DinGeo — i hele Danmark

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th i Varde er opført i 1996 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 93 m2.

Ejendommen ligger i Varde Kommune. De nærmeste naboer er oftest enlige voksne med lave indkomster. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.2 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde fra foråret 2019. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.6243°N, 8.4785°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Radon

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ligger i den gamle Varde kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Varde kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 80 Bq/m3 og middelkoncentationen var 33 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er Extramarginale aflejringer (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er opført i 1996 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen
Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er en lejlighed. Lejligheder i etageejendomme har et gennemsnitligt radonniveau på ca. 25 procent af niveauet i enfamiliehuse i området.
Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Sundhedsskadelige stoffer

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Markedspladsen 9, 1. th

Asbest PCB Pb
Facade
Fuger
Gulve
Inventar/Andet
Isolering
Loft
Maling
Tagmateriale
Vægge

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata).

Asbest

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th ingen risiko for Asbest.

PCB

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th ingen risiko for PCB.

!Bly (Pb)

Bly og andre tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form.Blyholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe blyet er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th har risiko for Bly i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parantes): Gulve (89.6%), Tagmateriale (87.6%), Maling (83.9%), Isolering (81.2%), Vægge (80.7%), Inventar (79.5%), Loft (73.0%), Facade (73.0%), Fuge (70.6%).

Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras » udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Det er et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt her.

Den kunstige intelligens modeldata er BBR. Det er således også baseret på BBR data at modellen kan forudsige risiko i endnu ikke undersøgte bygninger.

De sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Specielt er Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) et kæmpeproblem da de kan fordampe og sive ud i luften. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af "forurenede byggematerialer" har for meget PCB i indeluften. PCB er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret - De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte.

Asbest og bly er mere et problem ved nedrivningsarbejde og slibearbejde, hvor der frigives asbestfibre og tungmetaller i støv til omgivelserne.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

!Området

Der er dog indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen registreret 28 jordforureninger. Af disse er 13 egentlige jordforureninger (type V2), mens 15 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 26bu-Varde Markjorder, der hører til Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalEgentlige Jordforureninger (V2)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)Nuancering
573-42002Region Syddanmark66-
573-80031Region Syddanmark124-
573-80018Region Syddanmark129-
573-99002Region Syddanmark142-
573-00048Region Syddanmark175-
573-00052Region Syddanmark224-
573-78008Region Syddanmark270-
573-78005Region Syddanmark272-
573-00049Region Syddanmark287-
573-78006Region Syddanmark301-
573-00037Region Syddanmark317-
573-86002Region Syddanmark345-
573-00038Region Syddanmark421-
Mulige jordforureninger (V1)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
573-04004Region Syddanmark29
573-99005Region Syddanmark89
573-32007Region Syddanmark95
573-35001Region Syddanmark153
573-80034Region Syddanmark164
573-00048Region Syddanmark208
573-81109Region Syddanmark236
573-33111Region Syddanmark263
573-80041Region Syddanmark269
573-63001Region Syddanmark283
573-04001Region Syddanmark329
573-86001Region Syddanmark365
573-25001Region Syddanmark403
573-33102Region Syddanmark405
573-99008Region Syddanmark413

Sidst opdateret 06 august, 2019.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Syddanmark

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 6.4 µg/m3, hvilket er under gennemsnittet i Danmark og langt under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 8.8 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 14.1 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Varde med i gennemsnit 10.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

PCB

Med et opførselsesår i 1996 er Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ikke udsat i forhold til PCB forurening.


Risiko for PCB i bygningen

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er bygget efter 1986, og der er derfor ikke anvendt PCB i byggematerialerne.


Risiko for PCB i indeluft

Da der ikke er anvendt PCB i byggematerialerne er der derfor ingen risiko for PCB i indeluften.

Find mere information om PCB i kontorejendomme og off. institutioner fra 1996: PCB-guiden

Mere info om PCB:

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret. PCB er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af forurenede byggematerialer har for meget PCB i indeluften. De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte...

Læs mere om PCB i danske boliger her »

Datakilder:
PCB-Guiden
Bolius

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde har hårdhed: 8 - 12. Det betyder at vandet er klassificeret som middelhårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte firkanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en god høj hydraulisk ledningsevne på 650 - 725 mm/dag i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. I ubebyggede områder vil regnvand derfor hurtigt kunne trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand ikke umiddelbart udgør et problem*.
Grundvand i perioden 1991-2010

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 3.3 meter. I perioder med meget nedbør lå grundvandet i en dybde på kun 2.3 meter*.

Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 0.6 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til 2.6 meter.

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 0.8 meter i forhold til nuværende høje niveau. dvs en forventet grundvandsdybde på 1.5 meter under perioder med ekstrem nedbør.


Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen

(*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. Læs mere her »
Under Geologi (længere nede på denne side) har du mulighed for at finde præcise grundvandsdybder i geologiske boringer tæt på adressen.Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Vandløbsoversvømmelse

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde ligger i en højde på 11.3 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 700 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig.

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

BBR oplysninger

Lejligheden på Markedspladsen 9, 1. th i Varde er opført i 1996 og indeholder 3 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 93 m2.


Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Generelle BBR informationer om Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde
Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1996
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Alment boligselskab
Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Antal Etager 2
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 3

BBR materialer og installationer for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde
Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde (Bygning nr. 3)
Bygning, Samlet areal 692 m2
Boligstørrelse 93 m2
Vægtet Areal 93 m2

BBR data er sidst opdateret den 17 juni, 2020.


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde sidst vi kiggede (23. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 23 februar, 2020


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Fjernvarme

Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde modtager fjernvarme fra DIN Forsyning Varme

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Find meget mere info om DIN Forsyning Varme ».

Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Der er er ingen hæftelser på ejendommen Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

Sidst opdateret 1 februar, 2018.

Slå boligen op direkte på tinglysning.dk her: https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/- »


Mere info om Hæftelser:

Siden maj 2014 har der været åben for gratis og fri adgang til hæftelser på tinglysning.dk. Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev der er i ejendommen. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Fejl ved opslag af Frededede og Bevaringsværdige Bygninger

Vi kunne desværre ikke finde data på ejendommen.

Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde

Naboerne - Livets Gang

Livets gang
Livets gang (Conzoom type).


Beboerne i området omkring Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er mestendels conzoom®-typen Livets Gang

Livets Gang

I denne type er tre ud af fire enlige og har ingen hjemmeboende børn. Aldersmæssigt er de meget spredt. I samme opgange som de ældre flytter ud, flytter de unge ind og mange af de ældre har boet på adressen i det meste af deres liv.

En lille tredjedel har alene grundskolen at se tilbage på, mens lidt flere også har en erhvervsfaglig uddannelse. De fleste er beskæftigede som lønmodtagere, men ikke på de højeste niveauer. En del er gået fra arbejdsmarkedet og modtager nu efterløn eller pension. Derfor er deres personlige indkomst også under gennemsnittets, ligeså med deres formue, som er en femtedel af gennemsnitsdanskerens.

Halvdelen af Livets gang ligger i middelklassen, socialklasse tre og fire, mens en lille fjerdel ligger i underklassen.

Hjemmet er en lejlighed, som er mindre end 90 m² og beliggende i en ældre etageejendom. Over halvdelen bor til leje, men fire ud af ti har købt deres lejlighed.

Halvdelen har bil og nogle få har mere end en bil. De bor i provinsbyer over hele landet, enkelte i mindre landsbyer.

Adfærd, livsstil og holdninger

Kender du nogen blandt Livets gang, er du heldig. For de er dem blandt gruppen Provinsliv, som er mest flittige til at invitere gæster. De serverer gerne finere mad og prøver nye opskrifter. Hver tredje må dog jævnligt ty til slankemad, da der ofte også ryger lidt for mange færdiglavede retter på bordet. Så du kan opleve lidt af hvert i køkkenet hos Livets gang. Nogle gange må du dog selv være vært, da de også gerne besøger venner og familie, faktisk ganske ofte.

Det er ingen sjældenhed, at du kommer hjem til et rygerhjem, da mere end en fjerdedel ryger mere end ti cigaretter om dagen og er dermed den mest pulsende af alle danskere. Derfor er det heller ikke overraskende, at de er imod yderligere forbud mod rygning.

Med undtagelse af de få 6 %, som ikke har internetadgang, bliver internettet brugt meget varierende. Internettet anvendes især til telefoni, dating, at søge information om deres interesser som musik, hi-fi, computerspil og onlinespil, hvor der af og til bliver spillet om penge. Desuden tjekker de e-mails, nyheder og selvfølgelig også sociale netværk, hvor tre fjerdedele er på Facebook. Hver fjerde tjekker stillingsopslag ugentligt, så der er en vis effektivitet, når det kommer til online jobsøgning blandt de arbejdsledige. Der er jo skarp konkurrence med andre om de få gode jobs, der bliver opslået.

For at opretholde Livets gang oplever mange, at en arbejdsuge ofte er på op til 50 timer. Mange tager ekstravagter for at tjene lidt ekstra og måske netop derfor kommer kun halvdelen afsted til den ugentlige motion. Som transport benytter hver fjerde sig faktisk af cyklen, mens andre vælger knallerten og godt halvdelen bilen.

Flertallet undværer gerne den daglige avis, men Søndagsavisen er det bedste bud, hvis Livets gang skal oplyses. Dernæst læser Livets gang Beboerbladet, medlemsbladene Ældre Sagen NU og Samvirke samt en hel del ugeblade, som de gerne bytter sig til med naboerne. De engagerer sig også i at få viden fra både aftenskole og radio, hvor lokalradioen foretrækkes efterfulgt af P3 og P4.

Det er en af de mest tv-seende typer, så fjernsynet kører non-stop hjemme hos Livets gang. Halvdelen foretrækker at se TV2 op til tre til fire timer dagligt, mens lidt færre vælger DR1. Hver fjerde ser også TV2 News og endelig er der Discovery. Særligt nok de yngre i opgangene ser TV3/TV3+ og TV2 Zulu, som også er ganske populære kanaler.

Indkøbene foretages i nærmeste discountbutik og et overvældende flertal lægger hellere end gerne butikkernes egne mærker i indkøbsvognen. Næsten hver fjerde har været på ferie i Europa indenfor det seneste år, hvoraf en del var en charterferie. Ellers har mange bare taget en forlænget weekend inden for landets grænser, hvor de måske besøgte venner eller familie i Aarhus eller København.

Hvis vejret er godt, så deltager de gerne aktivt ved næste valg, men en større andel end blandt befolkningen generelt deltager ikke aktivt i afstemningerne. Venstre er på nuværende tidspunkt det parti, der vil få flest af deres stemmer ved næste valg. Derefter går stemmerne til Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, og Enhedslisten i faldende rækkefølge.

Som du kan se ud fra, hvordan de ligger politisk, så er Livets gang en lidt spredt type. Nogle er Traditionelle, andre Moderne-individorienterede og endnu er andre Traditionelle-individorienterede.

Generelt synes de, at de modtager lidt for mange opkald fra telefonsælgere, så hver fjerde er på Robinsonlisten, mens lidt færre end på landsplan har sagt Nej tak til reklamer.

vis mere »


Sidst opdateret 23 maj, 2020.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Markedspladsen 9, 1. th hører til afstemningsområdet Varde By hvor der er 10.780 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 8.623 i Varde By, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 80.0 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Varde By med 2.567 stemmer. Det svarer til 29.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Varde By (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Nye Borgerlige fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Varde By, med et indeks på 153 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Alternativet klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Varde By, med et indeks på 46 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 62 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Markedspladsen 9, 1. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 2060 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.04 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.20 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Relativ høj opklaringsprocent i 6800 Varde

Opklaringsprocenten i 6800 Varde er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 8.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): Én udbyder med hastighed op til 300 / 60 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 14 forskellige udbydere med hastighed op til 50 / 10 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Markedspladsen 9, 1. thGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Markedspladsen 9, 1. th med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Markedspladsen 9, 1. th er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 30 - 50 Mbit/s
  • Tre: 100 - 200 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Markedspladsen 9, 1. th

Sidst opdateret 15 juli, 2020.
Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Markedspladsen 9, 1. th, Varde
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Markedspladsen 9, 1. th, 6800 Varde er Extramarginale aflejringer.

Extramarginale aflejringer er dannet under en af de mange Pleistocæne istider, der har dækket Danmark over de sidste par millioner af år. Extramarginale aflejringer er sedimentaflejringer fra floder og -søer udenfor isen og kan bestå af både af sand og grus. Extramarginale aflejringer findes hovedsageligt vest for sidste istids hovedopholdslinie i syd -og midtjylland.

Extramarginal aflejring
Eksempel på extramarginal aflejring med sand og grus

Extramarginale aflejringer er generelt veldrænet og næringsfattig jord. Jordarten har normalt en høj hydraulisk konduktivitet således at overfladevand let kan synke ned, hvilket minimerer oversvømmelsesrisiko ved kraftig regn.

Extramarginale aflejringer frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Markedspladsen 9, 1. th

Den nærmeste overfladenære boring ligger 82 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Varde Vandværk Lerpøtvej. Boringen blev afsluttet 19 september, 1960. Brøndborer var Harald Larsen, Varde. Formålet med boringen var Vandforsyningsboring/sænkning og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 34.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 121. 112 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Markedspladsen 9, 1. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
82 Vandforsyningsboring 34.5 121. 112 »
100 54.2 121. 5A »
100 99.4 121. 5B »
179 Undersøgelsesboring 13.0 121. 964 »
179 Undersøgelsesboring 28.5 121. 965 »
191 35.5 121. 111 »
192 Vandforsyningsboring 30.0 121. 1120 »
239 36.0 121. 1119 »
251 35.0 121. 166 »
264 40.0 121. 259 »

Hvor langt er der fra Markedspladsen 9, 1. th
til nærmeste

Risikovirksomhed

Nybro Gasbehandlingsanlæg
Kolonne 3


Afstand: 8,59 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 0 m
Kapacitet: 150 kW


Afstand: 2,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Frisvadvej 35
6800 Varde


Afstand: 456 meter


Kort Læs mere

Apotek

Varde Apotek Østervold


Afstand: 321 meter


Læs mere

Dagligvare

Fakta


Afstand: 959 meter


Læs mere

Renseanlæg

Varde Renseanlæg


Afstand: 1,64 km


Læs mereKøb en detaljeret køberrapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen