DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Korsgade 19, 9000 Aalborg


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Korsgade 19. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 55 byggesagsdokumenter knyttet til Korsgade 19. De dækker perioden 1942 - 2011 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er ni servitutter knyttet til Korsgade 19. Bygningens ældste servitut stammer fra 1928 og den seneste tinglyste servitut er fra 1999. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Korsgade 19 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Korsgade 19.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Korsgade 19.


thumbnail: Skråfoto fra 1932-1967 taget 68 meter fra Korsgade 19

Skråfoto fra 1932-1967 taget 68 meter øst for Korsgade 19. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Se historiske byggesager på Korsgade 19, 9000 Aalborg

Bygningen på Korsgade 19, 9000 Aalborg har 55 historiske byggesager, der dækker perioden 1942 - 2011. De 55 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Korsgade 19

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser de 55 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Korsgade 19, 9000 Aalborg.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Aalborg Kommune har et online byggesagsarkiv.

Aalborg Kommune udstiller afsluttede byggesager via det digitale byggesagsarkiv udviklet af weblager

Nogle sager i byggesagsarkivet er ikke tilgængelige for offentligheden. Dette skyldes, at de enten indeholder følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Aalborg Kommune »Servitutter på Korsgade 19, 9000 Aalborg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Korsgade 19, 9000 Aalborg

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19280227 1 andenServitut Dok om hegn, hegnsmur mv, Vedr 38D
19280227 2 andenServitut Dok om hegn, hegnsmur mv, Vedr 37
19341019 3 andenServitut Dok om forbud mod fabrikation af sprit gær
19421015 4 andenServitut Dok om godkendelse af facadetegninger, Vedr
19560130 5 andenServitut Dok om forbud mod dagbladsvirksomhed
19621012 6 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv,
19930112 7 andenServitut Lejekontrakt med Dansk Supermarked A/S
19980224 8 andenServitut anm hæftelser
19990512 9 andenServitut Dok om transformerstation/anlæg mv

Tabellen viser de 9 servitutter på ejendommen Korsgade 19, 9000 Aalborg.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 05 februar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Korsgade 19, 9000 Aalborg

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Korsgade 19 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Korsgade 19, 9000 Aalborg

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Korsgade 19, 9000 Aalborg her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Aalborg Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Korsgade 19, 9000 Aalborg her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Korsgade 19, 9000 Aalborg her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Korsgade 19, 9000 Aalborg Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Korsgade 19, 9000 Aalborg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Korsgade 19, 9000 Aalborg

År Plantype Beskrivelse Download
2009 Lokalplan (vedtaget) Butik, boliger og erhverv mv., Vesterbro/Korsgade, Aalborg Midtby Download PDF
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2021 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Vi udvikler byer med kvalitet sammen Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Korsgade 19 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Korsgade 19, 9000 Aalborg

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Korsgade 19, 9000 Aalborg

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Regionplan Nordjylland Tillæg nr. 26 med VVM-redegørelse - Nordjyllandsværket Mere info
- Projekt Vindmøller på Aalborg Østhavn og ved Nordjyllandsværket Mere info
- Projekt 400 kV HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 75 med VVM-redegørelse Etablering af ny ovnlinie på I/S Reno Nord Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 97 med VVM-redegørelse - Reservecentral på Gasværksvej, Aalborg Kommune Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 153 med VVM-redegørelse - "Bjerregaard", Stae, Aalborg Kommue Mere info
- Projekt Udvidelse af Aalborg Østhavn Mere info
- Projekt Udbygning af eksisterende 400 kV-masterække mellem Nordjyllandsværket og transformerstationen ved Vester Hassing Mere info
- Projekt Regionplantillæg nr. 126 med VVM-redegørelse - Bjerggård,Aalborg Kommune Mere info
- Projekt VVM-redegørelse Nyt boligvarehus i Aalborg Kommune Mere info
- Projekt VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Egnplansvej Mere info
- Projekt VVM Redegørelse & Miljøvurdering Ny kildeplads og vandværk ved LUNDBY KRAT Mere info
- Projekt Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Mere info
- Projekt EFTERBEHANDLING AF KRIDTGRAVEN MILJØKONSEKVENSVURDERING Mere info
- Projekt Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport med bilag VVM for udvidelse af Aalborg Portland (del 4) Mere info
- Projekt Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelse af Aalborg Portland Mere info
- Projekt Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station -Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse Mere info
- Projekt NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Mere info
- Projekt Udvidelse af Aalborg lufthavn Mere info
- Projekt Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Mere info
- Projekt Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af etape 1, Rærup Deponi, I/S RenoNord, Halsvej 70 9310 Vodskov Mere info
- Projekt AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT Mere info
- Projekt VVM REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING FOR VINDMØLLER PÅ AALBORG PORTLANDS OMRÅDE VED BREDHAGE Mere info
- Projekt Udvidelse af Rærup Deponi (etape 1) Mere info
- Projekt VVM-redegørelse for Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg - del 2 Mere info
- Projekt VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF TRANHOLMVEJ Mere info
- Projekt Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Mere info
- Projekt VVM-REDEGØRELSE & MILJØVURDERING af kommuneplantillæg H.022 Oplag af gasolie, fuelolie eller bioolie Oil Storage ApS, Gasværksvej Mere info
- Projekt VVM redegørelse fyrværkerilager ved Nørkæret Mere info
- Projekt 3. Limfjordsforbindelse opdatering af VVM for Egholmlinjen Miljøkonsekvensrapport Mere info
- Projekt LANDINGSPLADS FOR LÆGEHELIKOPTERE, MØLHOLMSVEJ, AALBORG MILJØRAPPORT - VVM OG MV Mere info
- Plan Råstofplan 2008 Region Nordjylland Mere info
- Plan Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden Mere info
- Plan Miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillæg for om-råder til fælles biogasanlæg Mere info
- Plan Råstofplan 2012 Region Nordjylland Mere info
- Plan Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold – regler og praksis Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til spildevandsplan 2016-2027 Mere info
- Plan Miljøvurdering af Mobilitet 2040 Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2021-2032 Mere info
- Plan Miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2021-2032 Mere info
- Plan Miljørapport for Nørresundby byudviklingsplan Mere info

Tabellen viser de 31 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Korsgade 19. Listet er desuden de godkendte 11 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »