DinGeo — i hele Danmark

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har 211.937 indbyggere, hvilket gør kommunen til landets tredjestørste målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 13 mia. kroner.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner har Aalborg høje udgifter til beskæftigelsesindsats (drift af jobcentre, løntilskud til ansatte i kommuner og seniorjob). Kun Brøndby Kommune bruger flere penge per indbygger. Et andet udgiftstungt område er kultur (museer, biografer, teatre og musikarrangementer). Aalborg bruger tredjeflest pr. indbygger på dette formål. Omvendt har kommunen relativt lave udgifter til sekretariat og forvaltninger samt veje.

Geografisk er kommunen beliggende omkring den østlige del af Limfjorden, der adskiller Himmerland fra Vendsyssel. Der findes i kommunen tre faste forbindelser over Limfjorden og en enkelt færge mellem Hals og Egense mod øst. Aalborg by er økonomisk helt dominerende i kommunen. Byens historie strækker sig over 1.000 år tilbage. Alabu er det første kendte navn for Aalborg, det er skrevet på mønter fra 1040'erne. Aalborg har over de sidste 30-40 år gennemgået en udvikling fra arbejderby med sværindustri til en by, hvor service- og uddannelsessektoren (bl.a. Aalborg Universitet) beskæftiger mere end 60% af arbejdsstyrken.


Kontakt

Adresse:
Aalborg Kommune
Boulevarden 13,
9000 Aalborg

Email:
aalborg@aalborg.dk

Webside:
www.aalborgkommune.dk

Nøgletal for Aalborg Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Aalborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #58/98

Middellevetiden i Aalborg Kommune er 80.4 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Aalborg Kommune sig på plads nr. 58. Over de sidste fire år er middellevetiden i Aalborg Kommune øget med 0.8 år.

Alkoholforbrug #29/98

Relativt få indbyggere i Aalborg Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.2 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Aalborg Kommune på en 29. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #22/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Aalborg Kommune, der ryger. I 2013 røg 19.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #21/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Aalborg Kommune er det heldigvis hele 30.0 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Aalborg Kommune på en 21. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #34/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Aalborg Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 14.6 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 34. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #82/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Aalborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1755 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1685 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #9/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Aalborg Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.7 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #60/98

I 2019 var 1.7 per 1000 indbyggere i Aalborg Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #70/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 70 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Aalborg Kommune behandlet 8532 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 54 dage. Prisen var i 2019 490 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Aalborg Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #21/98

Blandt Aalborg Kommunes folkeskoleelever trives 34.7 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 21. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (34.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #42/98

Aalborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.083. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 42. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #15/98

I 2017 var Aalborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.4. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #32/96

I 2018 var 2.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Aalborg Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 32. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #24/98

Der er i Aalborg Kommune 86.6 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 24. plads.

! Anbragte Børn #46/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 46. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #88/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Aalborg Kommune 67.6 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 88. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Aalborg Kommune her »
! Udgifter til idræt #54/98

Aalborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Aalborg Kommune i gennemsnit 806 kr. om året pr. borger på idræt. 585 kr. på drift og 221 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #31/98

Aalborg Kommune har 18.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 31. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #44/98

Borgerne i Aalborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #61/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Aalborg Kommune 6.8 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #71/98

I 2017 var der i Aalborg Kommune 2.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #62/98

I 2017 var der i Aalborg Kommune 37.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #64/98

Aalborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 170,273 kr.Det er den 64. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #22/98

Aalborg Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,284 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #40/98

I Aalborg Kommune er der 3.4 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 40. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #50/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Aalborg Kommune 25.4 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 50 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #60/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Aalborg Kommune 26.95, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 60 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #7/98

Aalborg Kommune har en langfristet gæld på 7,974 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Aalborg Kommune på en flot 7. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #83/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 72.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Aalborg Kommune på 83. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 71.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #17/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Aalborg Kommune at vokse med 8.7 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #34/98

I Aalborg Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #66/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Aalborg Kommune var 289,862 kr. Det er en den 33 laveste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #23/98

2.7 procent af befolkningen i Aalborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #14/98

Der er jobvækst Aalborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Aalborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Aalborg Kommune
Der er 1955 boliger til salg i Aalborg Kommune

Dags dato (1. december 2023) er der 1955 boliger til salg i Aalborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 799 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Aalborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Aalborg Kommune her »

Grundskoler i Aalborg Kommune

Folkeskoler i Aalborg Kommune


Aalborg Kommune er inddelt i 51 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 54 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Aalborg Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 74,064 kr., er den 15. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Aalborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Aalborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Aalborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
10. klassecenter Aalborg - - - -
Gistrup Skole - - - -
Gandrup Skole | 3.511   0.0 | 443,245 kr. aalborg_gandrup 
Hals Skole | 3.797   0.0 | 460,863 kr. aalborg_hals 
Hou Skole | 3.531   - 411,378 kr. aalborg_hou 
Ulsted Skole | 3.444   - 392,212 kr. aalborg_ulsted 
Vester Hassing Skole | 3.590   0.0 | 503,045 kr. aalborg_vesterhassing 
Bislev Skole | 3.641   - 467,794 kr. aalborg_bislev1 
Bislev Skole | 3.641   - 467,794 kr. aalborg_bislev2 
Farstrup Skole | 3.791   0.0 | 434,956 kr. aalborg_farstrup 
Nibe Skole | 3.699   -1.0 | 543,478 kr. aalborg_nibe 
Sebber Skole | 3.643   - 441,544 kr. aalborg_sebber 
Gudumholm Skole | 3.563   0.0 | 453,837 kr. aalborg_gudumholm 
Mou Skole | 3.619   0.0 | 446,450 kr. aalborg_mou 
Kongerslev Skole | 3.771   0.0 | 454,740 kr. aalborg_kongerslev 
Tofthøjskolen | 3.657   0.0 | 515,789 kr. aalborg_toftehoej 
Ellidshøj Skole | 3.683   - 454,935 kr. aalborg_ellidshoej 
Ferslev Skole | 3.640   - - aalborg_ferslev 
Vaarst-Fjellerad Skole - - - aalborg_gistrupfjellerad 
Frejlev Skole | 3.630   0.0 | 558,992 kr. aalborg_frejlev 
Gistrup Skole | 3.622   0.0 | 564,593 kr. aalborg_gistrupgistrup 
Gl Hasseris Skole | 3.708   0.0 | 615,964 kr. aalborg_glhasseris 
Gl Lindholm Skole | 3.629   0.0 | 385,292 kr. aalborg_gllindholm 
Grindsted Skole | 3.972   - 486,544 kr. aalborg_grindsted 
Gug Skole | 3.587   0.0 | 526,167 kr. aalborg_gug 
Langholt Skole | 3.816   - 460,934 kr. aalborg_langholt 
Kærbyskolen | 3.742   - - aalborg_kaerby 
Nr Uttrup Skole | 3.792   1.0 | 424,165 kr. aalborg_nrutrrup 
Nørholm Skole | 3.833   - 525,909 kr. aalborg_noerholm 
Nøvling Skole | 3.875   - - aalborg_noevling 
Klarup Skole | 3.565   -1.0 | 518,817 kr. aalborg_klarup 
Skansevejens Skole | 3.673   0.0 | 451,792 kr. aalborg_skansevejen 
Sofiendalskolen | 3.594   0.0 | 435,459 kr. aalborg_sofiendal 
Stolpedalsskolen | 3.857   -1.0 | 576,399 kr. aalborg_stolpedal 
Sulsted Skole | 3.505   0.0 | 445,609 kr. aalborg_sulsted 
Svenstrup Skole | 3.541   0.0 | 491,228 kr. aalborg_svenstrup 
Sønderbroskolen | 3.723   0.0 | 371,296 kr. aalborg_soenderbro 
Sønderholm Skole | 3.547   0.0 | 479,021 kr. aalborg_soenderholm 
Tylstrup Skole | 3.632   - 449,669 kr. aalborg_tylstrup 
Vadum Skole | 3.576   0.0 | 476,827 kr. aalborg_vadum 
Vejgaard Østre Skole | 3.722   0.0 | 491,984 kr. aalborg_vejgaard 
Vestbjerg Skole | 3.665   1.0 | 501,651 kr. aalborg_vestbjerg 
Vester Mariendal Skole | 3.605   0.0 | 455,253 kr. aalborg_vestermariendal 
Vesterkærets Skole | 3.681   0.0 | 306,617 kr. aalborg_vesterkaerets1 
Vesterkærets Skole | 3.681   0.0 | 306,617 kr. aalborg_vesterkaerets2 
Vodskov Skole | 3.599   0.0 | 503,931 kr. aalborg_vodskov 
Mellervangskolen | 3.536   0.0 | 326,781 kr. aalborg_mellervang 
Løvvangskolen - 0.0 | - -
Tornhøjskolen | 3.675   0.0 | 270,658 kr. aalborg_tornhoej 
Filstedvejens Skole | 3.631   0.0 | 376,054 kr. aalborg_filstedvejen 
Byplanvejens Skole | 3.628   0.0 | 419,502 kr. aalborg_byplanvejen 
Seminarieskolen | 3.618   0.0 | 332,665 kr. aalborg_seminarie 
Højvangskolen | 3.602   0.0 | 487,132 kr. aalborg_hoejvang 
Herningvej Skole | 3.607   1.0 | 302,647 kr. aalborg_herningsvejen 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune er der 15 Privatskoler.

Privatskoler i Aalborg Kommune


Ghettoområder i Aalborg Kommune

Der er 3 Ghettoområder i Aalborg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Grønlandskvarteret Aalborg 2439 34.5 38.2 1.7 55.8 63.2
Løvvangen Aalborg 1771 36.7 45.5 1.85 58.2 65.0
Sebbersundsvej Aalborg 1200 42.2 22.0 2.25 57.3 65.6