DinGeo — i hele Danmark

Boligskat — Poppelvej 58, 7870 Roslev

Den nuværende månedlige boligskat på Poppelvej 58 er 1.188 kr. Boligskatten ser ud til at holde sig på nogenlunde samme niveau fremover - Dog med mulighed for en lille skattestigning i perioden frem til 2024.

Der er en mulighed for, at boligejeren på Poppelvej 58 skal have penge tilbage i skat p.g.a. en for høj ejendomsvurdering i årene 2011-2020.


Estimeret fremtidig boligskat på Poppelvej 58
år: 2019 2020 2021 2024 og frem
Skat:14.257 kr 15.541 kr (*) 13.830 kr (*) 10.532 kr (*)
Tabelbeskrivelse: Kolonnen '2019' er den nuværende årlige boligskat. De årlige boligskatter for 2020, 2021 og 2024 er kvalificerede bud baseret på ejendommens aktuelle AVM vurdering og skatteministeriets typeeksempler i Skive Kommune. Estimaterne indeholder en lang række usikkerheder.

Læs mere nedenfor ↓


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af villaen på Poppelvej 58 (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været lav, og boligejerne er sluppet billigere i boligskat, end de ville have gjort med mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger. Grafen indikerer, at der er ringe sandsynlighed for, at boligejeren skal have kompensation for overbetaling af boligskat.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Poppelvej 58


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af villaen på Poppelvej 58 har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (1.420.526 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Poppelvej 58 er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Poppelvej 58 ».Effekten af den nye boligskattereform for huse i Skive Kommune

Skatteministeriet har udregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler for tre huse med forskelligt prisniveau i Skive Kommune: Et billigere hus til 400.000 kr., et typisk hus til 800.000 kr. og et dyrere hus til 1.500.000 kr. Et udtræk af skatteministeriets vigtigste tal er vist i tabellen nedenfor.

Vi har estimeret boligskatten for Poppelvej 58 baseret på villaens aktuelle AVM værdi (1.420.526 kr.), og lineær interpolation mellem et typisk og et dyrere hus i Skive Kommune. Med de forbehold, der knytter sig til skatteministeriets udregninger, vores ejendomsvurdering og interpolation, ser det ud til, at boligskatten i 2020 bliver 1.284 kr. højere end den nuværende (2019) årlige boligskat på 14.257 kr. Fra 2021 nedsættes ejendomsværdiskatten for alle landets boliger og det kommer også Poppelvej 58 til gode med en lettelse på 1.711 kr.

Boligejerne på Poppelvej 58 er blandt vinderne af 2024 skatteomlægning, men en væsentlig lavere boligskat fra 2024 og fremover (afhængig af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering). Den nuværende boligejer ser ikke ud til at få en skatterabat ifm. med skatteomlægningen i 2024.

Fremtidig boligskat og kompensation
BoligtypeEjendomsvurdering 2020Boligskat 2020 (1)Boligskat 2021 (2)Boligskat 2024 (6)Rabat (13)Kompensation (14)
Billigere hus400.0005.1003.9002.700018.500
Typisk hus800.00010.4008.6006.100015.600
Dyrere hus1.500.00016.20014.50011.10000
Poppelvej 581.420.52615.54113.83010.532029.428

Tabelbeskrivelse: Tabellens tre første rækker viser skatteministeriet udregning af virkningerne af de fremtidige boligskatteregler for huse med forskelligt prisniveau i Skive Kommune. Kolonnerne 'Boligtype' og 'Ejendomsvurdering 2020' angiver de tre eksempel-huse og deres ejendomsvurderinger. 'Boligskat 2020 (1)', 'Boligskat 2021 (2)' og 'Boligskat 2024 (6)' er de estimerede samlede boligskatter (ejendomsværdiskat + grundskyld) for årene 2020, 2021, 2024. 'Rabat (13)' er den eventuelle skatterabat, der gives til boligejer for at afbøde muligheden for en voldsom skattestigning fra 2024 (skatterabatten bortfalder ved salg af bolig). 'Kompensation (14)' er det eventuelle beløb, som boligejer kan forvente at få refunderet pga. for høje boligskatter i perioden 2011-2020. Udregningerne bag de nummererede kolonner markeret med (x) er beskrevet mere uddybende her ». Tallene for Poppelvej 58 er estimeret ved lineær interpolation mellem et typisk og et dyrere hus i Skive Kommune.
Bemærk: Der er ikke tale om endelige værdier - men blot estimater baseret på en række antagelser i både skatteministeriets udregninger samt vores interpolation. Desuden vil den fremtidige boligskat kovariere med den (endnu ukendte) fremtidige boligprisudvikling på Poppelvej 58.


Datakilder: Skatteministeriets udførlige og ret indviklede beregninger for typiske ejerboliger i Skive Kommune er beskrevet på siden Nye boligskatteregler - Typeeksempler ». AVM prisvurdering og anden boligstatistik for Poppelvej 58 er beskrevet udførligt på siden Ejendomsvurderinger på Poppelvej 58 ».


Penge tilbage i boligskat

Det er uklart om villaens ejer har en kompensation til gode. Skatteministeriets udregninger indikerer, at der muligvis er betalt boligskat af for høje vurderinger. Det er dog i modstrid med grafen med de historiske ejendomsvurderinger, hvor det ser ud til at de offentlige ejendomsvurderinger har været for lave.

Der er en lille chance for tilbagebetaling af boligskat (*)

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »