DinGeo — i hele Danmark

Penge tilbage i boligskat

Boligejere, der i perioden 2011-2018 har betalt for meget i boligskat på grund af "forkerte vurderinger" vil i 2019 blive kompenseret. Skatteministeriet forventer, at omkring 25 procent af alle ejendomme, specielt i landdistrikterne, vil skulle kompenseres. Samlet forventes der udbetalt et beløb på ca. 10 mia. kr. til de 730.000 ejerboliger, der skønnes at få glæde af kompensationsordningen. Med DinGeo kan du tjekke rimeligheden af de offentlige ejendomsvurderinger på alle danske ejerboliger. Se om du kan forvente at få penge tilbage i boligskat.

Den nye ejendomsvurderingslov, skal efter planen træde i kraft den 1. januar 2018. Alle ejerboliger vil blive vurderet efter de nye regler i løbet af 2018, og ejerne vil modtage besked om den nye ejendomsværdi i foråret 2019. Her vil den enkelte boligejer kunne se, om hun skal have penge tilbage i boligskat. Tilbagebetaling sker automatisk, når fristen for klage over den nye vurdering er udløbet – dvs. 3 måneder efter den nye vurdering er modtaget.

DinGeo giver dig mulighed for allerede nu at tjekke SKATs offentlige ejendomsvurderinger. Du kan se om skatten på din bolig har været for høj i perioden 2011-2018 og om du skal have penge tilbage i 2019.

Boligskat
Kun to ting i livet er sikre: død og skatter. Og af alle skatter er dog nok boligskatten den mest forhadte. Med DinGeo kan du se om du er en af de boligejere, der i 2019 får dine nye boligskatter serveret med et kødben, i form af kompensation for "forkerte ejendomsvurderinger".

Den offentlige ejendomsvurdering

Der opkræves i Danmark hvert år omkring 40 milliarder kroner i boligskatter. Et centralt kritikpunkt af boligskatten har altid været, hvordan man kan værdisætte en rigtig og rimelig skat på jord og bygninger, hvis man da ikke står midt i et salg. De seneste årtiers skandale med offentlige ejendomsvurderinger i Danmark har vist, at det ikke er let.

Skandalen

Kvaliteten var blevet så dårlig, og kritikken så intens, at man i 2013 fuldstændig suspenderede de offentlige ejendomsvurderinger. Siden 2013 har opkrævning af ejendomsskatter i Danmark derfor været baseret på SKATs 2011-vurdering. Det vil sige en vurdering der allerede i sit udgangspunkt var fejlbehæftet og uretfærdig.

Vurderingerne er naturligvis ikke blevet mere retfærdige med årene. Tværtimod har 2011-vurderingen været højest uretfærdig for landdistrikterne - SKAT har således ignoreret de store regionale forskelle i boligprisudviklingen, der har været i Danmark siden 2011. I de områder hvor boligpriserne siden 2011 er faldet er der opkrævet for høje boligskatter.

De nye offentlige ejendomsvurderinger

I øjeblikket arbejder Skatteministeriet på at udvikle nye computerberegnede ejendomsvurderinger. Det nye ejendomsvurderingssystem kommer til at koste mindst 837 millioner kroner, hvilket er knap en halv milliard mere end oprindeligt budgetteret. Efter planen vil alle ejerboliger (parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder) blive vurderet med den nye computermodel i løbet af 2018, og ejerne vil modtage besked om den nye vurdering i foråret 2019.

Baseret på de nye offentlige ejendomsvurderinger vil det blive vurderet om boligejer har betalt for høje skatter i perioden 2011-2018 og hvor stor en kompensation hun skal have. Det er størrelsen af denne kompensation som DinGeo allerede nu giver et kvalificeret bud på.

Frie ejendomsvurderinger

Mens vi venter på SKATs nye "korrekte ejendomsvurderinger", er der efterhånden udgivet flere fornuftige ejendomsvurderinger på nettet, f.eks. Bolighed, Sunday og AVM vuderingerne på DinGeo.

AVM vurderingen er baseret på flere hundrede geodata og finjusteres månedligt, således at vurderingerne løbende kommer tættere på de faktiske handelspriser ( beskrevet nærmere her»). For nogle ejerboliger er kvalitet og/eller kvantitet af geodata ikke tilstrækkelig til at udregne præcise ejendomsvurderinger. AVM opgiver at vurdere disse boliger - Det er naturligvis en luksus den offentlige ejendomsvurdering ikke kan tillade sig.

Rammer ejendomsvurderinger plet
Rigsrevisionen leverede i 2013 en kritisk rapport om den offentlige ejendomsvurdering, hvori de blandt andet konstaterede, at SKATs 2011-vurdering af parcelhuse var ude af trit med de faktiske handelspriser for ca. 75 procent af husene. Vurderingernes træfsikkerhed var således langt fra tilfredsstillende.

Mere info:
Rigsrevisionen (2013): Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering
Buisness.dk: Nye ejendomsvurderinger bliver knap en halv milliard dyrere
Skatteministeriet: nye-ejendomsvurderinger.dk

Vurder Boligskat med DinGeo

Med DinGeo kan du slå en ejerbolig op og tjekke SKATs offentlige ejendomsvurderinger. Har boligskatten i perioden siden 2011 været for høj, giver DinGeo dig et bud på hvor mange penge boligejeren kan vente at få tilbage i kompensation for "forkerte ejendomsvurderinger".


Menubar til adresseopslag
For at finde information om tilbagebetaling af boligskat på en given adresse skal du vælge "Boligskat" i undermenuen på en adresseopslagsside.

DinGeos analyse af "for meget betalt boligskat" er beskrevet nedenfor.

De Offentlige Ejendomsvurderinger

På adresseopslagssiden viser DinGeo de offentlige ejendomsvurderinger for 2009 og frem.

DinGeo visning af offentlige ejendomsvurderinger
DinGeo adresseopslag viser offentlige ejendomsvurderinger. For alle ejerboliger kan du finde denne tabel, der angiver SKATs Grundværdi og SKATs Ejendomsværdi for perioden 2009-2016. Tabellen angiver desuden DinGeo Ejendomsvurdering og Overbetalt Boligskat - Begge parametre er beskrevet nærmere nedenfor.

DinGeo Historiske Ejendomsvurderinger

Dingeos historiske ejendomsvurderinger tager for langt størsteparten af danske ejerboliger, udgangspunkt i den nuværende AVM ejendomsvurdering (læs mere her»). For boliger, der mangler AVM er udgangspunktet tidligere salg på adressen. For de få resterende boliger er udgangspunktet de gennemsnitlige salgspriser i området og boligens vægtede areal. Udgangspunktet for den givne bolig er angivet på adresseopslagssiden.

For at føre den nuværende ejendomsvurdering (udgangspunktet) tilbage i tid benyttes realkreditrådets historiske gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler for det givne postnummer. Antagelsen er at prisudviklingen på den givne ejerbolig har fulgt den gennemsnitlige prisudvikling for den givne boligtype og postnummer. Resultatet er som vist på grafen i eksemplet nedenfor:

DinGeo visning af offentlige ejendomsvurderinger
Adresseopslag på DinGeo sammenligner DinGeos historiske ejendomsvurderinger (blå søjler) med de offentlige ejendomsvurderinger (gule søjler). I eksemplet er de gule søjler højest for 2011, 2012, 2013 og 2014, hvilket indikerer, at der i disse år er betalt for høj boligskat.

Overbetalt Boligskat

Der er betalt for meget boligskat for alle ejerboliger hvor SKATs ejendomsvurderinger (gule søjler i ovenstående graf) er højere end DinGeos historiske vurderinger (blå søjler). Det er svært præcist at udregne hvor meget boligejeren har betalt for meget.

For ejendomme, der i 2002 havde en værdi under tre millioner kroner, har man har normalt betalt 1 procent for meget i boligværdiskat af det ejendommen har været vurderet for højt og dertil mellem 16 og 30 promille af det, som grunden har været vurderet for højt, afhængig af den lokale grundskyldspromille. Sammenlagt betyder det at den årlige overbetale boligskat svarer til 1,1 til 1,2 procent af det, som ejendommen samlet har været vurderet for højt det pågældende år. Hertil kommer statens normale rente, som typisk er 4 procent.


Den Gennemsnitlige Boligejer

I forbindelse med forhandlingerne om fremtidens boligskat har Skatteministeriet beregnet, hvor meget den gennemsnitlige boligejer kan regne med at få tilbage i for meget betalt boligskat i alle landets kommuner. Denne gennemsnitsberegning er gengivet på DinGeo adresseopslagssiden.

DinGeo Skat for den gennemsnitlige boligejer
Den gennemsnitlige boligejer i et typisk enfamiliehus i Tønder forventes f.eks. at få ca. 10.100 kr. tilbage i skat.

Beregningen af skattilbagebetaling for den gennemsnitlige boligejer har desværre begrænset værdi. Det skyldes de meget store variationer i kvaliteten af SKATs 2011-vurdering indenfor kommunerne.


Ansvarsfraskrivelse

DinGeo fraskriver sig ethvert ansvar. Vi understreger at udregningerne er baseret på offentlig tilgængelige geodata og de nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt på boligskattilbagebetalinger. Skats vurderinger er først tilgængelige i 2019 og kan i princippet være væsentlig anderledes.

Alle de usikkerheder der knytter sig til ejendomsvurderinger gælder naturligvis også for de historiske ejendomsvurderinger. For nogle postnumre og boligtyper mangler der desuden tilstrækkelig statitistiske data omkring salg til at udregne historiske ejendomsvurderinger.

Med DinGeo kan du tjekke om du skal have penge tilbage i boligskat
Et adresseopslag på DinGeo viser udvalgte geodata fra adressen, der sammenholdt giver en god indikation omkring sandsynlighed for, at boligejeren skal have penge tilbage i boligskat.

Mere info:
Skatteministeriet: nye-ejendomsvurderinger.dk
Skat: Slå ejendomsvurdering op
DR: KORT: Her skal boligejerne have penge tilbage
Altinget: Regeringen dropper garanti om fastfrysning af boligskat
Bolius: Beskatning af ejerboliger

Den nye Boligskat

For de fleste boligejere vil den nye offentlige ejendomsvurdering være højere end den gamle. Det betyder at boligejeren sandsyligvis historisk set har betalt skat af en vurdering, der egentlig var for lav. Boligejere, der de senere år har betalt skat af en for lav vurdering, kommer ikke til at betale ekstra i skat med tilbagevirkende kraft.

For de forventede ca. 730.000 boligejere, der har betalt for meget boligskat i perioden 2011-2018 vil tilbagebetaling af overbetalt ejendomsskat ske automatisk, når fristen for klage over den nye vurdering er udløbet – dvs. 3 måneder efter den nye vurdering er modtaget. Det er ikke endnu klart præcis hvordan SKAT vil udregne historiske vurderinger tilbage til 2011.

Med de nye ejendomsvurderinger i 2019 indføres der et såkaldt forsigtighedsprincip, der betyder, at boligejer kun skal betale ejendomsværdiskat og grundskyld af et beløb, der er 20 procent lavere end vurderingen. En skønsmargin på 20 pct. gælder også i forhold til klager, der kun godtages hvis vurderingen afviger med mere end 20 pct. i forhold til handelsværdien.

Klagesager vil blive behandlet af lokale vurderingsankenævn. I forbindelse med klager er der ikke ret til omkostningsgodtgørelse - tværtimod ændres gebyret for at rejse en klagesag fra de nugældende 500 til 1.000 kr.

Tilbagebetaling vil ske til nuværende såvel som til tidligere ejere. Tilbagebetalingen sker til den, der i første omgang har betalt skatten.

Jesus elskede selv skatteindkræveren(tolderen) Matthæus
Jesus viser sin kærlighed til syndere ved at tage Matthæus, der var skatteopkræver, som discipel. Skatteopkrævere var i Judæa afskyet for at opkræve urimeligt høje skatter, på blandt andet boliger. Jesus talte ofte kritisk om skatteopkrævere som han sidestillede med andre syndere som prostituerede og hedninge.

Mere info:
Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre: Tryghed om boligbeskatningen
Moon Estates: Skattefritagne Parcelhusgrunde