DinGeo — i hele Danmark

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har 75.805 indbyggere og et årligt budget på 6.7 mia. kroner. Gentofte har målt pr. indbygger landets højeste skatteindtægt, og er den kommune, der betaler flest penge pr. indbygger til den kommunale udligningsordning.

Gentofte har landets laveste udgifter til sygedagpenge. Et andet område, hvor kommunen bruger få penge, er beskæftigelsesindsats (drift af jobcentre, løntilskud til ansatte i kommuner og seniorjob). Gentofte bruger næstmindst pr. indbygger på dette område. Kommunen har desuden relativt lave udgifter til natur- og miljøbeskyttelse, boligsikring, kommunalbestyrelsen samt musikarrangementer.Omvendt bruger kommunen relativt mange penge på folkebiblioteker, kirkegårde og fritidsfaciliteter. Desuden er anlægsudgifterne i kommunen høje set i forhold til driftsudgifterne, kun i Læsø, København og Solrød Kommune er de relativt større.

Kommunen er præget af en velstillet og veluddannet middel- og overklasse. De fleste boliger i Gentofte Kommune er bygget i perioden 1920-60 og kun 3 % findes i almennyttigt byggeri. Gentofte har været konservativt styret siden 1933, og inden da af en borgerlig fællesliste. Charlottenlund, Ordrup og Klampenborg hører til De Konservatives absolutte højborge i Danmark.


Kontakt

Adresse:
Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161,
2920 Charlottenlund

Email:
gentofte@gentofte.dk

Webside:
www.gentofte.dk

Nøgletal for Gentofte Kommune

Dårligt helbred #5/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 8 procent af indbyggerne i Gentofte Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #1/98

Middellevetiden i Gentofte Kommune er 83.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Gentofte Kommune sig på plads nr. 1. Over de sidste fire år er middellevetiden i Gentofte Kommune øget med 1.5 år.

! Alkoholforbrug #92/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Gentofte Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 11.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Gentofte Kommune på en 92. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #8/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Gentofte Kommune, der ryger. I 2013 røg 16.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #6/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Gentofte Kommune er det heldigvis hele 32.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Gentofte Kommune på en 6. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #1/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Gentofte Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 7.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 1. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #66/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Gentofte Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1682 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1529 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #3/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Gentofte Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.0 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #13/98

I 2019 var 0.9 per 1000 indbyggere i Gentofte Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #89/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 89 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Gentofte Kommune behandlet 1956 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 65 dage. Prisen var i 2019 740 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Gentofte Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #18/98

Blandt Gentofte Kommunes folkeskoleelever trives 35.0 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 18. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (35.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #23/98

Gentofte Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.156. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 23. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #1/98

I 2017 var Gentofte Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 8.3. Det er langt over 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #2/96

I 2018 var 0.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Gentofte Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #43/98

Der er i Gentofte Kommune 70.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 43. plads.

Anbragte Børn #7/98

0.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 7. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #62/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Gentofte Kommune 71.7 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 62. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Gentofte Kommune her »
Udgifter til idræt #2/98

Gentofte Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Gentofte Kommune i gennemsnit 1717 kr. om året pr. borger på idræt. 971 kr. på drift og 746 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #76/98

Gentofte Kommune har 15.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 76. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #1/98

Borgerne i Gentofte Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 10.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #76/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Gentofte Kommune 8.8 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Gentofte Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #94/98

I 2017 var der i Gentofte Kommune 60.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #1/98

Gentofte Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 380,755 kr.Det er den 1. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #12/98

Gentofte Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 55,938 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #1/98

I Gentofte Kommune er der 6.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 1. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #2/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Gentofte Kommune 22.8 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 2 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #1/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Gentofte Kommune 16.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #60/98

Gentofte Kommune har en langfristet gæld på 17,718 kr per indbygger.Det er danmarks 60. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #33/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Gentofte Kommune på 33. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #31/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Gentofte Kommune at vokse med 5.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #17/98

I Gentofte Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #1/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Gentofte Kommune var 505,961 kr. Det er en den 1. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #2/98

1.4 procent af befolkningen i Gentofte Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #45/98

Der er jobvækst Gentofte Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.4 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Gentofte Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Gentofte Kommune
Der er 587 boliger til salg i Gentofte Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 587 boliger til salg i Gentofte Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Gentofte Kommune:

Se alle boliger til salg i Gentofte Kommune her »

Grundskoler i Gentofte Kommune

Folkeskoler i Gentofte Kommune


Gentofte Kommune gennemfører aktuelt et forsøg, hvor de 11 folkeskoler samles i et skoledistrikt, der dækker hele kommunen. Sammenlægningen sker i et forsøg på at sikre fleksibilitet i fordelingen af børn. Det er derfor ikke muligt at vide præcis hvilken folkeskole en given adresse hører under. De børn, der bor tættest på en given skole, optages som udgangspunkt først. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Gentofte Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 52,139 kr., er den 2. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Gentofte Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Gentofte Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Gentofte Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Bakkegårdsskolen | 3.664   0.0 | 412,078 kr. gentofte-distrikt 
Dyssegårdsskolen | 3.641   0.0 | 817,246 kr. gentofte-distrikt 
Gentofte Skole | 3.621   0.0 | 828,498 kr. gentofte-distrikt 
Maglegårdsskolen | 3.810   0.0 | 879,840 kr. gentofte-distrikt 
Munkegårdsskolen | 3.534   0.0 | 681,683 kr. gentofte-distrikt 
Ordrup Skole | 3.688   0.0 | 717,732 kr. gentofte-distrikt 
Skovgårdsskolen | 3.795   0.0 | 952,746 kr. gentofte-distrikt 
Skovshoved Skole | 3.730   0.0 | 823,907 kr. gentofte-distrikt 
Tjørnegårdsskolen | 3.642   0.0 | 713,960 kr. gentofte-distrikt 
Tranegårdskolen | 3.614   1.0 | 822,213 kr. gentofte-distrikt 
Hellerup Skole | 3.587   0.0 | 591,283 kr. gentofte-distrikt 
Tjørnegårdsskolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Gentofte Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Bernadotteskolen 0.0 |
Busses Skole 1.0 |
Rygaards Skole 1.0 |
Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I 1.0 |
Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen -
Kildegård Privatskole 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.