DinGeo — i hele Danmark

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har 45.036 indbyggere og et årligt budget på 3 mia. kroner. Kommunen opstod med kommunalreformen i 2007 ved sammenlægning af de tidligere primærkommuner Jægerspris, Frederikssund, Skibby og størstedelen af Slangerup.

Frederikssund Kommunes økonomi er relativt god. En af kommunens største arbejdspladser er Haldor Topsøe A/S med ca. 500 ansatte. Landbrug, serviceerhverv og let industri spiller desuden en betydelig rolle i kommunen, og endelig pendler en meget stor del af befolkningen dagligt til Københavnsområdet.

Mange områder i Frederikssund Kommune er udsat i forhold til klimaændringer og oversvømmelser fra skybrud, vandløb og havniveaustigninger og stormflod.


Kontakt

Adresse:
Frederikssund Kommune
Torvet 2,
3600 Frederikssund

Email:
epost@frederikssund.dk

Webside:
www.frederikssund.dk

Nøgletal for Frederikssund Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Frederikssund Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #67/98

Middellevetiden i Frederikssund Kommune er 80.1 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Frederikssund Kommune sig på plads nr. 67. Over de sidste fire år er middellevetiden i Frederikssund Kommune øget med 0.9 år.

! Alkoholforbrug #78/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Frederikssund Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Frederikssund Kommune på en 78. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #10/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Frederikssund Kommune, der ryger. I 2013 røg 17.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #39/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Frederikssund Kommune er det desværre kun 28.3 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Frederikssund Kommune på en 39. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #75/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Frederikssund Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 75. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #43/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Frederikssund Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1604 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1544 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #33/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Frederikssund Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.7 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Frederikssund Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #34/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 34 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Frederikssund Kommune behandlet 2025 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 44 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Frederikssund Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Frederikssund Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #89/98

Blandt Frederikssund Kommunes folkeskoleelever trives 25.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 89 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (25.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #71/98

Frederikssund Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.089. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 71. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Frederikssund Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #23/96

I 2018 var 2.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Frederikssund Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 23. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #79/98

Der er i Frederikssund Kommune 49.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 79. plads.

! Anbragte Børn #53/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 53. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #52/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Frederikssund Kommune 72.6 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 52. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Frederikssund Kommune her »
! Udgifter til idræt #64/98

Frederikssund Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Frederikssund Kommune i gennemsnit 750 kr. om året pr. borger på idræt. 643 kr. på drift og 108 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #56/98

Frederikssund Kommune har 16.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 56. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #38/98

Borgerne i Frederikssund Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #46/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Frederikssund Kommune 5.5 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #71/98

I 2017 var der i Frederikssund Kommune 2.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #49/98

I 2017 var der i Frederikssund Kommune 33.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #25/98

Frederikssund Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 199,988 kr.Det er den 25. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #24/98

Frederikssund Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,342 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #22/98

I Frederikssund Kommune er der 4.0 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 22. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Frederikssund Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #85/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Frederikssund Kommune 32.5, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 14 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #70/98

Frederikssund Kommune har en langfristet gæld på 20,107 kr per indbygger.Det er danmarks 29. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #15/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 79.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Frederikssund Kommune på en flot 15. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 79.5 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #51/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Frederikssund Kommune at vokse med 2.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #43/98

I Frederikssund Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #20/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Frederikssund Kommune var 339,389 kr. Det er en den 20. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #48/98

3.4 procent af befolkningen i Frederikssund Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #63/98

Der er jobvækst Frederikssund Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Frederikssund Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Frederikssund Kommune
Der er 474 boliger til salg i Frederikssund Kommune

Dags dato (8. december 2023) er der 474 boliger til salg i Frederikssund Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Frederikssund Kommune:

Se alle boliger til salg i Frederikssund Kommune her »

Grundskoler i Frederikssund Kommune

Folkeskoler i Frederikssund Kommune


Frederikssund Kommune er inddelt i 5 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 25 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Frederikssund Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,099 kr., er den 63. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Frederikssund Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Frederikssund Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Frederikssund Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Falkenborgskolen - - - -
Marienlystskolen - - - -
Ådalens Skole, afd. Syd - - - -
Ådalens Skole, afd. Nord - - - -
Græse Bakkebyskolen - - - -
Solbakkeskolen - - - -
Jægerspris Skole, afd. Jægerspris - - - -
Ferslev Skole - 0.0 | - -
Marbækskolen - - - -
Skuldelev Skole - - - -
Kingoskolen - - - -
Byvangskolen - - - -
Lindegårdskolen - - - -
Jægerspris Skole | 3.544   -1.0 | - frederikssund-jaegerspris 
Ådalens Skole | 3.632   0.0 | - frederikssund-aadalens 
U/NORD Frederikssund 10. klasse - - - -
Slangerup Skole | 3.569   0.0 | - frederikssund-slangerup 
Distrikt Jægerspris - - - -
Fjordlandsskolen | 3.517   0.0 | - frederikssund-fjordland 
Distrikt Frederikssund Syd - - - -
Trekløverskolen | 3.547   -1.0 | - frederikssund-trekloever 
CampusU10 - - - -
CampusU10 - - - -
U/NORD, grundskoleafd. Frederikssund, 10. klasse - - - -
SOSU H Frederikssund, 10. klasse - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Frederikssund Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Frederikssund Private Realskole 0.0 |
Frederikssund Lilleskole -
Slotsparkens Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Klimatilpasning

Frederikssund Kommune har en meget lang kyststrækning ud til Roskilde Fjord og Isefjord og har indenfor de seneste år oplevet flere oversvømmelser forbundet med stormflod. Kommunen har desiden flere store vandløb, der kan være problematisk ifm kraftig regn (Læs om Skybrud). Kommunen er således meget sårbar overfor både højvandshændelser og kraftigt regnvejr, der kan give oversvømmelser af lavtliggende områder langs både kyst og vandløb.

Stormen ”Bodil” skabte i december 2013 oversvømmelser og stormflodsskader i Frederikssund Kommune hårdt, men tilsvarende vandspejlsniveauer forventes at forekomme med øget hyppighed i fremtiden. Siden stormen Bodil har Frederikssund Kommune opgraderet det kommunale beredskab.

Frederikssund Kommune har udgivet en klimatilpasningsplan

Oversvømmelse i Frederikssund Kommune

Stormen Bodil i 2013 ramte Frederikssund Kommune hårdt med en stormflod, der gjorde at 600 familier i Frederikssund og Jyllinge mistede deres hjem.