DinGeo — i hele Danmark

Brøndby Strand Skole
Folkeskole i Brøndby Kommune


Antal Elever
1.062
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
7,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
45,0%
Mere Info 
Udgift per elev
95.478 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
330.853 kr
Mere Info 

Brøndby Strand Skole


Adresse:
Brøndby Strand Skole
Dyringparken 1,
2660 Brøndby Strand

Institutionsnummer:
153020

Skoleleder:
Rikke Rubek Jørgensen

Telefon:
4328 2990

Email:
brondbystrandskole@brondby.dk

Webside:
http://www.brondbystrandskole.dk

Læs mere om skoledata »

Brøndby Strand Skole

Brøndby Strand Skole er en folkeskole i Brøndby Kommune, der hører til skoledistriktet Brøndby Strand Skole.

Brøndby Strand Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Brøndby Strand Skole. Du kan se alle Brøndby Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Brøndby Strand Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   6.6

Brøndby Strand Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 1.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Brøndby Strand Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Brøndby Strand Skole6.1 6.4 8.1 5.6 6.6
Brøndby Kommune 6.1 6.5 7.26.1 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Brøndby Strand Skole har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Brøndby Strand Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Brøndby Strand Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Brøndby Strand Skole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Brøndby Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Brøndby Strand Skole

! Trivsel   3.61

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Brøndby Strand Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Brøndby Strand Skole:

Den sociale trivsel på Brøndby Strand Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.93, hvilket er den 896 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Brøndby Strand Skole har en faglig trivsel 3.61, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 743. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brøndby Strand Skole har en score på 3.68, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 940. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brøndby Strand Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.33, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 260. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Brøndby Strand Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Brøndby Strand Skole

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Brøndby Strand Skole. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Brøndby Strand Skole hele 14,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Brøndby Strand Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Brøndby Strand Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 45 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse. Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 1.062 elever på Brøndby Strand Skole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Brøndby Strand Skole i perioden 2010 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Brøndby Strand Skole er en folkeskole med 1048 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Brøndby Strand Skole ligger i Brøndby Kommune, der årligt investerer 95,478 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 7. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Brøndby Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 330.853 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Brøndby Strand Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Brøndby Strand Skole skoledistrikt


! Ingen boliger til salg i Brøndby Strand Skole skoledistrikt

Der er dags dato (19. juli 2024) ingen boliger til salg i skoledistriktet Brøndby Strand Skole.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Grundskoler i Brøndby Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Brøndby Strandskole - - - Se på kort
Brøndbyvester Skole - - - Se på kort
Lindelundsskolen - - - Se på kort
Nørregårdsskolen - - - Se på kort
Tjørnehøjskolen - - - Se på kort
Langbjergskolen - - - Se på kort
Søholtskolen - - - Se på kort
Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen - - - Se på kort
Brøndbyøster Skole 3.528 | 0.0 | 357,557 kr. Se på kort
Brøndbyvester Skole 3.544 | -1.0 | 460,950 kr. Se på kort
  Brøndby Strand Skole 3.606 | 1.0 | 330,853 kr. Se på kort
Park Allé Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 12 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »