DinGeo — i hele Danmark

Slangerup Skole
Folkeskole i Frederikssund Kommune


Antal Elever
868
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,2%
Mere Info 
Udgift per elev
78.584 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
21.231
Mere Info 
Boliger til salg
48
Mere Info 

Slangerup Skole

Slangerup Skole
Slangerup Skole i Frederikssund Kommune.

Adresse:
Slangerup Skole
Strandstræde 28A,
3550 Slangerup

Institutionsnummer:
280629

Skoleleder:
Jens Fenger Nielsen

Telefon:
4735 2550

Email:
slangerupskole@frederikssund.dk

Webside:
http://www.slangerupskole.skoleporten.dk

Læs mere om skoledata »

Slangerup Skole

Slangerup Skole er en folkeskole i Frederikssund Kommune, der hører til skoledistriktet Slangerup Skole.

Slangerup skole er en distriktsskole i Freederikssund Kommune, der består af afdelingerne Lindegård, Byvang og Kingo. På Slangerup Skole arbejder vi målrettet på at eleverne udvikler deres faglige og sociale kompetencer.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Slangerup Skole

Slangerup Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Slangerup Skole. Du kan se alle Frederikssund Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Slangerup Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   6.7

Slangerup Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.4 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Slangerup Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Slangerup Skole5.1 7.8 7.7 6.1 6.7
Frederikssund Kommune 5.7 6.8 7.76.4 6.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Slangerup Skole har over de sidste otte år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Slangerup Skole dækkende otte år fra 2016 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Slangerup Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Slangerup Skole er nummer 7 blandt grundskolerne i Frederikssund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Slangerup Skole

! Trivsel   3.57

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Slangerup Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Slangerup Skole:

Den sociale trivsel på Slangerup Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.86, hvilket er den 239 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Slangerup Skole har en faglig trivsel 3.53, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 513. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Slangerup Skole har en score på 3.69, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 918. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Slangerup Skole har en gennemsnitlig score: 3.22, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 497. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Slangerup Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Slangerup Skole

! Fravær 2020/21

Slangerup Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,9 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Slangerup Skole hele 11,7 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Slangerup Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Slangerup Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 6 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 868 elever på Slangerup Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 6 år oplevet årlige fald på ca. 3,8 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Slangerup Skole i perioden 2016 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Slangerup Skole er en folkeskole med 1005 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Slangerup Skole ligger i Frederikssund Kommune, der årligt investerer 78,584 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 28. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Frederikssund Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Slangerup Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Frederikssund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Slangerup Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Slangerup Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 28 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 12.485 til 35.992 kr/m2, med et gennemsnit på 21.231 kr/m2 (median 21.262 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 28 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


48 boliger til salg

Med 48 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Slangerup Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Slangerup Skole her »

Grundskoler i Frederikssund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Falkenborgskolen
ikke aktiv
- - -
Marienlystskolen
ikke aktiv
- - -
Ådalens Skole, afd. Syd
ikke aktiv
- - -
Ådalens Skole, afd. Nord
ikke aktiv
- - -
Frederikssund Private Realskole - 0.0 | -
Græse Bakkebyskolen
ikke aktiv
- - -
Solbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
Jægerspris Skole, afd. Jægerspris - - - Se på kort
Ferslev Skole
ikke aktiv
- 0.0 | -
Marbækskolen
ikke aktiv
- - -
Skuldelev Skole
ikke aktiv
- - -
Kingoskolen
ikke aktiv
- - -
Byvangskolen
ikke aktiv
- - -
Lindegårdskolen
ikke aktiv
- - -
Jægerspris Skole 3.544 | -1.0 | - Se på kort
Ådalens Skole 3.632 | 0.0 | - Se på kort
Frederikssund Lilleskole
ikke aktiv
- - -
Slotsparkens Friskole - 0.0 | -
U/NORD Frederikssund 10. klasse - - - Se på kort
  Slangerup Skole 3.569 | 0.0 | - Se på kort
Distrikt Jægerspris - - - Se på kort
Fjordlandsskolen 3.517 | 0.0 | - Se på kort
Distrikt Frederikssund Syd - - - Se på kort
Trekløverskolen 3.547 | -1.0 | - Se på kort
CampusU10 - - - Se på kort
CampusU10 - - - Se på kort
U/NORD, grundskoleafd. Frederikssund, 10. klasse - - - Se på kort
SOSU H Frederikssund, 10. klasse - - - Se på kort

Kommunens 28 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »