DinGeo — i hele Danmark

Ærø Kommune

Ærø Kommune har 6.177 indbyggere, hvilket gør den til landets fjerdemindste kommune. Kommunen har et årligt budget på 551 mio. kroner og Jørgen Otto Jørgensen fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2014. Kommunen ligger i Det Sydfynske Øhav, og inkluderer udover Ærø også Birkholm og de ubeboede småøer Dejrø, Lilleø og Halmø. Kommunen har sit administrationscentrum i Ærøskøbing, mens kommunens Borgerservice ligger i Marstal.

Ærø Kommune har blandede nøgletal. Nøgletal under "Befolkning, Sport og Kultur" er flotte og kommunen har bl.a. meget få voldsforbrydelser og indbrud. Til gengæld er sundhedstallene dårlige og vidner om et højt forbrug af alkohol og tobak, samt alt for få fysisk aktive borgere.

Ærø Kommune har smuk natur og tiltrækker mange turister. Kommunens landbrug domineres af mindre brug med hovedvægt på husdyr, korn og græs. Udover landbrug og turistrelaterede erhverv er der relativt mange beskæftigede på Søby Motorfabrik og Stålskibsværft, Marstal Navigationsskole og Marstal Søfartsmuseum. De lange sejltider til Fyn og Langeland medfører, at kun omkring 80 personer pendler med færgerne.


Kontakt

Adresse:
Ærø Kommune
Statene 2,
5970 Ærøskøbing

Email:
post@aeroekommune.dk

Webside:
www.aeroekommune.dk

Nøgletal for Ærø Kommune

! Dårligt helbred #88/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 16 procent af indbyggerne i Ærø Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

Middellevetid

Middellevetid i Ærø Kommune er ikke beregnet, da tallene på grund af kommunens størrelse vurderes at være for usikre.

! Alkoholforbrug #97/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Ærø Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 12.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Ærø Kommune på en 97. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #97/98

Der er desværre alt for mange rygere i Ærø Kommune. I 2013 røg 26.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #97/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Ærø Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 19.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Ærø Kommune på en 97. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #87/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Ærø Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.2 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 87. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #3/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Ærø Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1146 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1094 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #84/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Ærø Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.4 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #6/98

I 2019 var 0.7 per 1000 indbyggere i Ærø Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #56/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 56 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Ærø Kommune behandlet 234 byggesager med 5 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 53 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Ærø Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Ærø Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #63/98

Blandt Ærø Kommunes folkeskoleelever trives 29.1 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 63 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.1 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #35/98

Ærø Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.100. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 35. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #64/98

I 2017 var Ærø Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.7. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #0/96

I 2018 var 0.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Ærø Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #15/98

Der er i Ærø Kommune 108.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 15. plads.

Anbragte Børn #30/98

0.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 30. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #5/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Ærø Kommune 80.3 procent.Det placerer kommunen på en flot 5. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Ærø Kommune her »
! Udgifter til idræt #60/98

Ærø Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Ærø Kommune i gennemsnit 771 kr. om året pr. borger på idræt. 532 kr. på drift og 239 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #5/98

Ærø Kommune har 27.7 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 5. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #51/98

Borgerne i Ærø Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #3/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Ærø Kommune 2.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #2/98

I 2017 var der i Ærø Kommune 0.5 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #5/98

I 2017 var der i Ærø Kommune 15.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #90/98

Ærø Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 161,121 kr.Det er den 90. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #90/98

Ærø Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 65,652 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #87/98

I Ærø Kommune er der 2.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 12. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #80/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Ærø Kommune 26.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 19 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #75/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Ærø Kommune 30.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 24 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #95/98

Ærø Kommune har en langfristet gæld på 35,258 kr per indbygger.Det er danmarks 4. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #96/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 68.3 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Ærø Kommune på 96. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 67.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #97/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Ærø Kommune at falde med 9.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #96/98

I Ærø Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 2.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #95/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Ærø Kommune var 255,418 kr. Det er en den 4 laveste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #25/98

2.7 procent af befolkningen i Ærø Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #75/98

Der er jobvækst Ærø Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Ærø Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Ærø Kommune
Der er 75 boliger til salg i Ærø Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 75 boliger til salg i Ærø Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1114 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Ærø Kommune:

Se alle boliger til salg i Ærø Kommune her »

Grundskoler i Ærø Kommune

Folkeskoler i Ærø Kommune


Ærø Kommune har kun en folkeskole og derfor ingen inddeling af elever i skoledistrikter. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Ærø Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,428 kr., er den 61. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Ærø Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Ærø Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Ærø Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Marstal Skole | 3.649   0.1 | 426,912 kr. aeroe_marstal 
Rise Skole - - - -
Ærø Landsbyskole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Ærø Kommune

I Ærø Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Ærø Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Ærø Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.