DinGeo — i hele Danmark

Solvangskolen
Folkeskole i Furesø Kommune


Antal Elever
717
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
88,3%
Mere Info 
Udgift per elev
71.906 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
586.760 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
46.793
Mere Info 
Boliger til salg
21
Mere Info 

Solvangskolen


Adresse:
Solvangskolen
Nordtoftevej 58,
3520 Farum

Institutionsnummer:
207002

Skoleleder:
Andreas Hundebøll Andersen

Telefon:
7235 7480

Email:
Solvangskolen@furesoe.dk

Webside:
http://www.solvangskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Solvangskolen

Solvangskolen er en folkeskole i Furesø Kommune, der hører til skoledistriktet Solvang.

Skolen er en tresporet skole med ca. 720 elever fra 0-9. klasse, med stor elevsøgning fra eget og de nærliggende skoledistrikter. Skolen er placeret tæt på attraktive idrætsfaciliteter og natur. Til skolen er knyttet en kommunal FFO på egen matrikel og med et fantistiske udearealer stødende op til skolen.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Solvangskolen

Solvangskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Solvang. Du kan se alle Furesø Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Solvangskolen

! Karaktergennemsnit i 2023   7.3

Solvangskolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 0.6 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Solvangskolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Solvangskolen7.4 7.5 8.0 6.5 7.3
Furesø Kommune 7.6 8.5 9.27.3 8.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Solvangskolen har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Solvangskolen dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Solvangskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Solvangskolen er nummer 6 blandt grundskolerne i Furesø Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Solvangskolen

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Solvangskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Solvangskolen:

Den sociale trivsel på Solvangskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.01, hvilket er den 551 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Solvangskolen har en faglig trivsel 3.72, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 276. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Solvangskolen scorer fint på ro og orden 3.85, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 373. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Solvangskolen har en gennemsnitlig score: 3.17, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 658. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Solvangskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Solvangskolen

! Fravær 2020/21

Solvangskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Solvangskolen hele 9,3 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Solvangskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Solvangskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 88,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

! Faldende Elevtal

Der er 717 elever på Solvangskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Solvangskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Solvangskolen er en folkeskole med 711 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Solvangskolen ligger i Furesø Kommune, der årligt investerer 71,906 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 37. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Furesø Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Solvangskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 586.760 kr.

Forældrebetaling

Solvangskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Furesø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Solvang skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Solvangskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 11 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 29.416 til 98.734 kr/m2, med et gennemsnit på 46.793 kr/m2 (median 39.542 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 11 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


21 boliger til salg

Med 21 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Solvang er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Solvang her »

Grundskoler i Furesø Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hareskov Skole - 0.0 | - Se på kort
Lille Værløse Skole 3.645 | 0.0 | - Se på kort
Søndersøskolen 3.783 | 0.0 | 430,609 kr. Se på kort
Syvstjerneskolen 3.707 | 0.0 | 705,469 kr. Se på kort
Egeskolen 4.114 | - - Se på kort
Lyngholmskolen 3.692 | 0.0 | 443,967 kr. Se på kort
  Solvangskolen 3.692 | 0.0 | 586,760 kr. Se på kort
Stavnsholtskolen 3.565 | 0.0 | 446,221 kr. Se på kort
Marie Kruses Skole - 0.0 | -
TEC, Furesø Erhvervsuddannelser - - - Se på kort
Lille Værløse Skole, Ryetvej-afdelingen - - - Se på kort
Lille Værløse Skole, Jonstrup-afdelingen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Lillestjernen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Broen - - - Se på kort
Syvstjerneskolen - Skovløbervangen - - - Se på kort

Kommunens 15 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »