DinGeo — i hele Danmark

Brøndbyøster Skole
Folkeskole i Brøndby Kommune


Antal Elever
983
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
7,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
70,2%
Mere Info 
Udgift per elev
95.478 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
357.557 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
39.764
Mere Info 
Boliger til salg
1
Mere Info 

Brøndbyøster Skole


Adresse:
Brøndbyøster Skole
Bredager 160,
2605 Brøndby

Institutionsnummer:
153018

Skoleleder:
Beate Odgaard

Telefon:
4328 2870

Email:
brondbyosterskole@brondby.dk

Webside:
http://www.brondbyosterskole.dk

Læs mere om skoledata »

Brøndbyøster Skole

Brøndbyøster Skole er en folkeskole i Brøndby Kommune, der hører til skoledistriktet Brøndbyøster Skole.

Brøndbyøster Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Brøndbyøster Skole. Du kan se alle Brøndby Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Brøndbyøster Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   6.7

Brøndbyøster Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 1.1 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Brøndbyøster Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Brøndbyøster Skole6.0 7.1 7.7 6.0 6.7
Brøndby Kommune 6.1 6.5 7.26.1 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Brøndbyøster Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Brøndbyøster Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Brøndbyøster Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Brøndbyøster Skole er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Brøndby Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Brøndbyøster Skole

! Trivsel   3.53

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Brøndbyøster Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Brøndbyøster Skole:

Den sociale trivsel på Brøndbyøster Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.83, hvilket er den 198 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Brøndbyøster Skole har en faglig trivsel 3.58, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 846. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brøndbyøster Skole har en score på 3.70, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 875. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brøndbyøster Skole har en lave score: 3.08, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 965. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Brøndbyøster Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Brøndbyøster Skole

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Brøndbyøster Skole. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,3 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Brøndbyøster Skole hele 14,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Brøndbyøster Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Brøndbyøster Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 70,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 983 elever på Brøndbyøster Skole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,4 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Brøndbyøster Skole i perioden 2010 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Brøndbyøster Skole er en folkeskole med 905 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Brøndbyøster Skole ligger i Brøndby Kommune, der årligt investerer 95,478 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 7. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Brøndby Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 357.557 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Brøndbyøster Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Brøndbyøster Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Brøndbyøster Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 1 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 39.764 til 39.764 kr/m2, med et gennemsnit på 39.764 kr/m2 (median 39.764 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! en boliger boliger til salg

Med en boliger til salg (19. juli 2024) i skoledistrikt Brøndbyøster Skole er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Brøndbyøster Skole her »

Grundskoler i Brøndby Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Brøndby Strandskole - - - Se på kort
Brøndbyvester Skole - - - Se på kort
Lindelundsskolen - - - Se på kort
Nørregårdsskolen - - - Se på kort
Tjørnehøjskolen - - - Se på kort
Langbjergskolen - - - Se på kort
Søholtskolen - - - Se på kort
Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen - - - Se på kort
  Brøndbyøster Skole 3.528 | 0.0 | 357,557 kr. Se på kort
Brøndbyvester Skole 3.544 | -1.0 | 460,950 kr. Se på kort
Brøndby Strand Skole 3.606 | 1.0 | 330,853 kr. Se på kort
Park Allé Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 12 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »