DinGeo — i hele Danmark

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har 60.356 indbyggere og et årligt budget på 4 mia. kroner.

Frederikshavns skatteindtægter ligger lidt under landsgennemsnittet. Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Frederikshavn få penge på kollektiv trafik pr. indbygger (kun Hedensted bruger mindre på kollektiv trafik). Frederikshavn bruger desuden relativit få penge på folkeskoler (i 2017 brugte Frederikshavn syvendemindst pr. indbygger på dette område).

Kommunen bruger på den anden side relativit mange penge på ældre og handicappede. Størstedelen af disse udgifter hører under hjælp til ældre og handicappede i plejehjem, ældreboliger og gennem hjemmeplejen.

Kommunen strækker sig fra Skagen i nord til Jyske Ås i syd. Landskabet er smukt med tydelig prægning af sidste istids afsmeltning og den efterfølgende landhævning, f.eks. hævede havskrænter fra Yoldia- og Litorinahavet.


Kontakt

Adresse:
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100,
9900 Frederikshavn

Email:
post@frederikshavn.dk

Webside:
www.frederikshavn.dk

Nøgletal for Frederikshavn Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Frederikshavn Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #71/98

Middellevetiden i Frederikshavn Kommune er 80.0 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Frederikshavn Kommune sig på plads nr. 71. Over de sidste fire år er middellevetiden i Frederikshavn Kommune øget med 1.0 år.

Alkoholforbrug #10/98

Relativt få indbyggere i Frederikshavn Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.2 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Frederikshavn Kommune på en 10. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #67/98

Der er desværre alt for mange rygere i Frederikshavn Kommune. I 2013 røg 22.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #82/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Frederikshavn Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Frederikshavn Kommune på en 82. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #79/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Frederikshavn Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 79. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #73/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Frederikshavn Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1707 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1779 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #42/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Frederikshavn Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.0 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Frederikshavn Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #15/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 15 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Frederikshavn Kommune behandlet 2827 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 20 dage. Prisen var i 2019 570 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Frederikshavn Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #59/98

Blandt Frederikshavn Kommunes folkeskoleelever trives 29.7 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 59 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #31/98

Frederikshavn Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.120. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 31. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #64/98

I 2017 var Frederikshavn Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.7. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #65/96

I 2018 var 4.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Frederikshavn Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #30/98

Der er i Frederikshavn Kommune 82.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 30. plads.

! Anbragte Børn #91/98

1.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 91. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #63/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Frederikshavn Kommune 71.5 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 63. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Frederikshavn Kommune her »
Udgifter til idræt #28/98

Frederikshavn Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Frederikshavn Kommune i gennemsnit 998 kr. om året pr. borger på idræt. 752 kr. på drift og 245 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #30/98

Frederikshavn Kommune har 18.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 30. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #94/98

Borgerne i Frederikshavn Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #18/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Frederikshavn Kommune 4.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Frederikshavn Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #55/98

I 2017 var der i Frederikshavn Kommune 35.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #61/98

Frederikshavn Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 171,424 kr.Det er den 61. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #64/98

Frederikshavn Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 61,598 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #82/98

I Frederikshavn Kommune er der 2.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 17. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #84/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Frederikshavn Kommune 26.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 15 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #73/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Frederikshavn Kommune 29.9, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 26 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #78/98

Frederikshavn Kommune har en langfristet gæld på 21,501 kr per indbygger.Det er danmarks 21. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #73/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 73.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Frederikshavn Kommune på 73. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #85/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Frederikshavn Kommune at falde med 2.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #77/98

I Frederikshavn Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #75/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Frederikshavn Kommune var 287,405 kr. Det er en den 24 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #64/98

3.8 procent af befolkningen i Frederikshavn Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #90/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Frederikshavn Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Frederikshavn Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Frederikshavn Kommune
Der er 1047 boliger til salg i Frederikshavn Kommune

Dags dato (21. september 2023) er der 1047 boliger til salg i Frederikshavn Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1103 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Frederikshavn Kommune:

Se alle boliger til salg i Frederikshavn Kommune her »

Grundskoler i Frederikshavn Kommune

Folkeskoler i Frederikshavn Kommune


Frederikshavn Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 25 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Frederikshavn Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 71,351 kr., er den 25. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Frederikshavn Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Frederikshavn Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Frederikshavn Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Distrikt Syd, Hørby-Dybvad skoleafdeling | 3.676   0.0 | 421,621 kr. frederikshavn_syd 
Distrikt Nord, Skagen skoleafdeling | 3.583   0.0 | 464,676 kr. frederikshavn_nord 
Distrikt Øst, Nordstjernen skoleafdeling | 3.570   0.0 | 375,791 kr. frederikshavn_oest 
Distrikt Øst - - - -
Distrikt Vest - - - -
Skoledistrikt Nord - - - -
Skoledistrikt Syd - - - -
Distrikt Vest, Bangsbostrand Skoleafdeling | 3.549   0.0 | 444,722 kr. frederikshavn_vest 
Distrikt Øst, Frydenstrand skoleafdeling | 3.685   0.0 | 415,412 kr. frederikshavn_oest 
Hånbækskolen - - - -
Jerup Skole - - - -
Munkebakkeskolen - - - -
Distrikt Nord, Strandby skoleafdeling | 3.605   0.0 | 473,897 kr. frederikshavn_nord 
Ørnevejens Skole - - - -
Distrikt Vest, Ravnshøj skoleafdeling | 3.761   0.0 | 456,116 kr. frederikshavn_vest 
Abildgårdskolen - - - -
Distrikt Vest, Gærum skoleafdeling | 3.674   - 412,171 kr. frederikshavn_vest 
Elling Skole - - - -
Ankermedets Skole - - - -
Distrikt Nord, Aalbæk skoleafdeling | 3.742   0.0 | 454,788 kr. frederikshavn_nord 
Hedeboskolen - - - -
Distrikt Syd, Sæby skoleafdeling | 3.803   - 460,430 kr. frederikshavn_syd 
Distrikt Syd, Stensnæs skoleafdeling | 3.796   - 440,326 kr. frederikshavn_syd 
Distrikt Syd, Torslev skoleafdeling | 3.652   0.0 | 423,891 kr. frederikshavn_syd 
Distrikt Syd, Sæbygård skoleafdeling | 3.680   0.0 | - frederikshavn_syd 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Frederikshavn Kommune

I Frederikshavn Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Frederikshavn Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Privatskolen i Frederikshavn 0.1 |
Brovandeskolen, Den Lille Skole i Skagen 0.1 |
Jerslev-Østervrå Friskole -
Privatskolen i Sæby 0.3 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.