DinGeo — i hele Danmark

Brøndbyvester Skole
Folkeskole i Brøndby Kommune


Antal Elever
1.119
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
-1,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
5,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
82,0%
Mere Info 
Udgift per elev
95.478 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
460.950 kr
Mere Info 

Brøndbyvester Skole

Brøndbyvester Skole
Brøndbyvester Skole i Brøndby Kommune.

Adresse:
Brøndbyvester Skole
Tornehøj 3,
2605 Brøndby

Institutionsnummer:
153019

Skoleleder:
Joachim Kjølberg

Telefon:
4328 2920

Email:
brondbyvesterskole@brondby.dk

Webside:
http://www.brondbyvesterskole.dk

Læs mere om skoledata »

Brøndbyvester Skole

Brøndbyvester Skole er en folkeskole i Brøndby Kommune, der hører til skoledistriktet Brøndbyvester Skole.

Grundlæggende respekt for andre mennesker er den bærende værdi i kommunikation og dialog på alle planer i skolehverdagen. Gennem skolens virksomhed skabes grundlag for, at alle kan være en del af fællesskabet, og at alle kan få etableret venskaber, deltage i og få udbytte af det.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Brøndbyvester Skole

Brøndbyvester Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Brøndbyvester Skole. Du kan se alle Brøndby Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Brøndbyvester Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   6.3

Brøndbyvester Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger 1.9 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Brøndbyvester Skole6.0 6.5 6.4 6.2 6.3
Brøndby Kommune 6.1 6.5 7.26.1 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Brøndbyvester Skole har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Brøndbyvester Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2023   -1.0

Brøndbyvester Skole har en negativ undervisningseffekt på -1.0. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Brøndbyvester Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Brøndby Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Brøndbyvester Skole

! Trivsel   3.54

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Brøndbyvester Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Brøndbyvester Skole:

Den sociale trivsel på Brøndbyvester Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.90, hvilket er den 325 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Brøndbyvester Skole har en faglig trivsel 3.65, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 546. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brøndbyvester Skole har en score på 3.62, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1108. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Brøndbyvester Skole har en gennemsnitlig score: 3.14, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 778. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Brøndbyvester Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Brøndbyvester Skole

! Fravær 2020/21

Brøndbyvester Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Brøndbyvester Skole hele 11,5 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Brøndbyvester Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Brøndbyvester Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 82 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 1.119 elever på Brøndbyvester Skole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Brøndbyvester Skole i perioden 2010 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Brøndbyvester Skole er en folkeskole med 1150 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Brøndbyvester Skole ligger i Brøndby Kommune, der årligt investerer 95,478 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 7. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Brøndby Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Brøndbyvester Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet460.950 kr.

Forældrebetaling

Brøndbyvester Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 12 grundskoler i Brøndby Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Brøndbyvester Skole skoledistrikt


! Ingen boliger til salg i Brøndbyvester Skole skoledistrikt

Der er dags dato (19. juli 2024) ingen boliger til salg i skoledistriktet Brøndbyvester Skole.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Grundskoler i Brøndby Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Brøndby Strandskole - - - Se på kort
Brøndbyvester Skole - - - Se på kort
Lindelundsskolen - - - Se på kort
Nørregårdsskolen - - - Se på kort
Tjørnehøjskolen - - - Se på kort
Langbjergskolen - - - Se på kort
Søholtskolen - - - Se på kort
Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen - - - Se på kort
Brøndbyøster Skole 3.528 | 0.0 | 357,557 kr. Se på kort
  Brøndbyvester Skole 3.544 | -1.0 | 460,950 kr. Se på kort
Brøndby Strand Skole 3.606 | 1.0 | 330,853 kr. Se på kort
Park Allé Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 12 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »