DinGeo — i hele Danmark

Ny Hollænderskolen
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
885
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,7%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
537.471 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boliger til salg
25
Mere Info 

Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen
Ny Hollænderskolen i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Ny Hollænderskolen
Hollændervej 3,
1855 Frederiksberg C

Skoleleder:
Kristian Lohmann

Telefon:
3821 0810

Email:
nyhollaenderskolen@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-nh.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen er en folkeskole i Frederiksberg Kommune, der hører til skoledistriktet Ny Hollænderskolen. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Ny Hollænderskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber. På denne side har vi samlet meget mere information om Ny Hollænderskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 25 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Ny Hollænderskolen er vist med det grønne ikon . Ny Hollænderskolen tilhører skoledistriktet Ny Hollænderskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Frederiksberg Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Ny Hollænderskolen

Karaktergennemsnit i 2019   8.3

Ny Hollænderskolen havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.3 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Ny Hollænderskolen er desuden 0.7 højere end gennemsnittet i Frederiksberg Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ny Hollænderskolen8.2 9.7 9.1 7.9 8.3
Frederiksberg Kommune 7.5 7.8 9.07.4 7.6
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Ny Hollænderskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Ny Hollænderskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Ny Hollænderskolen er nummer 9 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.


Ny Hollænderskolen skriver om sig selv:

Ny Hollænderskolen er firesporet og der går ca. 960 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen fungerer som en afdelingsopdelt skole, hvor undervisningen er baseret på teamsamarbejde i selvstyrende årgangsteam. Skolens pædagogiske medarbejderstab består af 66 lærere og 34 pædagoger. Skolens værdigrundlag sætter trivsel og faglighed i centrum. Forældrekredsen på Ny Hollænderskolen udviser stort engagement og deltager aktivt og interesseret i skolens liv og udvikling.

Læs mere på Ny Hollænderskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Ny Hollænderskolen

Trivsel   3.68

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Ny Hollænderskolen er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Ny Hollænderskolen:

Der er god social trivsel på Ny Hollænderskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.15, hvilket er den 448 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Ny Hollænderskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Ny Hollænderskolen har en faglig trivsel 3.81, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 274. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ny Hollænderskolen har en score på 3.71, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 994. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ny Hollænderskolen har en lave score: 3.21, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 966. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Ny Hollænderskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Ny Hollænderskolen

! Fravær 2018/19

Ny Hollænderskolen havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 5,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Ny Hollænderskolen hele 11,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Ny Hollænderskolen over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Ny Hollænderskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 96,7 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 885 elever på Ny Hollænderskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ny Hollænderskolen er en folkeskole med 954 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ny Hollænderskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Ny Hollænderskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 537.471 kr.

Forældrebetaling

Ny Hollænderskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Ny Hollænderskolen skoledistrikt


25 boliger til salg

Med 25 boliger til salg (14. maj 2021) i skoledistrikt Ny Hollænderskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Ny Hollænderskolen her »

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Frederik Barfods Skole - 0.3 | - Se på kort
Jakobskolen - 0.2 | - Se på kort
Johannesskolen Frederiksberg - 0.4 | - Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.5 | - Se på kort
Lindevangskolen 3.668 | -0.2 | 370,083 kr. Se på kort
  Ny Hollænderskolen 3.683 | 0.3 | 537,471 kr. Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | - Se på kort
Skolen på Duevej 3.753 | 0.3 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.704 | 0.1 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.649 | -0.3 | 402,607 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.671 | 0.3 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.591 | -0.4 | 472,155 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.625 | -0.7 | 446,865 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.588 | -0.7 | 352,843 kr. Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej 3.618 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - Se på kort