DinGeo — i hele DanmarkIstedgade Skybrud
Istedgade ud for nummer 31 i det centrale København under skybruddet den 2. juli 2011. Se hvorfor Istedgade blev oversvømmet på dingeo kort
Greve Skybrud
Godsparken ved Greve Strand efter skybruddet den 15. august 2010. Se på dingeo kort

Risiko for oversvømmelser vil snart kunne aflæses på både huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse. Oversvømmelser finder sted i Danmark på baggrund af enten meget kraftig regn (skybrud), havniveaustigninger (stormflod) eller i sjældne tilfælde vandløbsstigning som følge af kraftig nedbør. Med en adressesøgning på dingeo kan du se risikofaktorer for alle tre typer oversvømmelser.


Skybrud og lavninger i landskabet

For at vurdere risiko for oversvømmelse ved skybrud på en given adresse bruger Dingeo Blue Spot web map servicen, som Geodatastyrelsen stiller til rådighed. Blue Spot kortet er baseret på en viderebearbejdning af den officielle nationale højdemodel, som staten og kommunerne benytter. Blue Spots er lavninger uden naturlige vandafløb . Ved kraftige regnskyl strømmer dele af vandet ofte langs overfladen og fylder disse lavninger. Man kan sige at Blue Spots viser hvor vandet vil løbe hen ved skybrud, der er så tilpas voldsomme at jorden ikke kan opsuge vandet og afløbssystemerne ikke har kapacitet til at lede vandet væk. Vandet vil først forsvinde når kloakkerne igen fungerer, terrænet har opsuget vandet eller det er pumpet væk. Et opslag på dingeo fortæller om dit hus ligger i, eller tæt på en lavning uden naturlig vandafløb. Du får desuden information om hvor let vand kan synke ned i jorden under dit hus.

De to billeder på denne side viser oversvømmelser efter skybrud på adresser, der befinder sig i lavninger uden naturlige afløb. Det første billede er taget under skybruddet den 2. juli 2011 hvor forsikringsselskaberne erstattede 90.644 skader for et samlet beløb på i alt 4,88 milliarder kroner. Billedet er fra det centrale København ud for Istedgade 31, og et opslag på adressen viser hvorfor området er særligt udsat for oversvømmelse ved skybrud. Det andet billede stammer fra Greve og viser oversvømmelsen efter skybruddet den 14. August 2010 i et område der ligger i en lavning som vist ved et simpelt opslag på dingeo.

Et Bluespot betyder dog ikke nødvendigvis oversvømmelse ved skybrud. Det er vigtigt også at inddrage vigtige faktorer som overfladetypen, kloakering og dræning når man vurderer risiko for oversvømmelse ved skybrud. Med hensyn til overfladetype kan man på dingeo.dk få en god ide om hvor godt regnvand vil kunne synke ned i jorden (vand synker let ned i sand og grus, mens ler er lav-permeabelt for vand).


Befæstelsesgrad

Ved befæstelsesgrad forstås den andel af en ejendom, som er belagt med asfalt, fliser, brosten mv., dvs. den del, hvor der ikke kan ske umiddelbar nedsivning i jorden af regn- og overfladevand. En høj befæstelsesgrad kan være problematisk og stærkt medvirkende til at forøge behovet for afledning af regn- og overfladevand. En høj befæstningsgrad i boligområder betyder, at mere og mere regnvand afledes til kloakken i stedet for at sive ned gennem græsplæner og bede. På den måde falder serviceniveauet egentlig over tid, fordi den øgede vandmængde i kloakkerne gør, at systemet oftere vil blive overbelastet.

Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder

Stormflod og havniveaustigninger er desuden interessante på en længere tidsskale specifikt i forbindelse med forventede klimaforandringer over de næste årtier, hvor (1) det generelle havniveau forventes at stige og (2) frekvensen og styrken af stormflodsrelaterede havstigninger forventes at øges. Der forventes at det generelle havniveau vil stige mellem 0,2 og 1,4 m i dette århundrede.

Et DinGeo opslag viser rødt flag ved Risiko for oversvømmelse ved stormflod for de adresser der vil opleve oversvømmelse ved en havstinging på 1,5 meter (Stormflod eller klima-induceret havstigning). Et gult flag indikerer oversvømmelse ved havstigning på 3 meter.

Vandløbsstigninger

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Oversvømmelser fra vandløb berører normalt store områder af det nedre opland og kan forudses flere dage før, hændelsen opstår. Oversvømmelser i det øvre opland opstår normalt lokalt efter kraftige nedbørshændelser. I tæt beboede områder kan oversvømmelserne have en voldsom effekt, som primært omfatter materielle skader.

Naturstyrelsen og kystdirektoratet har udgivet en Rapport der diskuterer områder der er særligt udsatte for oversvømmelser.