DinGeo — i hele Danmark

Skolen ved Bulowsvej
Folkeskole i Frederiksberg Kommune


Antal Elever
846
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
3,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
91,1%
Mere Info 
Udgift per elev
63.230 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
474.234 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
162.037
Mere Info 
Boliger til salg
24
Mere Info 

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved Bulowsvej
Skolen ved Bulowsvej i Frederiksberg Kommune.

Adresse:
Skolen ved Bulowsvej
Fuglevangsvej 8,
1962 Frederiksberg C

Institutionsnummer:
147008

Skoleleder:
Claus Grubak

Telefon:
3821 0580

Email:
skolenbulowsvej@frederiksberg.dk

Webside:
http://www.frb-bu.dk

Læs mere om skoledata »

Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved Bulowsvej er en folkeskole i Frederiksberg Kommune, der hører til skoledistriktet Skolen ved Bulowsvej.

Når du har et barn, der er elev på Skolen ved Bülowsvej, bliver dit barn udviklet personligt, socialt og fagligt. For at sikre den størst mulige udvikling er Skolen ved Bülowsvej ikke en lektiefri skole. Vi bakker op om den veldokumenterede viden om, at lektier under de rette omstændigheder fremmer læring.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Skolen ved Bulowsvej

Skolen ved Bulowsvej og det tilhørende skoledistrikt  : Skolen ved Bulowsvej. Du kan se alle Frederiksberg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Skolen ved Bulowsvej

Karaktergennemsnit i 2023   8.5

Skolen ved Bulowsvej havde i 2022/23 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.5 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Skolen ved Bulowsvej er desuden 0.7 højere end gennemsnittet i Frederiksberg Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skolen ved Bulowsvej7.0 9.6 9.9 7.4 8.5
Frederiksberg Kommune 7.2 7.7 9.17.2 7.8
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Skolen ved Bulowsvej har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Skolen ved Bulowsvej dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Skolen ved Bulowsvej har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skolen ved Bulowsvej er nummer 8 blandt grundskolerne i Frederiksberg Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Skolen ved Bulowsvej

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skolen ved Bulowsvej er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skolen ved Bulowsvej:

Der er god social trivsel på Skolen ved Bulowsvej. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.05, hvilket er den 434 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skolen ved Bulowsvej, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skolen ved Bulowsvej har en faglig trivsel 3.75, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 179. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen ved Bulowsvej har en score på 3.79, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 568. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skolen ved Bulowsvej har en gennemsnitlig score: 3.11, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 887. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skolen ved Bulowsvej deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skolen ved Bulowsvej

Fravær 2020/21

Skolen ved Bulowsvej havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,5 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Skolen ved Bulowsvej i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skolen ved Bulowsvej

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 91,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 846 elever på Skolen ved Bulowsvej. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Skolen ved Bulowsvej i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skolen ved Bulowsvej er en folkeskole med 899 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skolen ved Bulowsvej ligger i Frederiksberg Kommune, der årligt investerer 63,230 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederiksberg Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skolen ved Bulowsvej kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet474.234 kr.

Forældrebetaling

Skolen ved Bulowsvej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Frederiksberg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skolen ved Bulowsvej skoledistrikt

!Udbudspriser

Skolen ved Bulowsvej skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 1 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 162.037 til 162.037 kr/m2, med et gennemsnit på 162.037 kr/m2 (median 162.037 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


24 boliger til salg

Med 24 boliger til salg (13. juni 2024) i skoledistrikt Skolen ved Bulowsvej er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skolen ved Bulowsvej her »

Grundskoler i Frederiksberg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lindevangskolen 3.544 | 0.0 | 370,083 kr. Se på kort
Søndermarkskolen 3.581 | -1.0 | 446,865 kr. Se på kort
Skolen på Duevej 3.671 | 0.0 | 526,289 kr. Se på kort
  Skolen ved Bulowsvej 3.654 | 0.0 | 474,234 kr. Se på kort
Skolen på La Cours Vej 3.649 | 0.0 | 456,387 kr. Se på kort
Skolen på Nyelandsvej 3.597 | -1.0 | 402,607 kr. Se på kort
Frederik Barfods Skole - 1.0 | -
Kaptajn Johnsens Skole - 0.0 | -
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague - 0.0 | -
Frederiksberg Friskole - - -
Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen - 0.0 | -
Johannesskolen - 0.0 | -
Ny Hollænderskolen 3.665 | 0.0 | 537,471 kr. Se på kort
Tre Falke Skolen 3.561 | 0.0 | 352,843 kr. Se på kort
Skolen ved Søerne 3.517 | 0.0 | 472,155 kr. Se på kort
Skolen på Grundtvigsvej 3.554 | - - Se på kort
NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksberg
ikke aktiv
- - -
TEC , 10. klassecenter - - - Se på kort
Niels Brock, EUD-forberedende 10. klasse - - - Se på kort
Niels Brock, gymnasieforberedende 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »