DinGeo — i hele Danmark

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro

Villaen på Michelsensvej 5 i Aabybro er opført i 1972 og indeholder 5 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 137 m2.

Ejendommen ligger i Jammerbugt Kommune. De nærmeste naboer er oftest formuende familier med fraflyttede børn. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.22 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Michelsensvej 5, 9440 Aabybro fra foråret 2019. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (57.1531°N, 9.8070°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Michelsensvej 5, 9440 Aabybro

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
Radonklassificering

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro ligger i den gamle Åbybro kommune, der er klassificeret som Radonklasse 0 den laveste klassificering. Det betyder at mindre end 0,3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 0 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 10 målinger i den gamle Åbybro kommune. Af de 10 målinger var den højeste radonkoncentration 100 Bq/m3 og middelkoncentationen var 29 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er Ældre havaflejringer (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er opført i 1972 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Sundhedsskadelige stoffer

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Michelsensvej 5

Asbest PCB Pb
Facade
Fuger
Gulve
Inventar/Andet
Isolering
Loft
Maling
Tagmateriale
Vægge

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata).

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Michelsensvej 5 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parantes): Tagmateriale (64.4%)

!PCB

PCB er en af verdenens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Michelsensvej 5 har risiko for PCB i alle de ni forskellige bygningsmaterialer, der indgår i modellen. Maling har den højeste sandsynlighed 84.1 procent for PCB.

!Bly (Pb)

Bly og andre tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form.Blyholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe blyet er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Michelsensvej 5 har risiko for Bly i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parantes): Maling (96.9%), Gulve (94.7%), Inventar (75.1%), Fuge (73.5%), Isolering (62.7%), Tagmateriale (60.4%).

Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras » udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Det er et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt her.

Den kunstige intelligens modeldata er BBR. Det er således også baseret på BBR data at modellen kan forudsige risiko i endnu ikke undersøgte bygninger.

De sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Specielt er Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) et kæmpeproblem da de kan fordampe og sive ud i luften. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af "forurenede byggematerialer" har for meget PCB i indeluften. PCB er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret - De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte.

Asbest og bly er mere et problem ved nedrivningsarbejde og slibearbejde, hvor der frigives asbestfibre og tungmetaller i støv til omgivelserne.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro.

!Området

Der er dog indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen registreret 3 jordforureninger. Af disse er 2 egentlige jordforureninger (type V2), mens 1 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 36v-Biersted By, Biersted, der hører til Michelsensvej 5, 9440 Aabybro (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Michelsensvej 5, 9440 Aabybro. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalEgentlige Jordforureninger (V2)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)Nuancering
849-00509Region Nordjylland160F2
849-00502Region Nordjylland460-
Mulige jordforureninger (V1)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
849-00502Region Nordjylland451

Sidst opdateret 11 april, 2020.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Michelsensvej 5, 9440 Aabybro bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Nordjylland

Luftforurening

Udendørs luftkvalitet på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er supergod.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 5.6 µg/m3, hvilket er under gennemsnittet i Danmark og langt under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 7.6 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3 og nogle af de laveste PM2.5 koncentrationer i Danmark. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 11.8 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Jammerbugt med i gennemsnit 9.3 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Michelsensvej 5, 9440 Aabybro. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

PCB

Med et opførelsesår i 1972 er Villaen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro muligvis problematisk i forhold til PCB forurening.


! Risiko for PCB i bygningen

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er bygget i perioden 1964-1974, hvor mere end 73% af alle en- og tofamiliehuse desværre indeholder PCB i bygningsmaterialerne. Vær specielt opmærksom på originale fuger, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger.


! Risiko for PCB i indeluft

Der er risiko for PCB i indeluften på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro. PCB har en tendens til at sive ud i omkringliggende byggematerialer, så selv efter udskiftning af PCB-holdige materialer kan problemet være tilstede.

Find mere information om PCB i en- og tofamiliehuse fra 1972: PCB-guiden

Mere info om PCB:

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret. PCB er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af forurenede byggematerialer har for meget PCB i indeluften. De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte...

Læs mere om PCB i danske boliger her »

Datakilder:
PCB-Guiden
Bolius

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Michelsensvej 5, 9440 Aabybro

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte firkanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 375 - 425 mm/dag i området omkring Michelsensvej 5, 9440 Aabybro. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand ikke umiddelbart udgør et problem*.
Grundvand i perioden 1991-2010

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 4.4 meter. I perioder med meget nedbør lå grundvandet i en dybde på kun 3.3 meter*.

Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 0.8 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til 3.7 meter.

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 0.9 meter i forhold til nuværende høje niveau. dvs en forventet grundvandsdybde på 2.5 meter under perioder med ekstrem nedbør.


Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen

(*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. Læs mere her »
Under Geologi (længere nede på denne side) har du mulighed for at finde præcise grundvandsdybder i geologiske boringer tæt på adressen.Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Vandløbsoversvømmelse

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Michelsensvej 5, 9440 Aabybro ligger i en højde på 13.1 meter over havets overflade.

Havvand på Land

På grund af den høje placering er adressen ikke i risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser et ekstremt havniveau på 7 meter over normalen.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 700 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

I forbindelse med EUs oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget fjorten afgrænsede områder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb anses som sandsynlig.

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Michelsensvej 5, 9440 Aabybro

BBR oplysninger

Villaen på Michelsensvej 5 i Aabybro er opført i 1972 og indeholder 5 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 137 m2.


Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Michelsensvej 5, 9440 Aabybro.

Generelle BBR informationer om Michelsensvej 5, 9440 Aabybro
Anvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1972
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Antal Etager 1
Antal toiletter 2
Antal badeværelser 1
Antal værelser 5

BBR materialer og installationer for Michelsensvej 5, 9440 Aabybro
Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opvarmningsmiddel Naturgas
Supplerende varme -
Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Michelsensvej 5, 9440 Aabybro (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 137 m2
Boligstørrelse 137 m2
Vægtet Areal 137 m2

Der er i BBR desuden registreret én anden bygning (Garage (med plads til et eller to køretøjer)) på adressen.

BBR data er sidst opdateret den 10 juni, 2020.


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Michelsensvej 5, 9440 Aabybro. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde et energimærke på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro sidst vi kiggede (27. februar 2020). Det kan skyldes at bygningen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 27 februar, 2020


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Ifølge BBR er boligens varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr opvarmet med Naturgas. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Fjernvarme

Adressen befinder sig ikke indenfor et fjernvarmeværk forsyningsområde.

Aabybro Fjernvarmeværk er den nærmeste fjernvarmeforsyning. Hvis Aabybro Fjernvarmeværk har planer for udvidelse af deres forsyningsområde til at inkludere Michelsensvej 5 bør det fremgå i (i) lokal- og kommuneplanerne og/eller (ii) forsyningens egen hjemmeside.Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Ejendommen Michelsensvej 5, 9440 Aabybro har en enkelt hæftelse på 450.000 DKK.

Ejerpantebrev
Dato18. Dec, 2006
Prioritet3
TypeEjerpantebrev
Hovedstol450.000 kr.
Rentesatsikke opgivet
Kreditorer Skjult


Sidst opdateret 21 juli, 2020.

Slå boligen op direkte på tinglysning.dk her: https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/11795a33-35de-4253-96b4-3fa8ddb1eb70 »


Mere info om Hæftelser:

Siden maj 2014 har der været åben for gratis og fri adgang til hæftelser på tinglysning.dk. Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev der er i ejendommen. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Jammerbugt Kommune har ikke fredet villaen på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Michelsensvej 5

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Jammerbugt Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Michelsensvej 5, 9440 Aabybro

Naboerne - Gyldne Hjem

Gyldne hjem
Gyldne hjem (Conzoom type).


Beboerne i området omkring Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er mestendels conzoom®-typen Gyldne Hjem

Gyldne Hjem

De Gyldne hjem stråler af tradition, erfaring og formue. Faktisk har de samlet den største formue blandt de Velfunderede husejere i A-gruppen. De yngste er omkring 50 år, mens de ældste er over 75. De er ægtepar og har de børn, er de for længst flyttet hjemmefra og har måske sørget for en masse børnebørn, som ofte bliver passet i de Gyldne hjem.

Deres uddannelse er lidt højere end flertallets og de har gjort det godt i de arbejdssomme år. Mange har trukket sig tilbage og modtager nu efterløn eller pension, så indtægterne er ikke de højeste. De har alligevel stadig en pæn formue, som for en del er bundet i mursten og obligationer. De, der ikke længere arbejder, er rykket ned i socialklasse, mens de, der stadig arbejder, ligger i den øvre middelklasse.

Rammen om Gyldne hjem er velbyggede og velholdte enfamiliehuse fra 1940'erne til 1980'erne. I nogle tilfælde er familien de første ejere af huset, de har i hvert fald boet der længe og huset kan fortælle mange historier. De er ofte op til 180 m² og i dag udnyttes de mange kvadratmeter til gæsteværelser og egne aktiviteter.

De Gyldne hjem ligger ofte i et attraktivt område, hvor som helst i landet. Boligerne handles typisk en del under deres markedsværdi. Det er ikke grundet beliggenheden, men måske mere, at deres indretning og stand ikke er helt så moderne, til trods for at de er almindeligt velholdte. En del har også sommerhus, som typisk er i en god kvalitet, hvilket man selv har sørget for.

De fleste har bil og hver fjerde har endda to biler, alligevel kommer næsten en tredjedel dagligt op på cyklen. Så Gyldne hjem kan nemt komme omkring og benytter denne mulighed til ofte at se deres nu store børn ved for eksempel at hente og bringe børnebørnene eller hjælpe til, hvor de kan.

Adfærd, livsstil og holdninger

Gyldne hjem holder sig i hverdagen indenfor regionsgrænsen og de følger aktivt med i lokal- og egnsspørgsmål. De læser om det i lokalavisen, som de betragter som en vigtig kilde til viden. Derudover er politik ikke noget, de beskæftiger sig meget med. Så hellere sport, som de gerne følger i både tv og avis.

Når de tager på ferie, kommer de gerne udenfor regionen. De holder faktisk ferie i Danmark på samme niveau som i resten af Europa, Norden inklusiv. En del når mere end blot en charterferie om året og det er gerne i de kolde vintermåneder. Gyldne hjem kan nemlig glæde sig over at kunne rejse, når det er billigst, fordi de ikke skal tage hensyn til skoleferierne.

Der er god tid til at passe haven, ligesom de gerne holder traditionen med håndarbejde i hævd. De har ikke mistet interessen for boligindretning og holder af at gøre det selv, når der er behov for at reparere huset. Derfor kan du ofte møde dem i byggemarkedet eller på aftenskolen, hvor de søger ny viden og færdigheder.

De er ikke voldsomt aktive i kulturlivet på når biografbesøg eller en sjælden tur i teatret. Men de er ret aktive, når det gælder om at holde kroppen i form. Derfor kan du også møde dem i det lokale fitnesscenter eller i gymnastikforeningen ligesom ligesom du kan se dem løbe i lokalområdet. Ellers klares sundhed mest med at skifte nogle af madvarerne ud med light-produkter, hvis det findes til de traditionelle retter, som skal tilberedes. Sundheden ses også på, at mange har lagt cigaretterne på hylden og fundet e-cigaretterne frem.

Digitalt kommunikerer du ikke helt så nemt med denne type, hvilket skyldes, at de ikke bruger internettet og computeren så ofte. Dog bruger de sjældent computeren til andet end Facebook eller tjekke e-mailen for gode tilbud, men det er ikke alle, der lige får gjort det hver uge. De er også lidt skeptiske over for den nye teknologi og ikke helt trygge ved at handle på nettet. Men det er nu rart, at man på Facebook kan følge lidt med i, hvad børn og børnebørn har oplevet.

Gyldne hjem foretrækker i stedet traditionelle medier som den daglige avis, fjernsynet og radioen, hvor det oftest er P4's, regional- eller lokalradioens frekvens, der er indstillet på. Udover lokalavisen, læser flere også de store regionale dagblade, hvis de får et godt tilbud. De forventer, at Idenyt kommer hver måned, og ellers læses de fleste ugeblade, som man gerne bytter sig til. Her er Familie Journalen det blad, som man oftest køber selv, men du finder også Hjemmet, Ude og Hjemme samt Søndag. Endelig læser de medlemsblade som ældre Sagen, Motor og Samvirke.

En god bog hygger de sig dog også gerne med. Når de Gyldne hjem svinger dankortet og det sker gerne i discountbutikkerne. Selvom man har formue, er der ingen grund til at gøre store indhug til det daglige forbrug.

Værdimæssigt er de overvejende Traditionelle i kombination med at være Individorienterede og Fællesskabsorienterede. Holdningsmæssigt afspejles dette i en type, der ofte synes, at alting ændrer sig for hurtigt samt at globaliseringen er en skræmmende størrelse.

Ved det seneste valg var Socialdemokraterne det parti, der fik flest stemmer. Derudover blev der også sat en del krydser ud for Venstre og Dansk Folkeparti. Ved næste folketingsvalg ser Venstre ud til at blive typens foretrukne parti, mens Socialdemokraterne går markant tilbage. Dansk Folkeparti ser ud til at gålidt frem. Der er dog en del, der ikke har besluttet sig endnu.

Kun en mindre andel har gjort noget for at komme på Robinsonlisten, så det er stadig muligt at kommunikere direkte med traditionelle breve. Husk på, at de mange Gyldne hjem er ganske købestærke forbrugere.

vis mere »


Sidst opdateret 6 juni, 2020.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Michelsensvej 5 hører til afstemningsområdet Biersted hvor der er 1.462 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 1.263 i Biersted, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 86.4 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Biersted med 518 stemmer. Det svarer til 41.0 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Biersted (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Socialdemokratiet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Biersted, med et indeks på 158 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Enhedslisten klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Biersted, med et indeks på 37 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 18 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Michelsensvej 5. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 592 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.16 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.22 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 9440 Aabybro

Opklaringsprocenten i 9440 Aabybro er lav. I perioden 2011-2018 blev kun 5-6% af alle indbrud opklaret. Det svarer meget godt til landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Michelsensvej 5, 9440 Aabybro.

  • Fibernet: Én udbyder, der tilbyder hastigheder op til 500 / 500 Mbit/s
  • COAX bredbånd (kabel-TV): Én udbyder med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
  • xDSL bredbånd (telefonstik): 14 forskellige udbydere med hastighed op til 20 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Michelsensvej 5God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Michelsensvej 5 med vejledende downloadhastighed op til 200+ Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Michelsensvej 5 er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 200+ Mbit/s
  • Tre: 100 - 200 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Michelsensvej 5

Sidst opdateret 17 juli, 2020.
Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Michelsensvej 5, Aabybro
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Michelsensvej 5, 9440 Aabybro er Ældre havaflejringer.

Ældre havaflejringer består af marint ler, silt og finsand. F.eks. aflejringer i det senglaciale arktiske Yoldiahav. Ældre havaflejringer er et dominerende element i Vendsyssel, der var havdækket omkring afslutningen af forrige istid (ca. 11.500 år siden). I de gamle teglværksområde ved Esbjerg findes desuden marint ler fra mellemistiden.

smeltevandsler
Eksempel på Ældre havaflejringer. Billedet viser en senglacial marin Yoldiaflade i en udgravning ved Hørby tæt på Frederikshavn

Ældre havaflejringer kan være følsomme overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader.

Ældre havaflejringer er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Ældre havaflejringer frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Michelsensvej 5

Den nærmeste overfladenære boring ligger 203 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Haldagervej 9, Biersted. Boringen blev afsluttet 15 november, 1995. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er angivet som Andet. Boringen nåede en dybde på 3.8 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 26. 4285 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Michelsensvej 5.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
203 Geoteknisk boring 3.8 26. 4285 »
245 Forureningsbor. 5.0 26. 5666 »
267 Geoteknisk boring 4.0 26. 4424 »
299 Geoteknisk boring 4.0 26. 4689 »
300 Geoteknisk boring 4.0 26. 4725 »
311 Geoteknisk boring 4.0 26. 5221 »
316 Forureningsbor. 4.5 26. 5268 »
348 Forureningsbor. 5.0 26. 5643 »
349 Privat husholdning 18.0 26. 2689 »
354 Geoteknisk boring 26. 4555 »

Hvor langt er der fra Michelsensvej 5
til nærmeste

Risikovirksomhed

Tulip Food Company
Kolonne 2


Afstand: 14,57 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 30 m
Kapacitet: 250 kW


Afstand: 1,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Nørhalnevej 31
9440 Aabybro


Afstand: 542 meter


Kort Læs mere

Apotek

Aabybro Apotek


Afstand: 4,79 km


Læs mere

Dagligvare

Dagli'Brugsen


Afstand: 740 meter


Læs mere

Renseanlæg

Pileanlæg Luneborgvej renseanlæg


Afstand: 7,40 km


Læs mereKøb en detaljeret køberrapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen