DinGeo — i hele Danmark

Hellerup Skole
Folkeskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
633
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
7,9%
Mere Info 
Dansk Herkomst
94,2%
Mere Info 
Udgift per elev
52.139 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
591.283 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Hellerup Skole

Hellerup Skole
Hellerup Skole i Gentofte Kommune.

Adresse:
Hellerup Skole
Dessaus Boulevard 10,
2900 Hellerup

Skoleleder:
Lasse Reichstein

Telefon:
3998 5250

Email:
hellerup.skole@gentofte.dk

Webside:
http://www.hellerupskole.dk

Karaktergennemsnit på Hellerup Skole

Karaktergennemsnit i 2019   8.2

Hellerup Skole havde i 2018/19 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 2.0 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Hellerup Skole er desuden 0.0 højere end gennemsnittet i Gentofte Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hellerup Skole9.0 9.0 8.1 7.7 8.2
Gentofte Kommune 8.4 8.4 9.07.9 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Hellerup Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Hellerup Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hellerup Skole er nummer 11 blandt grundskolerne i Gentofte Kommune.


Hellerup Skole skriver om sig selv:

Hellerup skole er en ny og moderne kommunal Folkeskole, som startede i 2002 og med plads til ca. 800 elever. Undervisningen er præget af høj faglighed, som formidles på en varieret måde, der tilgodeser det enkelte barns måde at lære på. Dette understøttes også af, at den faglige undervisning i stort set alle timer varetages af linjefagslærere.

Læs mere på Hellerup Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Hellerup Skole

Trivsel   3.64

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hellerup Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hellerup Skole:

Den sociale trivsel på Hellerup Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.05, hvilket er den 568 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hellerup Skole har en faglig trivsel 3.80, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 326. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hellerup Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hellerup Skole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Hellerup Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,9 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Hellerup Skole hele 15,7 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Hellerup Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hellerup Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 94,2 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 633 elever på Hellerup Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hellerup Skole er en folkeskole med 633 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hellerup Skole ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 52,139 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 2. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Hellerup Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 591.283 kr.

Forældrebetaling

Hellerup Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal