DinGeo — i hele Danmark

Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre

Rækkehuset på Blytækkerporten 34 i Hvidovre er opført i 1981 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 95 m2. Rækkehuset er en almennyttig bolig hos Avedøre Boligselskab, boligafdeling 3504-2, Avedøre Stationsby, Nord.

Ejendommen ligger i Hvidovre Kommune og tilhører skoledistriktet Avedøre Skole. De nærmeste naboer er typisk små familier i mindre rækkehuse i provinsen. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre fra foråret 2019. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.6299°N, 12.4532°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre at være meget høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre ligger i den gamle Hvidovre kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Hvidovre kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 220 Bq/m3 og middelkoncentationen var 66 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

!Byggeår

Ejendommen Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er opført i 1981 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er meget høj radonrisiko på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Blytækkerporten 34

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model. Spørg derfor altid ejeren om faktisk forhold på ejendommen og bed evt. om dokumentation herfor.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Rækkehuset på Blytækkerporten 34 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (72.4%)

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har rækkehuset på Blytækkerporten 34 ingen risiko for PCB.

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Rækkehuset på Blytækkerporten 34 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (85.5%), Gulve (66.9%), Fuge (57.4%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 19 juni, 2021
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras » udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Det er et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt her.

Den kunstige intelligens modeldata er BBR. Det er således også baseret på BBR data at modellen kan forudsige risiko i endnu ikke undersøgte bygninger.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Specielt er Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) et kæmpeproblem da de kan fordampe og sive ud i luften. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af "forurenede byggematerialer" har for meget PCB i indeluften. PCB er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret - De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte.

Asbest og tungmetaller er mere et problem ved nedrivningsarbejde og slibearbejde, hvor der frigives asbestfibre og tungmetaller i støv til omgivelserne.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre.

!Området

Der er dog indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen registreret 5 jordforureninger. Af disse er 1 egentlige jordforureninger (type V2), mens 4 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Blytækkerporten 34, 2650 HvidovreKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 13as-Avedøre By, Avedøre, der hører til Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalEgentlige Jordforureninger (V2)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)Nuancering
167-00054Region Hovedstaden297-
Mulige jordforureninger (V1)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
167-30332Region Hovedstaden340
167-30670Region Hovedstaden382
167-07005Region Hovedstaden409
167-30666Region Hovedstaden460

Sidst opdateret 16 maj, 2019.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der kan være problemer med luftforurening på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.2 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 12.8 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Brændeovne og pejse

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i Hvidovre med i gennemsnit 120.4 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er trafikstøj på adressen Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. Støjen er vurderet at være 55-60 dB. Det er et støjniveau, der svarer til støjen fra en vaskemaskine.

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Blytækkerporten 34, 2650 HvidovreKortet viser trafikstøj i området omkring Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre om dagen:

StøjtypeLydstyrke
! Større veje55-60 dB
! Veje i by55-60 dB
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre har hårdhed: over 30. Det betyder at vandet er klassificeret som særdeles hårdt og det hårdeste (mest kalkholdige) vand man finder i Danmark. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj og den hydrauliske ledningsevne er dårlig.

Lavninger

Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Blytækkerporten 34, 2650 HvidovreRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på < 50 mm/dag i området omkring Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Blytækkerporten 34 ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand kan udgøre et problem.
!Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.4 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 - 2.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Selvom grundvandsspejlet sandsynligvis ligger 1.4 meter under terræn, så kan det ikke afvises at den sande dybde kun er 0.8 meter. For perioder med meget nedbør kan grundvandsspejlet derfor, muligvis, gøre det svært/umuligt for overfladevand at trænge ned i den allerede vandmættede jord.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre


Ekstrem regn på Blytækkerporten 34Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Blytækkerporten 34. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (1.3 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (3 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Blytækkerporten 34, 2650 HvidovreKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre ligger i en højde på 6.2 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 620 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Blytækkerporten 34, 2650 HvidovreKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 620 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig.

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre

BBR oplysninger

Rækkehuset på Blytækkerporten 34 i Hvidovre er opført i 1981 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 95 m2. Rækkehuset er en almennyttig bolig hos Avedøre Boligselskab, boligafdeling 3504-2, Avedøre Stationsby, Nord.


Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre.

Generelle BBR informationer om Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre
Anvendelse Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1981
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Alment boligselskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 2
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4

BBR materialer og installationer for Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre
Ydervægsmateriale Betonelementer
Tagmateriale Tagpap med lille hældning
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre (Bygning nr. 15)
Bygning, Samlet areal 832 m2
Boligstørrelse 95 m2
Vægtet Areal 95 m2


BBR-oplysningerne vist ovenfor er sidst opdateret den 19 juni, 2021
opdater

Hvis du ejer bygningen og vil rette oplysningerne:
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre. Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre modtager fjernvarme fra FD Hvidovre

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Find meget mere info om FD Hvidovre ».

Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre

Naboerne - Småt og GodtBeboerne i området omkring Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er mestendels conzoom®-typen Småt og Godt

Småt og Godt

Her finder vi en mindre overrepræsentation af de 30 til 60-årige. Aldersmæssigt er der dog generelt en stor spredning, men fælles for alle er, at de lever Småt og godt. På trods af, at størsteparten bor alene, er der også en større andel af familier med et barn i forhold til landets gennemsnit. Over 40 % har en erhvervsfaglig uddannelse, men ellers afspejler beskæftigelsen meget godt et gennemsnit for samfundet. Indkomsterne er rimelige, men kun få har en egentlig formue opsparet i mursten. Småt og godt befinder sig i de middel- til lavere socialklasser.

De fleste bor til leje, men der er også nogle, der har fået råd til en ejerbolig. De har indrettet sig Småt og godt i et klassisk række- eller kædehus på 80 til 115 m², hvor mange blev bygget engang i 80'erne. I disse rækkehuskvarterer handles boligerne typisk noget under gennemsnit. Vil du finde dem, så skal du lede i byerne, store som små, rundt om i regionerne eller i forstæderne til de store metropoler.

Næsten to tredjedele har bil, men en tiendedel starter i stedet knallerten eller motorcyklen, når de skal rundt. Dette er en relativt høj andel sammenlignet med befolkningen.

Adfærd, livsstil og holdninger

Småt og godt er flittige til at male hjemmet, også selvom det ikke nødvendigvis trænger. Måske det kan forklares ved, at mange tidligere har været storrygende. De fleste har i dag lagt røgen på afstand, mens andre overvejer rygestop. Op mod hver tiende ryger fortsat op til 20 cigaretter dagligt.

Mange er medlem af en miljø- eller naturorganisation og har hund eller andre husdyr. De er ganske interesserede i sundhed og økologiske fødevarer, men byder sjældent andre på middag. Når de til gengæld selv går ud, så foretrækkes en klassisk koncert eller en tur i biografen. Mange går på aftenskole, hvor denne type er til at møde lidt oftere end befolkningen generelt. Derhjemme trækker håndarbejdet for relativt mange.

Computeren trækker dog også, hvor underholdning er hovedformålet. Når de alligevel er på nettet, kan de godt besøge et datingsite af og til. Man ved jo aldrig... De fleste har også en profil på Facebook. Udover at holde sig opdateret med sociale nyheder, holder typen sig også opdateret om samfundet på tv, radio og på nettet. De elsker at se film, særligt naturfilm. Tv'et kører næsten altid i baggrunden og de følger aktivt med på stort set alle kanaler. Discovery finder en stor andel af deres seere blandt Småt og godt. I øvrigt læser de gerne Søndagsavisen samt både skøn- og faglitteratur. Så der er masser at bruge tiden til.

Cyklen bruger de sjældnere som transport end gennemsnittet. Til gengæld kunne cyklen godt være en racercykel, da en del dyrker det som motionsform. Det der med bevægelse er man dog ikke altid så gode til, for kun halvdelen får motioneret hver uge. Deres foretrukne motionsformer er fitness og løb.

Spørger du dem, hvilken slags ferie de har været på og hvor længe det er siden, så vil de svare, at de har holdt ferie i Danmark i de seneste par år. Alligevel har en tredjedel været udenlands inden for det seneste år.

Den politiske interesse er på samme niveau som blandt befolkningen som helhed, men lidt mindre for erhvervs- og skattepolitik samt samfundsøkonomi. Det betyder dog ikke, at Småt og godt ikke har holdninger. De mener, at der stor forskel mellem rig og fattig i dagens Danmark og de er glade for velfærdsstaten. De synes ikke, at skatten skal sættes ned, så man skal klare mere selv og en del tror ikke, at privatiseringer er lig med effektiviseringer. Desuden viser mange gennem deres holdninger og adfærd, at de er ganske miljøorienterede.

Værdimæssigt er de Traditionelle med andele i både det Fællesskabsorienterede som Individorienterede.

Ved det seneste valg var Socialdemokraterne og SF de største partier blandt Småt og godt, men der var også en del, der satte krydset ved Dansk Folkeparti. Ved næste folketingsvalg regner de, der har besluttet sig med at stemme på Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten eller Dansk Folkeparti.

Robinsonlisten er populær hos Småt og godt, så det kan være svært at få brevet gennem postkassen.

vis mere »


Sidst opdateret 14 april, 2021.

Småt og godt
Småt og godt (Conzoom type).

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Blytækkerporten 34 hører til afstemningsområdet Avedøre Idrætscenter hvor der er 4.589 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 3.532 i Avedøre Idrætscenter, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 77.0 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Avedøre Idrætscenter med 987 stemmer. Det svarer til 27.9 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Avedøre Idrætscenter (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Stram Kurs fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Avedøre Idrætscenter, med et indeks på 168 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Venstre klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Avedøre Idrætscenter, med et indeks på 46 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 58 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Blytækkerporten 34. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 1915 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.11 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2650 Hvidovre

Opklaringsprocenten i 2650 Hvidovre er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Avedøre Skole

Blytækkerporten 34 hører under skoledistriktet Avedøre Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Avedøre Skole.

Avedøre Skole

Avedøre SkoleAvedøre Skole, Frydenhøjstien 2 i Hvidovre Kommune.
Elevantal:
662
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.61
Undervisningseffekt:
0.5
Forældre indkomst:
413.299 kr.
Info om Avedøre Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Avedøre Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre.

  • Fibernet: 2 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 5 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 12 forskellige udbydere med hastighed op til 10 / 1 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Blytækkerporten 34God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Blytækkerporten 34 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Blytækkerporten 34 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Blytækkerporten 34


Data sidst opdateret 19 juni, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Blytækkerporten 34, Hvidovre
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret er specielt dominerende på Fyn, Sjælland og øerne. Det er aflejret under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Moræneler er sandet og siltet ler og med spredte sten og blokke fra det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler kan være følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Det er specielt et problem under tørre og varme somre (f.eks. 2018).

Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Moræneler indeholder ofte små koncentrationer af uran og thorium, som under henfald frigiver Radon. Moræneler under boligen øger derfor risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Blytækkerporten 34

Den nærmeste overfladenære boring ligger 176 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet AVEDØRE, KJÆRGÅRD, KV 690. Boringen blev afsluttet 7 december, 1937. Brøndborer var Københavns Vandforsyning (fra 2003 KE Partner). Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring. Boringen nåede en dybde på 23.9 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 207. 262 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Blytækkerporten 34.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
176 Vandforsyningsboring 23.9 207. 262 »
241 Vandforsyningsboring 34.5 207. 289 »
339 43.8 207. 3832 »
343 Vandforsyningsboring 19.5 207. 168 »
423 Vandforsyningsboring 51.4 207. 348 »
458 Vandforsyningsboring 64.0 207. 162 »
462 Forureningsbor. 15.5 207. 3830 »
527 Vandforsyningsboring 30.5 207. 290 »
622 Vandforsyningsboring 31.5 207. 394B »
655 Vandforsyningsboring 35.1 207. 208A »

Hvor langt er der fra Blytækkerporten 34
til nærmeste

Risikovirksomhed

Syntese A/S
Kolonne 2


Afstand: 2,64 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 18 m
Kapacitet: 25 kW


Afstand: 2,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Sadelmagerporten 2
2650 Hvidovre


Afstand: 293 meter


Kort Læs mere

Apotek

Hvidovre Apotek Bredalsparken


Afstand: 1,93 km


Læs mere

Dagligvare

SuperBrugsen


Afstand: 1,83 km


Læs mere

Renseanlæg

Damhusåen renseanlæg


Afstand: 3,56 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Tinsoldaten


Afstand: 322 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2650 Hvidovre
Info om vej: Blytækkerporten
Stamoplysninger for Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre
Geografiske koordinater 55.62986046°N, 12.45316112°Ø
Højde over havets overflade 6,2 m.o.h.
Sogn Avedøre Sogn »
Politikreds Københavns Vestegns Politi
Adressens Id 0a3f50a5-4641-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 8785660
Almennyttig boligafdeling 3504-2, Avedøre Stationsby, Nord »

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Blytækkerporten 34, 2650 Hvidovre.