DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Duevej
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
847
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
4,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,7%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
526.289 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skolen på Duevej

Skolen på Duevej
Skolen på Duevej i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Skolen på Duevej
Duevej 63,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Niels Christophersen

Telefon:
3821 0640

Email:
skolenduevej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-du.dk

Karaktergennemsnit på Skolen på Duevej

Karaktergennemsnit i 2018   8.2

Skolen på Duevej havde i 2017/18 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.7 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Skolen på Duevej er desuden 0.7 højere end gennemsnittet i Frederiksberg Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen på Duevej8.3 7.6 8.9 8.1 8.2
Frederiksberg Kommune 7.3 7.8 8.57.2 7.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skolen på Duevej har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Skolen på Duevej er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skolen på Duevej er nummer 3 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.


Skolen på Duevej skriver om sig selv:

Fællesskab er nøgleordet for Skolen på Duevej. Det er igennem fællesskabet i det daglige arbejde, at skolens værdier bliver virkeliggjort i undervisningen, i SFO og i samarbejdet med forældrene. Fællesskabet er fundamentet, som den enkelte elev tager afsæt fra i sin personlige, sociale og faglige udvikling. De værdier, vi vægter højt i fællesskabet, er anerkendelse, tolerance, ansvarlighed, tryghed, tillid, respekt, loyalitet, fleksibilitet og kritisk tænkning.

Læs mere på Skolen på Duevejs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen på Duevej

Trivsel   3.825

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på Duevej er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på Duevej:

Der er god social trivsel på Skolen på Duevej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 259 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skolen på Duevej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 420 elever på Skolen på Duevej besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Duevej har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 100. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 420 elever på Skolen på Duevej deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Duevej scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 180. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 421 elever på Skolen på Duevej deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Duevej scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 456. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 419 elever på Skolen på Duevej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Skolen på Duevej

Fravær 2017/18

Skolen på Duevej havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 4,9 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Faldende Fravær 2017/18

Skolen på Duevej har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen på Duevej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 91,7 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 847 elever på Skolen på Duevej. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,6 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen på Duevej er en folkeskole med 847 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på Duevej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skolen på Duevej kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 526.289 kr.

Forældrebetaling

Skolen på Duevej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal