DinGeo — i hele Danmark

Greve Kommune

Greve Kommune har 49.921 indbyggere og et årligt budget på 3 mia. kroner. Greve forblev uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger i 2007.

Greve er en typisk forstadskommune med mange tilflyttere fra København, relativt få arbejdspladser, og dermed betydelig udpendling. Kommunens boliger er overvejende ejerboliger. Kommunen har flotte økonomiske nøgletal (se nedenfor) og blandt andet landets anden laveste grundskyldspromille. Det lave antal af almennyttige boliger er dog problematisk for unge og ældre, som ønsker at blive i kommunen, men mangler midlerne til at købe ejerbolig.

Greve Kommune er udsat i forhold til klimaændringer. Nogle af kommunens indbyggere er relativt ofte ofre for oversvømmelser fra skybrud og stormflod. Vindstuvning i Køge Bugt og kraftig nedbør giver ofte problemer med oversvømmelser i de lave kystnære områder i kommunen.


Kontakt

Adresse:
Greve Kommune
Rådhusholmen 10,
2670 Greve

Email:
raadhus@greve.dk

Webside:
www.greve.dk

Nøgletal for Greve Kommune

Dårligt helbred #12/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 9 procent af indbyggerne i Greve Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #27/98

Middellevetiden i Greve Kommune er 81.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Greve Kommune sig på plads nr. 27. Over de sidste fire år er middellevetiden i Greve Kommune øget med 1.3 år.

! Alkoholforbrug #84/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Greve Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.8 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Greve Kommune på en 84. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #17/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Greve Kommune, der ryger. I 2013 røg 18.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #48/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Greve Kommune er det desværre kun 27.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Greve Kommune på en 48. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #32/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Greve Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 14.2 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 32. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #83/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Greve Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1758 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1737 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #25/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Greve Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Greve Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #62/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 62 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Greve Kommune behandlet 1796 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 79 dage. Prisen var i 2019 659 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Greve Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #37/98

Blandt Greve Kommunes folkeskoleelever trives 31.7 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 37 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #89/98

Greve Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.229. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 89. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Greve Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #28/96

I 2018 var 2.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Greve Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 28. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #76/98

Der er i Greve Kommune 50.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 76. plads.

Anbragte Børn #28/98

0.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 28. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #66/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Greve Kommune 71.3 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 66. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Greve Kommune her »
Udgifter til idræt #17/98

Greve Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Greve Kommune i gennemsnit 1191 kr. om året pr. borger på idræt. 833 kr. på drift og 358 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #91/98

Greve Kommune har 12.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 91. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #70/98

Borgerne i Greve Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #83/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Greve Kommune 10.6 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #35/98

I 2017 var der i Greve Kommune 1.5 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #70/98

I 2017 var der i Greve Kommune 41.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #17/98

Greve Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 217,193 kr.Det er den 17. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #18/98

Greve Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,103 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #17/98

I Greve Kommune er der 4.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 17. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #12/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Greve Kommune 23.9 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 12 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #2/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Greve Kommune 16.94, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 2 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #48/98

Greve Kommune har en langfristet gæld på 16,262 kr per indbygger.Det er danmarks 48. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #12/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 79.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Greve Kommune på en flot 12. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 79.3 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #11/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Greve Kommune at vokse med 10.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #3/98

I Greve Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #12/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Greve Kommune var 359,449 kr. Det er en den 12. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #20/98

2.6 procent af befolkningen i Greve Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #83/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Greve Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Greve Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Greve Kommune
Der er 278 boliger til salg i Greve Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 278 boliger til salg i Greve Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Greve Kommune:

Se alle boliger til salg i Greve Kommune her »

Grundskoler i Greve Kommune

Folkeskoler i Greve Kommune


Greve Kommune er inddelt i 9 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 14 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Greve Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 61,049 kr., er den 20. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Greve Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Greve Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Greve Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Hedelyskolen | 3.664   0.0 | 476,280 kr. greve-hedely 
Karlslunde Skole | 3.640   0.0 | 561,246 kr. greve-karlslunde 
Krogårdskolen | 3.556   0.0 | 500,151 kr. greve-krogaard 
Mosedeskolen | 3.793   0.0 | 606,107 kr. greve-mosede 
Strandskolen | 3.571   0.0 | 613,169 kr. greve-strand 
Tune Skole | 3.485   0.0 | 551,702 kr. greve-tune 
Tjørnelyskolen - 0.0 | - -
Arenaskolen | 3.581   0.0 | 277,387 kr. greve-arena 
Damagerskolen | 3.560   0.0 | 418,218 kr. greve-damager 
Hundigeskolen - - - -
Lundegårdskolen - - - -
Holmeagerskolen | 3.711   0.0 | 611,236 kr. greve-holmeager 
Greve 10. klasse - - - -
Damagerskolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Greve Kommune

I Greve Kommune er der 2 Privatskoler.

Privatskoler i Greve Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Hundige Lille Skole -1.0 |
Greve Privatskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Greve Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Greve Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Askerød Greve 1489 26.3 52.9 2.11 68.9 68.8