DinGeo — i hele Danmark

Skolen på Duevej
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
848
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
89,9%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
526.289 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boliger til salg
17
Mere Info 

Skolen på Duevej

Skolen på Duevej
Skolen på Duevej i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Skolen på Duevej
Duevej 63,
2000 Frederiksberg

Skoleleder:
Niels Christophersen

Telefon:
3821 0640

Email:
skolenduevej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-du.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Skolen på Duevej

Skolen på Duevej er en folkeskole i Frederiksberg Kommune, der hører til skoledistriktet Skolen på Duevej. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Skolen på Duevej har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber. På denne side har vi samlet meget mere information om Skolen på Duevej - Læs mere nedenfor. Tjek også de 17 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Skolen på Duevej er vist med det grønne ikon . Skolen på Duevej tilhører skoledistriktet Skolen på Duevej, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Frederiksberg Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Skolen på Duevej

Karaktergennemsnit i 2019   8.6

Skolen på Duevej havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.9 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Skolen på Duevej er desuden 1.0 højere end gennemsnittet i Frederiksberg Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen på Duevej8.7 8.7 9.2 8.3 8.6
Frederiksberg Kommune 7.5 7.8 9.07.4 7.6
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skolen på Duevej har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Skolen på Duevej er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skolen på Duevej er nummer 3 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.


Skolen på Duevej skriver om sig selv:

Fællesskab er nøgleordet for Skolen på Duevej. Det er igennem fællesskabet i det daglige arbejde, at skolens værdier bliver virkeliggjort i undervisningen, i SFO og i samarbejdet med forældrene. Fællesskabet er fundamentet, som den enkelte elev tager afsæt fra i sin personlige, sociale og faglige udvikling. De værdier, vi vægter højt i fællesskabet, er anerkendelse, tolerance, ansvarlighed, tryghed, tillid, respekt, loyalitet, fleksibilitet og kritisk tænkning.

Læs mere på Skolen på Duevejs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen på Duevej

Trivsel   3.75

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen på Duevej er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen på Duevej:

Der er god social trivsel på Skolen på Duevej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.19, hvilket er den 277 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skolen på Duevej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen på Duevej har en faglig trivsel 3.86, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 126. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Duevej scorer fint på ro og orden 3.85, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 395. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen på Duevej har en gennemsnitlig score: 3.28, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 655. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen på Duevej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen på Duevej

! Fravær 2018/19

Skolen på Duevej havde i skoleåret 2018-2019 et gennemsnitlig elevfravær på 5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skolen på Duevej hele 10 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Selvom trend ikke er fuldstændig klart så har Skolen på Duevej over de sidste 9 år haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2019, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen på Duevej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 89,9 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 848 elever på Skolen på Duevej. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,9 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen på Duevej er en folkeskole med 847 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen på Duevej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skolen på Duevej kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 526.289 kr.

Forældrebetaling

Skolen på Duevej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skolen på Duevej skoledistrikt


17 boliger til salg

Med 17 boliger til salg (14. maj 2021) i skoledistrikt Skolen på Duevej er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skolen på Duevej her »

Grundskolerne i Frederiksberg Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 17 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Frederik Barfods Skole - 0.3 | - Se på kort
Jakobskolen - 0.2 | - Se på kort
Johannesskolen Frederiksberg - 0.4 | - Se på kort
Kaptajn Johnsens Skole - 0.5 | - Se på kort
Lindevangskolen 3.668 | -0.2 | 370,083 kr. Se på kort
Ny Hollænderskolen 3.683 | 0.3 | 537,471 kr. Se på kort
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | - Se på kort
  Skolen på Duevej 3.753 | 0.3 | 526,289 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.704 | 0.1 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.649 | -0.3 | 402,607 kr. Se på kort
Skolen ved Bulowsvej 3.671 | 0.3 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.591 | -0.4 | 472,155 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.625 | -0.7 | 446,865 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.588 | -0.7 | 352,843 kr. Se på kort
Frederiksberg Friskole - - - Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej 3.618 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse
ikke aktiv
- - - Se på kort