DinGeo — i hele Danmark

Tjørnegårdsskolen
Folkeskole i Gentofte Kommune


Antal Elever
674
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
6,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
85,7%
Mere Info 
Udgift per elev
52.139 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
713.960 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Tjørnegårdsskolen

Tjørnegårdsskolen
Tjørnegårdsskolen i Gentofte Kommune.

Adresse:
Tjørnegårdsskolen
Brogårdsvej 64,
2820 Gentofte

Skoleleder:
Jakob Garsdal Lykke

Telefon:
3998 5151

Email:
tjoernegaardsskolen@gentofte.dk

Webside:
http://www.tjoernegaard.dk

Karaktergennemsnit på Tjørnegårdsskolen

Karaktergennemsnit i 2018   7.6

Tjørnegårdsskolen havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.4 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Tjørnegårdsskolen6.7 7.3 8.9 7.8 7.6
Gentofte Kommune 8.3 8.1 9.27.9 8.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Tjørnegårdsskolen har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Tjørnegårdsskolen har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Tjørnegårdsskolen er nummer 5 blandt grundskolerne i Gentofte Kommune.


Tjørnegårdsskolen skriver om sig selv:

Tjørnegårdsskolen i Gentofte er en rummelig folkeskole. Vi møder jeres børn med åbenhed, forventning og vilje til, at vi i fællesskab kan skabe en skole, hvor alle gør deres bedste. De 9-10 år i folkeskolen er en væsentlig del af livet – og hver dag skal leves.

Læs mere på Tjørnegårdsskolens egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Tjørnegårdsskolen

Trivsel   3.825

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Tjørnegårdsskolen er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Tjørnegårdsskolen:

Den sociale trivsel på Tjørnegårdsskolen er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 587 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 353 elever på Tjørnegårdsskolen besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Tjørnegårdsskolen har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 119. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 352 elever på Tjørnegårdsskolen deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tjørnegårdsskolen scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 197. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 353 elever på Tjørnegårdsskolen deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Tjørnegårdsskolen scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 251. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 351 elever på Tjørnegårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Tjørnegårdsskolen

! Fravær 2017/18

Tjørnegårdsskolen havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Tjørnegårdsskolen hele 13,1 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Tjørnegårdsskolen har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Tjørnegårdsskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 85,7 procent af eleverne af dansk oprindelse.

! Faldende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 674 elever på Tjørnegårdsskolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 8 år oplevet årlige fald på ca. -0,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Tjørnegårdsskolen er en folkeskole med 674 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Tjørnegårdsskolen ligger i Gentofte Kommune, der årligt investerer 52,139 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 2. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gentofte Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Tjørnegårdsskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 713.960 kr.

Forældrebetaling

Tjørnegårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 17 grundskoler i Gentofte Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal