DinGeo — i hele Danmark

Tallerupskolen
Folkeskole i Assens Kommune


Antal Elever
463
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,7%
Mere Info 
Udgift per elev
65.051 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
480.510 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
12.660
Mere Info 
Boliger til salg
15
Mere Info 

Tallerupskolen


Adresse:
Tallerupskolen
Lilleskovvej 3,
5690 Tommerup

Skoleleder:
Lone Wrøbell

Telefon:
6474 6550

Email:
tallerupskolen@assens.dk

Webside:
http://www.tallerupskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Tallerupskolen

Tallerupskolen er en folkeskole i Assens Kommune, der hører til skoledistriktet Tallerupskolen.

Tallerupskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.

Tallerupskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Tallerupskolen. Du kan se alle Assens Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Tallerupskolen

Karaktergennemsnit i 2021   8.5

Tallerupskolen havde i 2020/21 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 1.3 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Tallerupskolen er desuden 1.0 højere end gennemsnittet i Assens Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Tallerupskolen9.1 7.7 8.8 8.4 8.5
Assens Kommune 7.5 6.8 8.17.2 7.5
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Tallerupskolen har over de sidste ti år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Tallerupskolen dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Tallerupskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Tallerupskolen er nummer 8 blandt grundskolerne i Assens Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Tallerupskolen

Trivsel   3.74

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Tallerupskolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Tallerupskolen:

Der er god social trivsel på Tallerupskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.09, hvilket er den 438 højeste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Tallerupskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Tallerupskolen har en faglig trivsel 3.66, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 538. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tallerupskolen scorer fint på ro og orden 3.93, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 356. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tallerupskolen har en gennemsnitlig score: 3.23, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 635. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Tallerupskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Tallerupskolen

! Fravær 2020/21

Tallerupskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,8 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Tallerupskolen hele 13,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Tallerupskolen har over de sidste 11 år desværre haft et stigende elevfravær.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Tallerupskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Tallerupskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 463 elever på Tallerupskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Tallerupskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Tallerupskolen er en folkeskole med 519 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Tallerupskolen ligger i Assens Kommune, der årligt investerer 65,051 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Assens Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Tallerupskolen kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet480.510 kr.

Forældrebetaling

Tallerupskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Assens Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Tallerupskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Tallerupskolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 11 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 10.127 til 16.393 kr/m2, med et gennemsnit på 12.660 kr/m2 (median 12.392 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


15 boliger til salg

Med 15 boliger til salg (4. oktober 2022) i skoledistrikt Tallerupskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Tallerupskolen her »

Grundskoler i Assens Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Aarupskolen 3.522 | 0.4 | 454,264 kr. Se på kort
Peter Willemoesskolen 3.592 | 0.7 | 349,602 kr. Se på kort
Ebberup Skole 3.507 | 0.1 | 410,608 kr. Se på kort
Frøbjerg-Orte Friskole - 0.0 | -
Glamsbjerg Fri-og Efterskole - 0.2 | -
Glamsbjergskolen 3.507 | 0.3 | 412,277 kr. Se på kort
Hårby Skole 3.757 | 0.7 | 426,127 kr. Se på kort
Køng Idrætsfriskole - -0.2 | -
Strandmølleskolen - 0.8 | -
  Tallerupskolen 3.737 | 0.2 | 480,510 kr. Se på kort
Tommerup Skole 3.793 | 0.2 | 454,794 kr. Se på kort
Vissenbjerg Skole 3.531 | -0.3 | 455,415 kr. Se på kort
Salbrovadskolen 3.410 | - 379,579 kr. Se på kort
Flemløse Skole
ikke aktiv
- - -
Gummerup Skole 3.802 | - 462,824 kr. Se på kort
Dreslette Skole
ikke aktiv
- - -
Friskolen i Jordløse - - -
Brylle Skole 3.545 | - 482,181 kr. Se på kort
Verninge Skole 3.673 | - 424,755 kr. Se på kort
Skallebølle Skole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »