DinGeo — i hele Danmark

Skovshoved Skole
Folkeskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
649
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
4,0
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
7,5%
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,8%
Mere Info 
Udgift per elev
52.139 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
823.907 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Skovshoved Skole

Skovshoved Skole
Skovshoved Skole i Gentofte Kommune.

Adresse:
Skovshoved Skole
Korsgårdsvej 1,
2920 Charlottenlund

Skoleleder:
Kenneth Brandt

Telefon:
3964 0979

Email:
skovshoved.skole@gentofte.dk

Webside:
http://www.skovshovedskole.dk

Karaktergennemsnit på Skovshoved Skole

Karaktergennemsnit i 2018   8.2

Skovshoved Skole havde i 2017/18 et utrolig flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.8 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Skovshoved Skole er desuden 0.0 højere end gennemsnittet i Gentofte Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skovshoved Skole8.1 8.3 8.8 8.2 8.2
Gentofte Kommune 8.3 8.1 9.27.9 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Skovshoved Skole har over de sidste 7 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.1

Skovshoved Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.1. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skovshoved Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Gentofte Kommune.


Skovshoved Skole skriver om sig selv:

Skovshoved Skole vil være med til at skabe livsduelige mennesker gennem arbejdet med læring, trivsel og dannelse.

Læs mere på Skovshoved Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Skovshoved Skole

Trivsel   3.875

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skovshoved Skole er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skovshoved Skole:

Der er god social trivsel på Skovshoved Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 282 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Skovshoved Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - 385 elever på Skovshoved Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skovshoved Skole har en faglig trivsel 4.0, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 28. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 385 elever på Skovshoved Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovshoved Skole scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 196. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 384 elever på Skovshoved Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovshoved Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 250. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 384 elever på Skovshoved Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Skovshoved Skole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Skovshoved Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,5 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skovshoved Skole hele 14,9 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Skovshoved Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skovshoved Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 92,8 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 649 elever på Skovshoved Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skovshoved Skole er en folkeskole med 649 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skovshoved Skole ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 52,139 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 2. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Skovshoved Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 823.907 kr.

Forældrebetaling

Skovshoved Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal