DinGeo — i hele Danmark

Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Villaen på Strandvejen 315 i Charlottenlund er opført i 1893 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 59 m2. Bygningen er bevaringsværdig (bevaringsværdi 4).

Ejendommen ligger i Gentofte Kommune og tilhører skoledistriktet Gentofte Kommune med elleve folkeskoler, af hvilke Skovshoved Skole er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk veluddannede, etablerede højindkomstfamilier. Desværre er risikoen for indbrud høj i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund fra foråret 2019. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.7620°N, 12.5972°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund ligger i den gamle Gentofte kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Gentofte kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 250 Bq/m3 og middelkoncentationen var 53 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er Strandvolde (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er opført i 1893 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Strandvejen 315

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model. Spørg derfor altid ejeren om faktisk forhold på ejendommen og bed evt. om dokumentation herfor.

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har villaen på Strandvejen 315 ingen risiko for Asbest.

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Strandvejen 315 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (61.8%), Fuge (59.7%), Facade (56.5%), Gulve (55.6%), Isolering (53.9%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Strandvejen 315 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (92.9%), Gulve (74.6%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 8 april, 2021
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras » udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Det er et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt her.

Den kunstige intelligens modeldata er BBR. Det er således også baseret på BBR data at modellen kan forudsige risiko i endnu ikke undersøgte bygninger.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Specielt er Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) et kæmpeproblem da de kan fordampe og sive ud i luften. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af "forurenede byggematerialer" har for meget PCB i indeluften. PCB er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret - De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte.

Asbest og tungmetaller er mere et problem ved nedrivningsarbejde og slibearbejde, hvor der frigives asbestfibre og tungmetaller i støv til omgivelserne.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

!Området

Der er dog indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen registreret 8 jordforureninger. Af disse er 6 egentlige jordforureninger (type V2), mens 2 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Strandvejen 315, 2920 CharlottenlundKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 52b-Skovshoved, der hører til Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalEgentlige Jordforureninger (V2)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)Nuancering
157-00137Region Hovedstaden171-
157-02001Region Hovedstaden226-
157-00270Region Hovedstaden255-
157-00375Region Hovedstaden284-
157-00110Region Hovedstaden322-
157-00141Region Hovedstaden369F2
Mulige jordforureninger (V1)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
157-00556Region Hovedstaden84
157-02001Region Hovedstaden135

Sidst opdateret 28 november, 2020.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der er middelhøj luftforurening på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 13.8 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.4 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 12.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Gentofte med i gennemsnit 47.1 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Strandvejen 315, 2920 CharlottenlundKortet viser trafikstøj i området omkring Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Strandvejen 315, 2920 CharlottenlundRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 275 - 325 mm/dag i området omkring Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Strandvejen 315 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 2.5 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.1 - 4 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Strandvejen 315 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund


Ekstrem regn på Strandvejen 315Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Strandvejen 315. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Selvom modelberegninger viser et svagt stigende grundvand på adressen over de næste 40-50 år, så er der ikke tegn på, at det kommer til at udgøre et væsentligt problem. I følge modelberegningerne, baseret på et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil den forventede stigning i middeldybden til terrænnært grundvand kun udgøre 7.7 centimeter i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (9.2 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Strandvejen 315, 2920 CharlottenlundKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund ligger i en højde på 4.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 410 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Strandvejen 315, 2920 CharlottenlundKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 410 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig.

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

BBR oplysninger

Villaen på Strandvejen 315 i Charlottenlund er opført i 1893 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 59 m2.

Strandvejen 315
Foto af Ejendommen på Strandvejen 315 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 25. nov. 2020.

Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

Generelle BBR informationer om Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1893
Ombygningsår 1974
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Elvarme
Opvarmningsmiddel Elektricitet
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 34 m2
Boligstørrelse 59 m2
Vægtet Areal 59 m2
Der er i BBR desuden registreret én anden bygning (Udhus) på adressen.

BBR-oplysningerne vist ovenfor er sidst opdateret den 8 april, 2021
opdater

Hvis du ejer bygningen og vil rette oplysningerne:
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund sidst vi kiggede (15. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 15 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Fjernvarme

Adressen befinder sig ikke indenfor et fjernvarmeværk forsyningsområde.

Gentofte Fjernvarme er den nærmeste fjernvarmeforsyning. Hvis Gentofte Fjernvarme har planer for udvidelse af deres forsyningsområde til at inkludere Strandvejen 315 bør det fremgå i (i) lokal- og kommuneplanerne og/eller (ii) forsyningens egen hjemmeside.Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Spar på varmeregningen

Strandvejen 315 kan få 22.000,- i tilskud til energiforbedringer. Se hvordan Amalo kan hjælpe med lavere varmeregning, mindre CO2 udledning og bedre indeklima.


Grøn varme på Strandvejen 315

Bygningen har bevaringsværdi

Gentofte Kommune har tildelt villaen på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund en samlet bevaringsmæssig værdi på 4. Bevaringsværdi 4 er generelt set en høj vurdering og der er oftest tale om en pæn bygninger med en tidstypisk arkitektur, der ikke er skæmmet af utilpassede udskiftninger og ombygninger.

Bevaringsværdi af Strandvejen 315

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Vurderingsdetaljer

FBB rapporten beskriver bebyggelsesmiljøet omkring villaen på Strandvejen 315 som: "Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde".

Rapporten lister følgende observationer som understøtter bygningens bevaringsværdi:

  • Miljømæssig værdi (score 4).
  • Tilstandsværdi (score 4).
Der er også nogle ting der trækker lidt ned:
  • Arkitektonisk værdi (score 5). Kommentar: "enkel gavl mod gade".
  • Originalitetsværdi (score 6). Kommentar: "ombygget og moderniseret".
Stilart: Anden stilart
Villaen på Strandvejen 315 er klassificeret som anden stilart. Det betyder at arkitekterne, der undersøgte bygningen ikke kun henføre den til en bestemt dansk arkitektonisk stilart - læs mere FBB »
Lokalplaner og kulturarv

En bevaringsværdi på 4 indikerer en middel bevaringsværdighed. Der er normalt ikke restriktioner på bygninger med middel bevaringsværdi. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund eller kontakte Gentofte Kommune direkte.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Naboerne - Formue og FormåenBeboerne i området omkring Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er mestendels conzoom®-typen Formue og Formåen

Formue og Formåen

Den største andel af Formue og formåen er 40 til 60-årige par, men der er også et stort antal, som er fra midt 60'erne og op. Den ældre andel forskyder gennemsnittet med børn, men det er alligevel stadig hvert tredje par, der har to børn eller flere. De vokser op i store klassiske palævillaer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekttegnede ejerboliger. Op mod hver fjerde har også et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan være handlet for over to millioner, så rigtig mange har tyverialarm både der og i hjemmet.

Langt de fleste har bil, hver tredje har to biler og over 10 % har en firmabil. Du ser dem suse rundt i store og dyre biler særligt i det nordlige strandvejsbælte i København, Nord for Aarhus, eller Hasseris i Aalborg. Såvel boliger som biler er det rene liebhaveri.

De fleste har taget en lang videregående uddannelse, men der er også en pæn andel af mellemlange uddannelser. Antallet af topledere og højere funktionærer er ganske højt, ligesom der er en del succesfulde selvstændige og forskere. Mere end hver fjerde har virksomhed på deres private adresse, hvor særligt mange er konsulentvirksomheder og ellers holdingsselskaber, der kan dække over mange aktiviteter og investeringer.

Halvdelen har en solid formue og en husstandsindkomst, der er langt højere end deres privatforbrug. Dette er på trods af, at hver femte kvinde faktisk går hjemme. Så Formue og formåen må siges at være ganske beskrivende for disse mennesker, som lever livet i overklassen.

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er en passion for Formue og formåen. De arbejder måske nok hårdt, men de fleste arbejder ikke længere end andre, som er beskæftiget på tilsvarende høje niveau. Ligesom mange andre typer kan Formue og formåen også godt lide at gøre det selv, men det er mest, når det drejer sig om handel med værdipapirer, da to ud af tre handler aktier ofte.

Deres fritid er dog hverken nedprioriteret eller tømt for indhold og typens interesser og aktiviteter er mange og spænder vidt. De har ofte gæster eller er selv på besøg hos venner og familie. De tager også ud, da de store kulturforbrugere med besøg på både udstillinger, museer, til forestillinger eller ballet/opera og klassisk koncert.

Desuden går de oftere i kirke end gennemsnittet. Gæster eller ej, så får de ofte lækker gourmetmad efter nye opskrifter. De prøver gerne nye og spændende produkter og betaler gerne ekstra for økologi og god kvalitet. Det gode liv kalder på slankemad hos hver fjerde, der måske i højere grad skal virke forebyggende end fedmebekæmpende. Deres interessefelt er meget bredt og inkluderer blandt andet boligdesign og indretning, mode, kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold og ernæring.

De ser moderne teknologi som en fordel i hverdagen og er først med de nyeste gadgets. Facebook er næsten lige så populært som LinkedIn, hvor 40 % er aktive. De handler gerne en del på nettet og bruger i øvrigt nettet som en vigtig kilde til information og nyheder.

Ellers henter de nyhederne fra Børsen, Berlingske og Politiken. Hver anden husstand modtager et af de store dagblade i postkassen hver morgen. Weekendavisen har også en del læsere hos Formue og formåen. En stor andel modtager fagblade som Dagens Medicin og Ingeniøren, hvilket afslører manges hverv. Blandt magasiner læser en del Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine samt diverse bolig- og modemagasiner. Omkring halvdelen læser både skøn- og faglitteratur. I det hele taget læser Formue og formåen meget.

Den politiske interesse er større end blandt befolkningen som helhed, men særligt bolig-, erhvervs-, skatte- og EU-politik interesserer de sig for i højere grad.

For at holde pusten, løber de ofte på villavejene og særligt mange må en tur i cykelshortsene for at lufte de ganske dyre racercykler. Ellers skal du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis og ridning er dog også populære sportsgrene samt golf. De rejser en del og tager gerne på flere store og dyre ferier årligt. Nogle står på ski hver eneste vinter og de erhvervsaktive flyver flere gange månedligt, hvis altså ikke frekvensen er steget til hver eneste uge.

Formue og formåen er nok privilegerede, men de deler også ud. Hver femte er medlem af en natur- eller miljøorganisation og tæt på halvdelen af en humanitær organisation, som de støtter med pæne beløb. Størstedelen er i det Moderne segment i Gallups Kompas i kombination med at være Individorienterede eller Fællesskabsorienterede. Holdningsmæssigt adskiller Formue og formåen sig fra gennemsnittet. De føler godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare de traditionelle familieværdier. De mener ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor og de fleste synes også, at vi gør nok for de svage og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med en lavere skat, selvom de skulle klare flere ting selv. Det skal bare ikke gåud over de offentlige midler, der går til kunst og kultur. Desuden ser de Danmark om en relevant aktør uden for vores grænser.

Ved det seneste valg satte mange kryds ved Venstre, Radikale Venstre, Liberal Alliance eller det Konservative Folkeparti. Ved næste folketingsvalg er det de samme partier, der er blandt favoritterne for de, der har besluttet sig. Flere har iblandt denne type end blandt befolkningen bestemt sig, ligesom stort set alle kommer frem til stemmeurnerne.

vis mere »


Sidst opdateret 6 marts, 2021.

Formue og formåen
Formue og formåen (Conzoom type).

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Strandvejen 315 hører til afstemningsområdet Skovshoved hvor der er 5.047 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 4.543 i Skovshoved, der afgav deres stemme. Det svarer til en utrolig flot valgdeltagelse på hele 90.0 procent, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Skovshoved med 1.397 stemmer. Det svarer til 30.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Skovshoved (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Konservative fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Skovshoved, med et indeks på 356 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Skovshoved, med et indeks på 28 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund at være høj

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 104 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Strandvejen 315. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 1284 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 32.40 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 3.24 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2920 Charlottenlund

Opklaringsprocenten i 2920 Charlottenlund er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Gentofte Kommune

Strandvejen 315 hører under skoledistriktet Gentofte Kommune. I skoledistriktet er der 11 folkeskoler, nemlig

Skovshoved Skole

Skovshoved SkoleSkovshoved Skole, Korsgårdsvej 1 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
705
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.83
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
823.907 kr.
Info om Skovshoved Skole

Ordrup Skole

Ordrup SkoleOrdrup Skole, Grønnevænge 16 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
781
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.84
Undervisningseffekt:
0.5
Forældre indkomst:
717.732 kr.
Info om Ordrup Skole

Skovgårdsskolen

SkovgårdsskolenSkovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
764
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.80
Undervisningseffekt:
-0.1
Forældre indkomst:
952.746 kr.
Info om Skovgårdsskolen

Maglegårdsskolen

MaglegårdsskolenMaglegårdsskolen, Maglegård Skolevej 1 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
710
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.85
Undervisningseffekt:
-0.1
Forældre indkomst:
879.840 kr.
Info om Maglegårdsskolen

Tranegårdskolen

TranegårdskolenTranegårdskolen, Lindorffs Allé 5 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
508
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.78
Undervisningseffekt:
0.7
Forældre indkomst:
822.213 kr.
Info om Tranegårdskolen

Gentofte Skole

Gentofte SkoleGentofte Skole, Baunegårdsvej 33 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
757
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.72
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
828.498 kr.
Info om Gentofte Skole

Tjørnegårdsskolen

TjørnegårdsskolenTjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
672
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.75
Undervisningseffekt:
-0.1
Forældre indkomst:
713.960 kr.
Info om Tjørnegårdsskolen

Hellerup Skole

Hellerup SkoleHellerup Skole, Dessaus Boulevard 10 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
642
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.63
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
591.283 kr.
Info om Hellerup Skole

Bakkegårdsskolen

BakkegårdsskolenBakkegårdsskolen, Skolebakken 20 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
730
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.71
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
412.078 kr.
Info om Bakkegårdsskolen

Dyssegårdsskolen

DyssegårdsskolenDyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
715
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.80
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
817.246 kr.
Info om Dyssegårdsskolen

Munkegårdsskolen

MunkegårdsskolenMunkegårdsskolen, Vangedevej 178 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
536
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
681.683 kr.
Info om Munkegårdsskolen

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Gentofte Kommune på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

  • Fibernet: 3 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 500 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): 5 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 12 forskellige udbydere med hastighed op til 15 / 1 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Strandvejen 315God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Strandvejen 315 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Strandvejen 315 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 100 - 200 Mbit/s
  • Tre: 50 - 100 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Strandvejen 315


Data sidst opdateret 09 marts, 2021

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Strandvejen 315, Charlottenlund
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er Strandvolde.

Strandvolde er dannet efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode. Strandvoldene består af grus og sten, der er dannet via transport af grovkornet materiale langs tidligere kystlinier.

strandvold
Stenet strandvold. Foto: Peter Gjelstrup


Strandvolde er let gennemtrængeligt for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor hurtigt synke ned i jorden, og dermed er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Strandvolde frigiver normalt ikke Radon og det er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Strandvejen 315

Den nærmeste overfladenære boring ligger 172 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Strandvejen 337. Boringen blev afsluttet 9 maj, 2003. Brøndborer var Geo- og Miljøboringer, Kristian Schmidt. Formålet med boringen var Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214 og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 6.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 5951 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Strandvejen 315.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
172 Forureningsbor. 6.0 201. 5951 »
176 Forureningsbor. 7.0 201. 5952 »
179 Forureningsbor. 4.5 201. 5953 »
180 Moniteringsboring 201.10592 »
201 Moniteringsboring 201.10591 »
209 17.5 201.10583 »
216 Geoteknisk boring 24.0 201.10575 »
237 Geoteknisk boring 20.0 201.10573 »
245 Geoteknisk boring 24.0 201.10574 »
256 Geoteknisk boring 9.5 201. 4928 »

Hvor langt er der fra Strandvejen 315
til nærmeste

Risikovirksomhed

HOFOR Amagerværket
Kolonne 2


Afstand: 8,79 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 7,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Strandvejen 327
2930 Klampenborg


Afstand: 132 meter


Kort Læs mere

Apotek

Ordrup Apotek


Afstand: 1,47 km


Læs mere

Dagligvare

Fakta


Afstand: 1,52 km


Læs mere

Renseanlæg

Mølleåværket A/S


Afstand: 5,82 km


Læs mere

Daginstitution

Børnehuset Skovshoved - afd. Lanternen


Afstand: 249 m


Læs mereKøb en detaljeret køberrapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen

DinGeo oversigter

Info om Postnummer: 2920 Charlottenlund
Info om vej: Strandvejen