DinGeo — i hele Danmark

Skolen ved Bulowsvej
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
915
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,2%
Mere Info 
Udgift per elev
58.102 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
474.234 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved Bulowsvej
Skolen ved Bulowsvej i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Skolen ved Bulowsvej
Fuglevangsvej 8,
1962 Frederiksberg C

Skoleleder:
Claus Grubak

Telefon:
3821 0580

Email:
skolenbulowsvej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-bu.dk

Karaktergennemsnit på Skolen ved Bulowsvej

Karaktergennemsnit i 2018   7.3

Skolen ved Bulowsvej havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 0.7 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen ved Bulowsvej7.0 7.8 8.7 7.0 7.3
Frederiksberg Kommune 7.3 7.8 8.57.2 7.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skolen ved Bulowsvej har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Skolen ved Bulowsvej er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skolen ved Bulowsvej er nummer 8 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.


Skolen ved Bulowsvej skriver om sig selv:

Når du har et barn, der er elev på Skolen ved Bülowsvej, bliver dit barn udviklet personligt, socialt og fagligt. For at sikre den størst mulige udvikling er Skolen ved Bülowsvej ikke en lektiefri skole. Vi bakker op om den veldokumenterede viden om, at lektier under de rette omstændigheder fremmer læring.

Læs mere på Skolen ved Bulowsvejs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skolen ved Bulowsvej

Trivsel   3.725

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen ved Bulowsvej er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen ved Bulowsvej:

Der er god social trivsel på Skolen ved Bulowsvej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 560 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skolen ved Bulowsvej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 483 elever på Skolen ved Bulowsvej besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen ved Bulowsvej har en faglig trivsel 3.8, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 296. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 484 elever på Skolen ved Bulowsvej deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen ved Bulowsvej har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 679. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 483 elever på Skolen ved Bulowsvej deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen ved Bulowsvej scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.3, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 457. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 484 elever på Skolen ved Bulowsvej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Skolen ved Bulowsvej

Fravær 2017/18

Skolen ved Bulowsvej havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,9 procent.

! Stigende fravær

Skolen ved Bulowsvej har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen ved Bulowsvej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 88,2 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 915 elever på Skolen ved Bulowsvej. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,5 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen ved Bulowsvej er en folkeskole med 915 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen ved Bulowsvej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 58,102 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 10. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skolen ved Bulowsvej kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet474.234 kr.

Forældrebetaling

Skolen ved Bulowsvej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal