DinGeo — i hele Danmark

Søndermarksskolen
Folkeskole i Bornholms Regionskommune


Antal Elever
451
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,7
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,4
Mere Info 
Ro og Orden
3,5
Mere Info 
Inspiration
3,0
Mere Info 
Elevfravær
5,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,8%
Mere Info 
Udgift per elev
74.905 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
404.397 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
15.013
Mere Info 
Boliger til salg
47
Mere Info 

Søndermarksskolen

Søndermarksskolen
Søndermarksskolen i Bornholms Regionskommune.

Adresse:
Søndermarksskolen
Smedeløkken 5,
3700 Rønne

Institutionsnummer:
400018

Skoleleder:
Tina Duermin Johansen

Telefon:
5692 3100

Email:
soendermarksskolen@brk.dk

Webside:
http://soendermark.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Søndermarksskolen

Søndermarksskolen er en folkeskole i Bornholms Regionskommune, der hører til skoledistriktet Rønneskolen. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Søndermarksskolen ligger placeret i udkanten af Rønne, tæt på Rønne Plantage, idrætshal, svømmesal og boldbaner. Til skoleåret 2018/19 stod skolen klar efter en stor byggeproces, hvor skolen er blevet renoveret og der er blevet bygget om og til. Skolen fremstår nu med tidssvarende og indbydende læringsmiljøer. Den nye Søndermarksskole danner hver dag rammen om over 500 glade, forventningsfulde og energiske børn og unges læring i klasser fra 0. – 9.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Søndermarksskolen

Søndermarksskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Rønneskolen. Du kan se alle Bornholms Regionskommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Søndermarksskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   6.6

Søndermarksskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 2.6 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Søndermarksskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Søndermarksskolen3.9 7.5 8.4 6.4 6.6
Bornholms Regionskommune 5.9 7.6 8.36.2 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Søndermarksskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Søndermarksskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Søndermarksskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Søndermarksskolen er nummer 11 blandt grundskolerne i Bornholms Regionskommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Søndermarksskolen

! Trivsel   3.40

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Søndermarksskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Søndermarksskolen:

Den sociale trivsel på Søndermarksskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.72, hvilket er den 96 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Søndermarksskolen har en faglig trivsel 3.41, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 324. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndermarksskolen har en score på 3.47, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1245. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndermarksskolen har en lave score: 2.98, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1158. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Søndermarksskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Søndermarksskolen

! Fravær 2020/21

Søndermarksskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,2 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Søndermarksskolen hele 10,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Søndermarksskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Søndermarksskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93,8 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 451 elever på Søndermarksskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Søndermarksskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Søndermarksskolen er en folkeskole med 524 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Søndermarksskolen ligger i Bornholms Regionskommune, der årligt investerer 74,905 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 48. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Bornholms Regionskommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 404.397 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Søndermarksskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Rønneskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Søndermarksskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 25 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 6.469 til 34.562 kr/m2, med et gennemsnit på 15.013 kr/m2 (median 14.058 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 25 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


47 boliger til salg

Med 47 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Rønneskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Rønneskolen her »

Grundskoler i Bornholms Regionskommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Rønneskolen, erhvervsklassen - - - Se på kort
Svaneke Friskole - - -
Kongeskærskolen 3.622 | 0.0 | - Se på kort
Hans Rømer Skolen, Afdeling Mosaik
ikke aktiv
- - -
Friskolen Østerlars - 0.0 | -
Svartingedal Skole 3.690 | - - Se på kort
Skole Nord, afdeling Klemensker
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen, Bodilsker afdeling
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen 3.638 | 1.0 | 394,697 kr. Se på kort
Paradisbakkeskolen, Svaneke afdeling
ikke aktiv
- - -
  Søndermarksskolen 3.400 | 0.0 | 404,397 kr. Se på kort
Rønneskolen, afdeling Østre - - - Se på kort
Aavangsskolen 3.527 | 0.0 | 371,404 kr. Se på kort
Rønne Privatskole - 0.0 | -
Peterskolen, Rønne Kristne Friskole - 0.0 | -
Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie
ikke aktiv
- - -
Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker
ikke aktiv
- - -
Davidskolen - 0.0 | -
10. klasseskolen - - - Se på kort
Bornholms Frie Idrætsskole - 0.0 | -
Sydbornholms Privatskole - 0.0 | -
Skole Nord - - - Se på kort
Paradisbakkeskolen - - - Se på kort
Rønneskolen - - - Se på kort
Hans Rømer Skolen 3.649 | 0.0 | - Se på kort

Kommunens 25 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »