DinGeo — i hele Danmark

Gribskolen
Folkeskole i Gribskov Kommune


Antal Elever
502
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,4
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,4
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,0
Mere Info 
Elevfravær
7,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,1%
Mere Info 
Udgift per elev
84.771 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
436.529 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
18.835
Mere Info 
Boliger til salg
36
Mere Info 

Gribskolen

Gribskolen
Gribskolen i Gribskov Kommune.

Adresse:
Gribskolen
Græsted Stationsvej 10,
3230 Græsted

Skoleleder:
Nicolai Schlüter

Telefon:
7249 9050

Email:
gribskolen@gribskov.dk

Webside:
http://www.gribskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Gribskolen

Gribskolen er en folkeskole i Gribskov Kommune, der hører til skoledistriktet Gribskolen - Græsted deldistrikt. Gribskov Kommune har 6 folkeskoler med i alt 3.500 elever. Kommunen viser geodata på skoledistrikterne her ».

Gribskolen skal være et dynamisk og levende læringsmiljø, som udfordrer trygge børn til at udvikle sig i et tæt samarbejde med forældre.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Gribskolen

Gribskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Gribskolen - Græsted deldistrikt. Du kan se alle Gribskov Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Gribskov Kommune WebGISKaraktergennemsnit på Gribskolen

! Karaktergennemsnit i 2021   7.1

Gribskolen havde i 2020/21 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger hele 1.6 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Gribskolen7.2 7.4 7.1 6.5 7.1
Gribskov Kommune 7.9 7.3 9.17.7 8.0
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Gribskolen har over de sidste ni år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Gribskolen dækkende ni år fra 2013 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2019   -0.4

Gribskolen har en negativ undervisningseffekt på -0.4. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Gribskolen er nummer 8 blandt grundskolerne i Gribskov Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Gribskolen

! Trivsel   3.49

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Gribskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Gribskolen:

Den sociale trivsel på Gribskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.78, hvilket er den 86 dårligste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Gribskolen har en faglig trivsel 3.41, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 279. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Gribskolen har en score på 3.70, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1104. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Gribskolen har en lave score: 3.04, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1172. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Gribskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Gribskolen

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Gribskolen. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,8 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Gribskolen hele 15,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Gribskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Gribskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 87,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 10 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 502 elever på Gribskolen. Elevtallet har over de sidste 10 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,4 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Gribskolen i perioden 2012 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Gribskolen er en folkeskole med 574 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Gribskolen ligger i Gribskov Kommune, der årligt investerer 84,771 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 13. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Gribskov Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 436.529 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Gribskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Gribskov Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Gribskolen - Græsted deldistrikt skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Gribskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 29 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 9.307 til 30.100 kr/m2, med et gennemsnit på 18.835 kr/m2 (median 18.736 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 29 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


36 boliger til salg

Med 36 boliger til salg (30. september 2022) i skoledistrikt Gribskolen - Græsted deldistrikt er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Gribskolen - Græsted deldistrikt her »

Grundskoler i Gribskov Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Alme Skole - 0.2 | -
Bjørnehøjskolen 3.649 | -0.4 | 532,262 kr. Se på kort
Esrum Kostskole - -0.7 | -
Gilbjergskolen 3.723 | 0.2 | 469,947 kr. Se på kort
Gilbjergskolen 3.723 | 0.2 | 469,947 kr. Se på kort
  Gribskolen 3.489 | -0.4 | 436,529 kr. Se på kort
  Gribskolen 3.489 | -0.4 | 436,529 kr. Se på kort
Gribskov Lilleskole - 0.0 | -
Helsinge Realskole - 0.0 | -
Nordstjerneskolen 3.627 | 0.1 | 458,478 kr. Se på kort
Sankt Helene Skole 3.562 | 0.0 | 465,324 kr. Se på kort
Søborg Privatskole - -0.1 | -
Blistrup Skole
ikke aktiv
- - -
Græsted Skole
ikke aktiv
- - -
Tingbakkeskolen
ikke aktiv
- - -
Havregården Lille-Kost og Dagskole - - -
Gilleleje skole
ikke aktiv
- - -
Mårum Skole
ikke aktiv
- - -
Ramløse Skole 3.642 | - - Se på kort
Helsinge Skole
ikke aktiv
- - -
10. klasse Gribskov - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »