DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Gammel Strandvej 6. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er fire servitutter knyttet til Gammel Strandvej 6. bygningens ældste servitut stammer fra 1956 og den seneste tinglyste servitut er fra 1986. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Gammel Strandvej 6 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Gammel Strandvej 6.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Gammel Strandvej 6.


thumbnail: Skråfoto fra 1932-1967 taget 80 meter fra Gammel Strandvej 6

Skråfoto fra 1932-1967 taget 80 meter sydøst for Gammel Strandvej 6. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

bygningen på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Gammel Strandvej 6

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Aalborg Kommune har et online byggesagsarkiv.

Aalborg Kommune udstiller afsluttede byggesager via det digitale byggesagsarkiv udviklet af weblager

Nogle sager i byggesagsarkivet er ikke tilgængelige for offentligheden. Dette skyldes, at de enten indeholder følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Aalborg Kommune »Servitutter på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19560305 1 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, Resp lån i off
19740923 2 andenServitut Dok om parkering mv
19760817 3 andenServitut Vedtægter for ejerforening, Strandvejen 6
19861209 4 andenServitut Lejekontrakt med Budolfi Tryk ApS,

Tabellen viser de 4 servitutter på ejendommen Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 28 februar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Gammel Strandvej 6 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Aalborg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Gammel Strandvej 6
Rapporten fra 2013 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

År Plantype Beskrivelse Download
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2021 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 Download PDF
2017 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Tillæg til Planstrategi 2016 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Vi udvikler byer med kvalitet sammen Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Gammel Strandvej 6 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Gammel Strandvej 6, 9000 Aalborg

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Regionplan Nordjylland Tillæg nr. 26 med VVM-redegørelse - Nordjyllandsværket Mere info
- Projekt Vindmøller på Aalborg Østhavn og ved Nordjyllandsværket Mere info
- Projekt 400 kV HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse Etablering af ny ovnlinie på I/S Reno Nord Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 97 med VVM-redegørelse - Reservecentral på Gasværksvej, Aalborg Kommune Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 153 med VVM-redegørelse - "Bjerregaard", Stae, Aalborg Kommue Mere info
- Projekt Udvidelse af Aalborg Østhavn Mere info
- Projekt Udbygning af eksisterende 400 kV-masterække mellem Nordjyllandsværket og transformerstationen ved Vester Hassing Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 126 med VVM-redegørelse - Bjerggård,Aalborg Kommune Mere info
- Projekt VVM-redegørelse Nyt boligvarehus i Aalborg Kommune Mere info
- Projekt VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Egnplansvej Mere info
- Projekt VVM Redegørelse & Miljøvurdering Ny kildeplads og vandværk ved LUNDBY KRAT Mere info
- Projekt Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Mere info
- Projekt EFTERBEHANDLING AF KRIDTGRAVEN MILJØKONSEKVENSVURDERING Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport med bilag VVM for udvidelse af Aalborg Portland (del 4) Mere info
- Projekt Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelse af Aalborg Portland Mere info
- Projekt Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station -Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Mere info
- Projekt NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Mere info
- Projekt Udvidelse af Aalborg lufthavn Mere info
- Projekt Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Mere info
- Projekt Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af etape 1, Rærup Deponi, I/S RenoNord, Halsvej 70 9310 Vodskov Mere info
- Projekt AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT Mere info
- Projekt VVM REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING FOR VINDMØLLER PÅ AALBORG PORTLANDS OMRÅDE VED BREDHAGE Mere info
- Projekt Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) Mere info
- Projekt VVM-redegørelse for Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg - del 2 Mere info
- Projekt VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF TRANHOLMVEJ Mere info
- Projekt Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Mere info
- Projekt VVM-REDEGØRELSE & MILJØVURDERING af kommuneplantillæg H.022 Oplag af gasolie, fuelolie eller bioolie Oil Storage ApS, Gasværksvej Mere info
- Projekt VVM redegørelse fyrværkerilager ved Nørkæret Mere info
- Projekt 3. Limfjordsforbindelse opdatering af VVM for Egholmlinjen Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt LANDINGSPLADS FOR LÆGEHELIKOPTERE, MØLHOLMSVEJ, AALBORG MILJØRAPPORT - VVM OG MV Mere info
- Plan Råstofplan 2008 Region Nordjylland Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden Mere info
- Plan Miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillæg for om-råder til fælles biogasanlæg Mere info
- Plan Råstofplan 2012 Region Nordjylland Mere info
- Plan Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold – regler og praksis Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til spildevandsplan 2016-2027 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Mobilitet 2040 Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2021-2032 Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2021-2032 Mere info
- Plan Miljørapport for Nørresundby byudviklingsplan Mere info

Tabellen viser de 31 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Gammel Strandvej 6. Listet er desuden de godkendte 11 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »