DinGeo — i hele Danmark

Egelundskolen
Folkeskole i Albertslund Kommune


Antal Elever
448
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
78,1%
Mere Info 
Udgift per elev
91.740 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
453.316 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
31.747
Mere Info 
Boliger til salg
10
Mere Info 

Egelundskolen


Adresse:
Egelundskolen
Egelundsvej 8,
2620 Albertslund

Institutionsnummer:
165001

Skoleleder:
Flemming Hartmann

Telefon:
4364 7350

Email:
egelundskolen@albertslund.dk

Webside:
http://aula.egelundskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Egelundskolen

Egelundskolen er en folkeskole i Albertslund Kommune, der hører til skoledistriktet Egelundskolen.

Egelundskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Egelundskolen. Du kan se alle Albertslund Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Egelundskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   6.7

Egelundskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.4 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Egelundskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Egelundskolen5.1 6.2 9.0 6.7 6.7
Albertslund Kommune 5.5 6.0 8.96.3 6.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Egelundskolen har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Egelundskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Egelundskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Egelundskolen er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Albertslund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Egelundskolen

! Trivsel   3.52

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Egelundskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Egelundskolen:

Den sociale trivsel på Egelundskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.87, hvilket er den 260 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Egelundskolen har en faglig trivsel 3.65, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 551. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Egelundskolen har en score på 3.59, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1135. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Egelundskolen har en lave score: 3.07, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 987. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Egelundskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Egelundskolen

! Fravær 2020/21

Egelundskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,3 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Egelundskolen hele 12,7 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Egelundskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Egelundskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 78,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 448 elever på Egelundskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Egelundskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Egelundskolen er en folkeskole med 490 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Egelundskolen ligger i Albertslund Kommune, der årligt investerer 91,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 9. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Albertslund Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Egelundskolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet453.316 kr.

Forældrebetaling

Egelundskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Egelundskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Egelundskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 10 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 27.895 til 37.596 kr/m2, med et gennemsnit på 31.747 kr/m2 (median 31.607 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 10 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! ti boliger boliger til salg

Med ti boliger til salg (24. juli 2024) i skoledistrikt Egelundskolen er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Egelundskolen her »

Grundskoler i Albertslund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Egelundskolen 3.523 | 0.0 | 453,316 kr. Se på kort
Vridsløselille Skole
ikke aktiv
- - -
Hyldagerskolen
ikke aktiv
- - -
Albertslund Lille Skole - 0.0 | -
Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
ikke aktiv
- - -
Herstedøster Skole 3.603 | 0.0 | 449,968 kr. Se på kort
Herstedvester Skole 3.489 | 0.0 | 389,780 kr. Se på kort
Herstedlund Skole 3.749 | -1.0 | 299,748 kr. Se på kort
Albertslund Ungecenter, 10. kl. afdeling - - - Se på kort

Kommunens 9 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »