DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Ankermandsvej 20, 2650 Hvidovre

Den nuværende månedlige boligskat på Ankermandsvej 20 er 3.262 kr. Boligskatten ser ud til at holde sig på nogenlunde samme niveau fremover - Dog med mulighed for en lille skattestigning i perioden frem til 2024. Den nuværende boligejer vil ifm. med skatteomlægningen i 2024 få en skatterabat. Skatterabatten bortfalder for nye ejere af boligen.

Der er en mulighed for, at boligejeren på Ankermandsvej 20 skal have penge tilbage i skat p.g.a. en for høj ejendomsvurdering i årene 2011-2020.


Estimeret fremtidig boligskat på Ankermandsvej 20
år: 2019 2020 2021 2024 og frem
Skat:39.138 kr 39.810 kr (*) 39.280 kr (*) 37.234 kr (*)
Tabelbeskrivelse: Kolonnen '2019' er den nuværende årlige boligskat. De årlige boligskatter for 2020, 2021 og 2024 er kvalificerede bud baseret på ejendommens aktuelle AVM vurdering og skatteministeriets typeeksempler i Hvidovre Kommune. Estimaterne indeholder en lang række usikkerheder.

Læs mere nedenfor ↓


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af rækkehuset på Ankermandsvej 20 (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011, 2012, 2013 og 2014. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Ankermandsvej 20


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af rækkehuset på Ankermandsvej 20 har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (3.521.146 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Ankermandsvej 20 er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Ankermandsvej 20 ».Effekten af den nye boligskattereform for huse i Hvidovre Kommune

Skatteministeriet har udregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler for tre huse med forskelligt prisniveau i Hvidovre Kommune: Et billigere hus til 3.000.000 kr., et typisk hus til 3.800.000 kr. og et dyrere hus til 5.200.000 kr. Et udtræk af skatteministeriets vigtigste tal er vist i tabellen nedenfor.

Vi har estimeret boligskatten for Ankermandsvej 20 baseret på rækkehusets aktuelle AVM værdi (3.521.146 kr.), og lineær interpolation mellem et billigere og et typisk hus i Hvidovre Kommune. Med de forbehold, der knytter sig til skatteministeriets udregninger, vores ejendomsvurdering og interpolation, ser det ud til, at boligskatten i 2020 bliver 672 kr. højere end den nuværende (2019) årlige boligskat på 39.138 kr. Fra 2021 nedsættes ejendomsværdiskatten for alle landets boliger og det kommer også Ankermandsvej 20 til gode med en lettelse på 530 kr.

Boligejerne på Ankermandsvej 20 ser ud til at skulle betale en boligskat efter 2024 skatteomlægningen, der er meget tæt på den, de betaler nu (afhængig af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering). Den nuværende boligejer vil ifm. skatteomlægningen i 2024 muligvis få en skatterabat i omegnen af 260 kr. Rabatten vil bortfalde for nye boligejere.

Fremtidig boligskat og kompensation
BoligtypeEjendomsvurdering 2020Boligskat 2020 (1)Boligskat 2021 (2)Boligskat 2024 (6)Rabat (13)Kompensation (14)
Billigere hus3.000.00037.40037.00033.00000
Typisk hus3.800.00041.10040.50039.5004000
Dyrere hus5.200.00048.60047.80046.5002.7000
Ankermandsvej 203.521.14639.81039.28037.2342600

Tabelbeskrivelse: Tabellens tre første rækker viser skatteministeriet udregning af virkningerne af de fremtidige boligskatteregler for huse med forskelligt prisniveau i Hvidovre Kommune. Kolonnerne 'Boligtype' og 'Ejendomsvurdering 2020' angiver de tre eksempel-huse og deres ejendomsvurderinger. 'Boligskat 2020 (1)', 'Boligskat 2021 (2)' og 'Boligskat 2024 (6)' er de estimerede samlede boligskatter (ejendomsværdiskat + grundskyld) for årene 2020, 2021, 2024. 'Rabat (13)' er den eventuelle skatterabat, der gives til boligejer for at afbøde muligheden for en voldsom skattestigning fra 2024 (skatterabatten bortfalder ved salg af bolig). 'Kompensation (14)' er det eventuelle beløb, som boligejer kan forvente at få refunderet pga. for høje boligskatter i perioden 2011-2020. Udregningerne bag de nummererede kolonner markeret med (x) er beskrevet mere uddybende her ». Tallene for Ankermandsvej 20 er estimeret ved lineær interpolation mellem et billigere og et typisk hus i Hvidovre Kommune.
Bemærk: Der er ikke tale om endelige værdier - men blot estimater baseret på en række antagelser i både skatteministeriets udregninger samt vores interpolation. Desuden vil den fremtidige boligskat kovariere med den (endnu ukendte) fremtidige boligprisudvikling på Ankermandsvej 20.


Datakilder: Skatteministeriets udførlige og ret indviklede beregninger for typiske ejerboliger i Hvidovre Kommune er beskrevet på siden Nye boligskatteregler - Typeeksempler ». AVM prisvurdering og anden boligstatistik for Ankermandsvej 20 er beskrevet udførligt på siden Ejendomsvurderinger på Ankermandsvej 20 ».


Penge tilbage i boligskat

Det er uklart om rækkehusets ejer har en kompensation til gode. Skatteministeriets udregninger indikerer, at der ikke kan forventes en kompensation. Grafen med de historiske ejendomsvurderinger indikerer dog, at de offentlige ejendomsvurderinger muligvis har været i den høje ende.

Der er en lille chance for tilbagebetaling af boligskat (*)

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »