DinGeo — i hele Danmark

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Sommerhuset på Eskemosevej 16 i Jægerspris er opført i 1973 og indeholder 3 værelser, et køkken og fordelt på 50 m2.

Ejendommen ligger i Frederikssund Kommune. Risiko for indbrud på adressen er meget lav.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris fra foråret 2019. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.9296°N, 11.9508°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris at være medium.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris ligger i den gamle Jægerspris kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Jægerspris kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 120 Bq/m3 og middelkoncentationen var 71 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er opført i 1973 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er middelhøj risiko for Radon på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS


Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.

Området

Der er heller ikke registreret jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.

Jordforureningskort på Eskemosevej 16, 3630 JægersprisKortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 6aø-Barakkerne, Dråby, der hører til Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalSidst opdateret 08 august, 2019.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 7.2 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.3 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 12.2 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Frederikssund med i gennemsnit 41.8 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Eskemosevej 16, 3630 JægersprisKortet viser trafikstøj i området omkring Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

PCB

Med et opførelsesår i 1973 er Sommerhuset Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris muligvis problematisk i forhold til PCB forurening.


! Risiko for PCB i bygningen

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er bygget i perioden 1964-1974, hvor mere end 73% af alle en- og tofamiliehuse desværre indeholder PCB i bygningsmaterialerne. Vær specielt opmærksom på originale fuger, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger.


! Risiko for PCB i indeluft

Der er risiko for PCB i indeluften på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris. PCB har en tendens til at sive ud i omkringliggende byggematerialer, så selv efter udskiftning af PCB-holdige materialer kan problemet være tilstede.

Find mere information om PCB i kontorejendomme og off. institutioner fra 1973: PCB-guiden

Mere info om PCB:

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret. PCB er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af forurenede byggematerialer har for meget PCB i indeluften. De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte...

Læs mere om PCB i danske boliger her »

Datakilder:
PCB-Guiden
Bolius

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte firkanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 425 - 475 mm/dag i området omkring Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Der skete en fejl ved opslag af grundsvandsdybder. Grundvandsdybderne i området er muligvis ikke kortlagt

Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Vandløbsoversvømmelse

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Eskemosevej 16, 3630 JægersprisKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris ligger i en højde på 1.2 meter over havets overflade.

!Havvand på Land

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger der overstiger 150 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


Stomflod og havvand på Eskemosevej 16, 3630 JægersprisKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 150 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

!Plantrin 1

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris befinder sig i et område, der er udpeget som højrisiko for havvand på land under oversvømmelsesdirektivet plantrin 1.

Se havvand plantrin 1 kort »

Plantrin 2

Adressen er til gengæld ikke udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

BBR oplysninger

Sommerhuset på Eskemosevej 16 i Jægerspris er opført i 1973 og indeholder 3 værelser, et køkken og fordelt på 50 m2.


Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.

Generelle BBR informationer om Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris
Anvendelse Sommerhus.
Boligtype Sommer-/fritidsbolig
Opførselsesår 1973
Ombygningsår 1974
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 0
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer for Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris
Ydervægsmateriale Træbeklædning
Tagmateriale Cementsten
Varmeinstallation Elovne, elpaneler
Opvarmningsmiddel Elektricitet
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Afløbsforhold Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse

BBR arealer for Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 50 m2
Boligstørrelse 50 m2
Vægtet Areal 50 m2

BBR data er sidst opdateret den 22 juni, 2020.


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris sidst vi kiggede (17. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 17 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris har elektrisk opvarmning. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Fjernvarme

Adressen befinder sig ikke indenfor et fjernvarmeværk forsyningsområde.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. er den nærmeste fjernvarmeforsyning. Hvis Hundested Varmeværk A.m.b.a. har planer for udvidelse af deres forsyningsområde til at inkludere Eskemosevej 16 bør det fremgå i (i) lokal- og kommuneplanerne og/eller (ii) forsyningens egen hjemmeside.Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Der er er ingen hæftelser på ejendommen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.

Sidst opdateret 16 september, 2020.

Slå boligen op direkte på tinglysning.dk her: https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/07fa2d2a-909e-4ffd-b876-da06eb8436b1 »


Mere info om Hæftelser:

Siden maj 2014 har der været åben for gratis og fri adgang til hæftelser på tinglysning.dk. Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev der er i ejendommen. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Frederikssund Kommune har ikke fredet sommerhuset på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Eskemosevej 16

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Frederikssund Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Naboerne - Der er ingen information om conzoom typen på adressen

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Beboerne i området omkring Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er mestendels conzoom®-typen Der er ingen information om conzoom typen på adressen

Der er ingen information om conzoom typen på adressen

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Sidst opdateret 26 september, 2020.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Eskemosevej 16 hører til afstemningsområdet Jægerspris hvor der er 6.621 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 5.484 i Jægerspris, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.8 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Jægerspris med 1.566 stemmer. Det svarer til 28.6 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Jægerspris (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Nye Borgerlige fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Jægerspris, med et indeks på 165 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Kristendemokraterne klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Jægerspris, med et indeks på 45 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris at være meget lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 1 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Eskemosevej 16. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 149 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 2.68 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.27 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 3630 Jægerspris

Opklaringsprocenten i 3630 Jægerspris er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Jægerspris Skole

Eskemosevej 16 hører under skoledistriktet Jægerspris Skole. I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Jægerspris Skole.

Jægerspris Skole

Jægerspris SkoleJægerspris Skole, Møllevej 100 i Frederikssund Kommune.
Elevantal:
680
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.57
Undervisningseffekt:
0.0
Info om Jægerspris Skole

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Jægerspris Skole på kort

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er begrænsede bredbåndsmuligheder på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris, via kobbernet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 12 forskellige udbydere med hastighed op til 10 / 1 Mbit/s

Se fibernet dækningsgrad omkring Eskemosevej 16God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Eskemosevej 16 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Eskemosevej 16 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 10 - 20 Mbit/s
  • Tre: 10 - 20 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Eskemosevej 16

Sidst opdateret 13 september, 2020.
Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Eskemosevej 16, Jægerspris
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint Ler
Eksempel på marint ler med muslingeskaller


Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Eskemosevej 16

Den nærmeste overfladenære boring ligger 1434 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Fiskergårdens Udstykning, Fiskervej 2, Kulhuse. Boringen blev afsluttet 1 januar, 1960. Brøndborer er ikke angivet. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 4.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 192. 350 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Eskemosevej 16.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
1434 Vandforsyningsboring 4.0 192. 350 »
1532 4.0 192. 1236 »
1533 13.2 192. 1243 »
2364 Vandforsyningsboring 54.0 192. 194 »
2375 Vandforsyningsboring 55.0 192. 146 »
2760 Vandforsyningsboring 42.6 192. 178 »
2772 Jordvarme op 120.0 192. 1685 »
2790 Jordvarme op 120.0 192. 1686 »
5439 12.0 192. 218 »
5642 57.0 192. 476 »

Hvor langt er der fra Eskemosevej 16
til nærmeste

Risikovirksomhed

A. Henriksen Shipping
Kolonne 3


Afstand: 7,39 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 42 m
Kapacitet: 550 kW


Afstand: 4,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Barakvejen 38
3630 Jægerspris


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Apotek

Frederiksværk Apotek


Afstand: 6,62 km


Læs mere

Dagligvare

Dagli'Brugsen Kulhuse


Afstand: 2,25 km


Læs mere

Renseanlæg

Kulhuse Camping renseanlæg


Afstand: 2,65 km


Læs mereKøb en detaljeret køberrapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen