DinGeo — i hele Danmark

Vorbasse Skole
Folkeskole i Billund Kommune


Antal Elever
235
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
5,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,6%
Mere Info 
Udgift per elev
80.208 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
440.550 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
6.548
Mere Info 
Boliger til salg
15
Mere Info 

Vorbasse Skole


Adresse:
Vorbasse Skole
Stadionvej 9,
6623 Vorbasse

Institutionsnummer:
551003

Skoleleder:
Torben Precht Jensen

Telefon:
7214 1800

Email:
vorbasseskole@billund.dk

Webside:
http://vorbasseskole.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Vorbasse Skole

Vorbasse Skole er en folkeskole i Billund Kommune, der hører til skoledistriktet Vorbasse Skole. Billund Kommune har samlet information om folkeskoler og skoledistrikter på deres hjemmeside her ».

Vorbasse Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Vorbasse Skole. Du kan se alle Billund Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Vorbasse Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   4.7

Vorbasse Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå langt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 3.0 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er det dog et meget fornuftigt karaktergennemsnit (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Vorbasse Skole3.8 5.0 5.8 4.1 4.7
Billund Kommune 5.7 7.2 7.35.8 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

! Faldende karaktergennemsnit

Vorbasse Skole har over de sidste tolv år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Vorbasse Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Vorbasse Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Vorbasse Skole er nummer 7 blandt grundskolerne i Billund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Vorbasse Skole

Trivsel   3.61

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Vorbasse Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Vorbasse Skole:

Den sociale trivsel på Vorbasse Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.92, hvilket er den 385 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Vorbasse Skole har en faglig trivsel 3.61, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 753. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vorbasse Skole har en score på 3.77, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 647. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Vorbasse Skole har en lave score: 3.09, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 942. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Vorbasse Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Vorbasse Skole

! Fravær 2020/21

Vorbasse Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,9 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Vorbasse Skole hele 11,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Vorbasse Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Vorbasse Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 96,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 235 elever på Vorbasse Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 2,8 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Vorbasse Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Vorbasse Skole er en folkeskole med 263 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Vorbasse Skole ligger i Billund Kommune, der årligt investerer 80,208 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 22. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Billund Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 440.550 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Vorbasse Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Billund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Vorbasse Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Vorbasse Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 7 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 4.182 til 10.558 kr/m2, med et gennemsnit på 6.548 kr/m2 (median 5.506 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 7 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


15 boliger til salg

Med 15 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Vorbasse Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Vorbasse Skole her »

Grundskoler i Billund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
BillundSkolen 3.620 | 0.0 | 516,796 kr. Se på kort
Filskov Friskole - 0.0 | -
The International School of Billund - - -
10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle - - - Se på kort
Lynghedeskolen 3.542 | - - Se på kort
Enggårdskolen
ikke aktiv
- - -
  Vorbasse Skole 3.608 | 0.0 | 440,550 kr. Se på kort
Søndermarkskolen
ikke aktiv
- - -
Filskov Skole
ikke aktiv
- - -
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Søndre - -1.0 | - Se på kort
Hejnsvig Skole 3.437 | 0.0 | 454,222 kr. Se på kort
Lynghedeskolen, afdeling Stenderup - - - Se på kort
Sdr Omme Skole 3.738 | 0.0 | 426,959 kr. Se på kort
Grindsted Vestre Skole 3.604 | 0.0 | 465,188 kr. Se på kort
Grindsted Privatskole - 0.0 | -
Hestkær Friskole
ikke aktiv
- - -
10. Klasse Skolen
ikke aktiv
- - -

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »