 1994
Prioritet17
Typeejerpantebrev
Hovedstol18.400.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Kreditorer Skjult
Afgiftpantebrev
Dato21. Dec, 1994
Prioritet18
TypeTillægstekst
Hovedstol15.000.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerHotellinvest DK 1 ApS
Afgiftpantebrev
Dato15. May, 1998
Prioritet19
TypeTillægstekst
Hovedstol10.000.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
KreditorerHotellinvest DK 1 ApS


Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 13 februar, 2023  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Roskildevej 550, 2605 Brøndby

Naboerne
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Roskildevej 550, 2605 Brøndby er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen , d.v.s. conzoom®-typen Lykkesmed.

Lykkesmed

Lykkesmed
erhvervsdrivende fra hjemmeadressen

 • Familier med og uden børn
 • Bor i huse i mindre provinsbyer
 • Høj købekraft
 • Rejser sjældent, sparer hellere op
 • Har tyverialarm og sygeforsikring

Geodemografi

”At være sin egen lykkes smed” er et gammelt udtryk. For vores Lykkesmed betyder det, at de enten er selvstændige, som er aktive med eget erhverv eller tager ansvar ved at lede eller bestyre for andre

De består overvejende af par i 40’erne eller ældre. Langt fra alle har børn, men de, der har, har et til to børn og sjældent flere

Lykkesmedes uddannelsesniveau er gennemsnitligt: Flest er erhvervsuddannede, en femtedel har grundskolen og en tredjedel med en mellemlang videregående uddannelse eller mere

Det, der adskiller Lykkesmed fra de andre husstandstyper er først og fremmest, at de lykkes med at kombinere erhverv og privatliv under samme tag. De driver deres forretning hjemmefra, for eksempel en håndværksvirksomhed, vognmandsforretning eller måske som zoneterapeut. Ikke alt giver nødvendigvis en indtjening, for nogle er det at være aktiv i en forening på enten bestyrelsesposter eller som kasserer lig med lykke. Det giver stadig noget at rive i, særligt når mange Lykkesmede faktisk er gået på pension

Husstandsindkomsten spænder temmelig vidt, men alligevel fordeler de sig ganske lig med befolkningen generelt, hvad angår socialklasse, og indkomst- og formueforhold

Lykkesmed bor overvejende i rummelige enfamiliehuse. Udenfor de fleste af deres huse er der plads til en til to biler, som familien kører i hver dag. Afhængig af erhverv kan der måske være plads til nogle varevogne eller lastbiler i indkørslen. Du kan finde Lykkesmed hvor som helst i Danmark. Mange bor i provinsbyer og allerflest i landsbymiljøer

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Med til forventningen om erhverv på adressen følger også, at en relativt stor andel må lægge lidt flere kræfter i på hjemmekontoret. Resten klarer sig med en arbejdsuge på de 40 timer. Det trætter ikke mere end at de selv står for at male deres hjem. Derfor er de også kendte kunder i det lokale byggemarked

Praktiske aktiviteter trækker mere end sport og motion, som de dog gerne følger med i - på tribunerne eller i tv. Skal de selv yde noget, bliver det i fitnesscentret - i hvert fald i januar og måske februar. Flere er medlem af en slankeklub for at klare sundheden ad dén vej

Heller ikke i det daglige er de så gode til at prioritere bevægelse; to tredjedele kører i bil hver dag, hvilket er mere end gennemsnittet, mens kun lidt over en femtedel kommer op på cyklen på daglig basis

Kærligheden til biler ses også i medieforbruget, for afhængig af hvilken bil, de har valgt som firmabil, bør det ikke undre dig at finde det seneste nummer af Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine liggende fremme. Ellers slapper de af med en film i fjernsynet eller en bog fra bogklubben

Internettet er i højere grad et praktisk redskab end en kilde til underholdning. Der er derfor tale om et bevidst valg, når computeren slukkes efter en endt arbejdsdag. I stedet kommer underholdningen fra radioen – P4 – eller fjernsynet. Deres tv-vaner er meget gennemsnitlige. De benytter ikke mange kulturtilbud, men kommer dog i biografen af og til

Næsten halvdelen får bladret lokalavisen igennem hver uge, men den nærstuderes næppe, for typen bekymrer sig generelt ikke meget om egns- og lokalspørgsmål. Generelt er den politiske interesse dog på linje med gennemsnittets, selvom der naturligvis spidses lidt mere ører, når det handler om skattepolitik

Lykkesmede handler, hvor det går stærkt eller hvor det er nært og man kan få alt, og Dagli’Brugsen er overrepræsenteret

Selvom Lykkesmede løber en risiko ved at være selvstændige, sikrer man sig gerne. Det kommer til udtryk ved, at flere har tyverialarm og privat sygeforsikring, og mange har også anparter, måske i deres eget firma. Så der bliver sparet op til trange tider, hvis det skulle blive aktuelt. De arbejder dog hårdt for at undgå det, og det er måske derfor, at det kan knibe lidt med at komme på ferie. Således har blot hver tredje været på charterferie det seneste år, men de har da nået en endagstur til Tyskland en gang eller to. Det er nu også bare dejligt at holde ferien herhjemme i Danmark

Værdimæssigt er typen overvejende Moderne eller Moderne-individorienterede. Holdningsmæssigt kommer det udtryk ved, at typen føler sig godt rustet til globaliseringen og er trygge ved de teknologiske fremskridt. Omtrent halvdelen mener, at der kunne opnås en effektiviseringsgevinst ved flere privatiseringer

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Roskildevej 550 er data sidst opdateret 19 januar, 2023.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Roskildevej 550 hører til afstemningsområdet Nørregård hvor der er 5.496 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 4.287 i Nørregård, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 78.0 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Nørregård med 1.666 stemmer. Det svarer til 38.9 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Nørregård (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Stram Kurs fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Nørregård, med et indeks på 175 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Nørregård, med et indeks på 36 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Roskildevej 550, 2605 Brøndby at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 31 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Roskildevej 550. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 1398 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 8.87 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.89 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2605 Brøndby

Opklaringsprocenten i 2605 Brøndby er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Roskildevej 550, 2605 Brøndby, via kobbernet.
 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 33 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Roskildevej 550God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Roskildevej 550 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Roskildevej 550 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 100 - 200 Mbit/s
 • Tre: 50 - 100 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Roskildevej 550


Data sidst opdateret 27 december, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Roskildevej 550, Brøndby
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Roskildevej 550, 2605 Brøndby er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Roskildevej 550

Den nærmeste overfladenære boring ligger 16 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet GLOSTRUP DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK ROSKILDEVEJ 550. Boringen blev afsluttet 1 januar, 1963. Brøndborer er ikke angivet. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 20.3 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 200. 2008 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Roskildevej 550.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
16 Vandforsyningsboring 20.3 200. 2008 »
26 Forureningsbor. 8.0 200. 7668 »
28 Forureningsbor. 9.0 200. 7662 »
37 Forureningsbor. 4.0 200. 7664 »
42 Forureningsbor. 9.5 200. 7660 »
47 Forureningsbor. 5.0 200. 7665 »
59 Forureningsbor. 8.0 200. 7666 »
62 Forureningsbor. 4.0 200. 7663 »
63 Forureningsbor. 4.0 200. 7661 »
68 Forureningsbor. 6.0 200. 7667 »

Hvor langt er der fra Roskildevej 550
til nærmeste

Risikovirksomhed

Syntese A/S
Kolonne 2


Afstand: 7,36 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 225 kW


Afstand: 6,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Roskildevej 550
2605 Brøndby


Afstand: 12 meter


Kort Læs mere

Apotek

Brøndbyøster Apotek


Afstand: 1,18 km


Læs mere

Dagligvare

ALDI


Afstand: 1.064 m


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 6,30 km


Læs mere

Daginstitution

Verdens Børn Glostrup


Afstand: 518 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2605 Brøndby
Info om vej: Roskildevej
Stamoplysninger for Roskildevej 550, 2605 Brøndby
Geografiske koordinater 55.66821326°N, 12.41949704°Ø
Højde over havets overflade 17,4 m.o.h.
Sogn Nygårds Sogn »
Politikreds Københavns Vestegns Politi
Adressens Id 75a73fd8-8d46-4205-973a-5da5195ce95b
BFE nummer 2116299

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Roskildevej 550, 2605 Brøndby.