DinGeo — i hele Danmark

Skovbrynet skole
Folkeskole i Gladsaxe Kommune


Antal Elever
347
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,9
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
4,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
51,0%
Mere Info 
Udgift per elev
87.200 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
329.987 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
49.262
Mere Info 
Boliger til salg
19
Mere Info 

Skovbrynet skole


Adresse:
Skovbrynet skole
Værebrovej 156,
2880 Bagsværd

Skoleleder:
Signe Arnholt Haugaard

Telefon:
3957 6565

Email:
skovbrynet.skole@gladsaxe.dk

Webside:
http://skovbrynet.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Skovbrynet skole

Skovbrynet skole er en folkeskole i Gladsaxe Kommune, der hører til skoledistriktet Skovbrynet.

Skovbrynet skole og det tilhørende skoledistrikt  : Skovbrynet. Du kan se alle Gladsaxe Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Gladsaxe KommuneKaraktergennemsnit på Skovbrynet skole

! Karaktergennemsnit i 2021   6.9

Skovbrynet skole havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 2.1 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Skovbrynet skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Skovbrynet skole5.7 6.6 9.2 6.2 6.9
Gladsaxe Kommune 8.2 7.7 9.28.1 8.2
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stigende karaktergennemsnit

Skovbrynet skole har over de sidste ti år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Skovbrynet skole dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.3

Skovbrynet skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Skovbrynet skole er nummer 8 blandt grundskolerne i Gladsaxe Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Skovbrynet skole

! Trivsel   3.55

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Skovbrynet skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Skovbrynet skole:

Den sociale trivsel på Skovbrynet skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.96, hvilket er den 392 dårligste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Skovbrynet skole har en faglig trivsel 3.69, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 398. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovbrynet skole har en score på 3.84, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 630. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Skovbrynet skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.30, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 390. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Skovbrynet skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Skovbrynet skole

! Fravær 2020/21

Skovbrynet skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Skovbrynet skole hele 9,5 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Skovbrynet skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Skovbrynet skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 51 procent af eleverne af dansk oprindelse. Eksperter anser 40 pct. som en grænse for den maksimale andel tosprogede elever, førend det går ud fagligheden i den enkelte klasse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 347 elever på Skovbrynet skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 1,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Skovbrynet skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Skovbrynet skole er en folkeskole med 374 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Skovbrynet skole ligger i Gladsaxe Kommune, der årligt investerer 87,200 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 11. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gladsaxe Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 329.987 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Skovbrynet skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Gladsaxe Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Skovbrynet skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Skovbrynet skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 16 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 28.471 til 69.018 kr/m2, med et gennemsnit på 49.262 kr/m2 (median 53.300 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 16 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


19 boliger til salg

Med 19 boliger til salg (30. september 2022) i skoledistrikt Skovbrynet er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Skovbrynet her »

Grundskoler i Gladsaxe Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Atheneskolen - 1.0 | -
Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) - -0.1 | -
Bagsværd Gymnasiums Grundskole - 0.4 | -
Bagsværd Skole 3.706 | 0.0 | 589,358 kr. Se på kort
Buddinge Skole 3.428 | -0.3 | 460,446 kr. Se på kort
Den Lille Skole - 0.1 | -
Enghavegård Skole 3.486 | 0.0 | 479,490 kr. Se på kort
Gladsaxe Privatskole - -0.4 | -
Gladsaxe Skole 3.555 | -0.5 | 439,779 kr. Se på kort
Grønnemose Skole 3.562 | 0.1 | 446,173 kr. Se på kort
Kvikmarkens Privatskole - -0.4 | -
Mørkhøj Skole 3.413 | -0.3 | 420,412 kr. Se på kort
  Skovbrynet skole 3.555 | 0.3 | 329,987 kr. Se på kort
Stengård Skole 3.502 | 0.1 | 655,103 kr. Se på kort
Søborg Skole 3.552 | 0.0 | 556,000 kr. Se på kort
Vadgård Skole 3.521 | 0.1 | 511,935 kr. Se på kort
Egegård Skole
ikke aktiv
- - -
Marielyst Skole
ikke aktiv
- - -
GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 10. klasse afdelingen - - - Se på kort
GXU - Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole - - - Se på kort

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »