DinGeo — i hele Danmark

Fanø Kommune

Fanø Kommune har 3.345 indbyggere, hvilket gør den til landets næstmindste (målt på indbyggerantal). Kommunen har et årligt budget på 221 mio. kroner. Fanø er landets hidtil eneste kommune med en borgmester fra Alternativet. Sofie Valbjørn overtog borgmesterposten i 2017 på en agenda for åbenhed, gennemsigtighed og en ”seriøs grøn dagsorden”.

Fanø Kommune har fine økonomiske nøgletal baseret på et relativt højt beskatningsgrundlag og et lavt udgiftsbehov. Turisme bidrager med over halvdelen af kommunens økonomi. Knap 1 mio. mennesker overnatter hvert år på øen. Fanø Vesterhavsbad er centret for hotelturisme, mens hovedparten af campingpladserne findes længere mod syd ved Rindby. Her ligger også flertallet af Fanøs ca. 2500 sommerhuse.


Kontakt

Adresse:
Fanø Kommune
Skolevej 5-7,
6720 Fanø

Email:
raadhuset@fanoe.dk

Webside:
www.fanoe.dk

Nøgletal for Fanø Kommune

Middellevetid

Middellevetid i Fanø Kommune er ikke beregnet, da tallene på grund af kommunens størrelse vurderes at være for usikre.

Middellevetiden angiver den forventede gennemsnitlige levetid for en nyfødt i Fanø Kommune. Levetids-estimatet er baseret på dødeligheden for femårs perioden 2013-2017. Data stammer fra Danmarks Statistik »
! Alkohol #98/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Fanø Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 14.3 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Fanø Kommune på en 98. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder. Find mere information i rapporten Alkoholstatistik 2015. Kommunale og regionale data »
! Rygning #93/98

Der er desværre alt for mange rygere i Fanø Kommune. I 2013 røg 25.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Rygning er et af de sundhedsområder som kommunen har god mulighed for at påvirke via information og rygestopkurser.
! Fysisk Aktivitet #93/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Fanø Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 22.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Fanø Kommune på en 93. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #20/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Fanø Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 20. plads blandt de 98 danske kommuner.

Der i Danmark nu 600.000 svært overvægtige medborgere. Overvægt påvirker folkesundheden og lægger et kæmpemæssigt pres på de offentlige sundhedsbudgetter. Fagfolk anser svært overvægtige som misbrugere på linje med alkoholikere. Mange kommuner gør en aktiv indsats for at hjælpe.
Patienter per praktiserende læge #2/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Fanø Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1093 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1043 indbyggere per læge.

De praktiserende læger må sige nej til nye patienter, når de har 1.600 tilmeldt. For nogle kommuner betyder det, at borgere ikke har egen læge, men derimod henvises til midlertidige regionalt drevne klinikker.
! Borgere med multisygdom #40/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Fanø Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.8 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #12/98

I 2017 var 3.9 procent af de 18-64 årige i Fanø Kommune førtidspensionister.Antallet af førtidspensionister er faldet siden 2013 hvor der var 5.3 procent førtidspensionister.

Tallene er justeret i forhold til aldersammensætningen i kommunen, så kommuner med en ældre befolkning ikke har et højere tal på grund af det.
! Byggesagsbehandling #42/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 42 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Fanø Kommune behandlet 119 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tager, at behandle en byggesag 14 dage. Prisen er 615 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Fanø Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #70/98

Blandt Fanø Kommunes folkeskoleelever trives 28.6 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 70 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.6 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #94/98

Fanø Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.400. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 94. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #88/98

I 2017 var Fanø Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.3. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #82/96

I 2018 var 6.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Fanø Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #0/98

Der er i Fanø Kommune 0.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 0. plads.

Anbragte Børn #31/98

0.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 31. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #1/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Fanø Kommune 85.7 procent.Det placerer kommunen på en flot 1. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Fanø Kommune her »
! Udgifter til idræt #96/98

Fanø Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Fanø Kommune i gennemsnit 383 kr. om året pr. borger på idræt. 373 kr. på drift og 10 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #1/98

Fanø Kommune har 35.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 1. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #98/98

Borgerne i Fanø Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 0.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #22/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Fanø Kommune 4.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #1/98

I 2017 var der i Fanø Kommune 1.2 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #13/98

I 2017 var der i Fanø Kommune 22.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #14/98

Fanø Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 220,981 kr.Det er den 14. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #14/98

Fanø Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 56,120 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #47/98

I Fanø Kommune er der 3.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 47. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #22/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Fanø Kommune 24.9 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 22 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #98/98

I 2018 er grundskyldspromillen i Fanø Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2018 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #63/98

Fanø Kommune har en langfristet gæld på 18,859 kr per indbygger.Det er danmarks 63. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #43/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.4 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Fanø Kommune på 43. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #64/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Fanø Kommune at vokse med 1.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #51/98

I Fanø Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #55/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Fanø Kommune var 296,271 kr. Det er en den 55. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #5/98

1.6 procent af befolkningen i Fanø Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #76/98

Der er jobvækst Fanø Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Fanø Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på 32 udvalgte parametre; grupperet i 5 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Fanø Kommune

Der er d.d. 167 boliger til salg i Fanø Kommune.
Boliger til salg opdateres dagligt. Du kan søge blandt alle boliger til salg i Fanø Kommune her »

Grundskoler i Fanø Kommune

Folkeskoler i Fanø Kommune


Fanø Kommune er inddelt i 0 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 1 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Fanø Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 66,560 kr., er den 49. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Gennemsnitlig Trivsel

Den gennemsnitlige trivsel på Fanø Kommunes folkeskolerer under middel. Ved den sidste trivselsundersøgelse svarede 28.6 procent af Fanø Kommunes folkeskolelever i 4. til 9. klasse, at de trives godt. Det er den 29. dårligste gennemsnitlige trivsel blandt de 98 danske kommuner. Tjek trivsel på de enkelte skoler i tabellen nedenfor.

Gennemsnitlig Undervisningskvalitet

Samlet set klarer folkeskoleeleverne i Fanø Kommune sig dårligere end forventet. Det såkaldte undervisningseffekt var i 2017 negativ: -0.400. Det betyder at skolernes gennemsnitskarakterer er 0.400 dårligere end forventet ift. elevernes socioøkonomiske baggrund. Tjek undervisningeffekten på de enkelte skoler i tabellen nedenfor.

Folkeskoler i Fanø Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Fanø Kommune.

Læs mere om Grundskoler her »

Folkeskoler i Fanø Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Fanø Skole | 3.725   -0.4 | - 374 -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler. Du kan finde mere information om skoler og skoledistrikter på Fanø Kommunes hjemmeside her »


Privatskoler i Fanø Kommune

I Fanø Kommune er der 0 Privatskoler.

Privatskoler i Fanø Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.