DinGeo — i hele Danmark

Ny Hollænderskolen
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
836
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
3,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
97,5%
Mere Info 
Udgift per elev
63.230 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
537.471 kr
Mere Info 
Boliger til salg
35
Mere Info 

Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen
Ny Hollænderskolen i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Ny Hollænderskolen
Hollændervej 3,
1855 Frederiksberg C

Skoleleder:
Kristian Lohmann

Telefon:
3821 0810

Email:
nyhollaenderskolen@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-nh.skoleporten.dk

Læs mere om skoledata »

Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen er en folkeskole i Frederiksberg Kommune, der hører til skoledistriktet Ny Hollænderskolen.

Ny Hollænderskolen har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.

Ny Hollænderskolen er firesporet og der går ca. 960 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen fungerer som en afdelingsopdelt skole, hvor undervisningen er baseret på teamsamarbejde i selvstyrende årgangsteam. Skolens pædagogiske medarbejderstab består af 66 lærere og 34 pædagoger. Skolens værdigrundlag sætter trivsel og faglighed i centrum. Forældrekredsen på Ny Hollænderskolen udviser stort engagement og deltager aktivt og interesseret i skolens liv og udvikling.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Ny Hollænderskolen

Ny Hollænderskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Ny Hollænderskolen. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Ny Hollænderskolen

Karaktergennemsnit i 2021   8.5

Ny Hollænderskolen havde i 2020/21 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 1.0 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Ny Hollænderskolen8.5 7.3 9.7 8.7 8.5
Frederiksberg Kommune 8.5 8.0 9.78.6 8.8
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Ny Hollænderskolen har over de sidste ti år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Ny Hollænderskolen dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Ny Hollænderskolen er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Ny Hollænderskolen er nummer 9 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Ny Hollænderskolen

Trivsel   3.67

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Ny Hollænderskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Ny Hollænderskolen:

Der er god social trivsel på Ny Hollænderskolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.09, hvilket er den 295 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Ny Hollænderskolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Ny Hollænderskolen har en faglig trivsel 3.79, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 116. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ny Hollænderskolen scorer fint på ro og orden 3.84, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 383. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Ny Hollænderskolen har en lave score: 3.07, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 979. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Ny Hollænderskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Ny Hollænderskolen

Fravær 2020/21

Ny Hollænderskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,2 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Ny Hollænderskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Ny Hollænderskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 97,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 836 elever på Ny Hollænderskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Ny Hollænderskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Ny Hollænderskolen er en folkeskole med 955 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Ny Hollænderskolen ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 63,230 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Ny Hollænderskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 537.471 kr.

Forældrebetaling

Ny Hollænderskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Ny Hollænderskolen skoledistrikt


35 boliger til salg

Med 35 boliger til salg (26. november 2022) i skoledistrikt Ny Hollænderskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Ny Hollænderskolen her »

Grundskoler i Frederiksberg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Frederik Barfods Skole - 0.3 | -
Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen - 0.2 | -
Johannesskolen - 0.4 | -
Kaptajn Johnsens Skole - 0.5 | -
Lindevangskolen 3.544 | -0.2 | 370,083 kr. Se på kort
  Ny Hollænderskolen 3.665 | 0.3 | 537,471 kr. Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | -
Skolen på Duevej 3.671 | 0.3 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.649 | 0.1 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.597 | -0.3 | 402,607 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.654 | 0.3 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.517 | -0.4 | 472,155 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.581 | -0.7 | 446,865 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.561 | -0.7 | 352,843 kr. Se på kort
Frederiksberg Friskole - - -
Skolen på Grundtvigsvej 3.554 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksberg
ikke aktiv
- - -
TEC , 10. klassecenter - - - Se på kort

Kommunens 18 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »