DinGeo — i hele Danmark

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune har 56.045 indbyggere og et årligt budget på 3.7 mia. kroner. Borgmester siden 2014 er Hans Peter Geil fra Venstre. Borgmester og kommunalbestyrelse holder til i Haderslev, mens der er borgerservicecentre i Vojens og Gram.

Haderslev Kommune har nøgletal, der placerer den i det brede midterfelt blandt landets 98 kommuner. Områder hvor kommunen klarer sig flot er folkeskoleelevernes trivsel og en middellevetid på 81.2 år. Over de sidste fire år er middellevetiden i Haderslev Kommune øget med hele 1.9 år. Modsat er kommunens vækstmuligheder lidt dårligere end gennemsnittet med en forventet negativ befolkningstilvækst frem mod 2030 og et fald i antallet af arbejdspladser på 0.8 procent siden 2015.

Haderslev Kommune har en god infrastruktur med nem adgang til den østjyske jernbane, motorvej E45 og den militære Flyvestation Skrydstrup, der også fungerer som civil lufthavn. Haderslev Kommune er desuden begunstiget af flere store offentlige virksomheder, der ud over Flyvestation Skrydstrup bl.a. tæller Haderslev Kaserne, Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Skattecenter Haderslev samt Fødevareregion Sønderjylland. I forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser har kommunen fået endnu flere statslige arbejdspladser. Haderslev Kommune, skal desuden huse et nyt F-35 træningscenter på Flyvestation Skrydstrup. F-35-kampflyprogrammet er blevet mødt med stor kritik på grund af dets voldsomme støjgener, men det kommer til at betyde nye arbejdspladser.


Kontakt

Adresse:
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26,
6100 Haderslev

Email:
post@haderslev.dk

Webside:
www.haderslev.dk

Nøgletal for Haderslev Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Haderslev Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #22/98

Middellevetiden i Haderslev Kommune er 81.2 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Haderslev Kommune sig på plads nr. 22. Over de sidste fire år er middellevetiden i Haderslev Kommune øget med 1.9 år.

! Alkoholforbrug #40/98

Der er en del i Haderslev Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Haderslev Kommune på en 40. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #70/98

Der er desværre alt for mange rygere i Haderslev Kommune. I 2013 røg 22.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #66/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Haderslev Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Haderslev Kommune på en 66. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #40/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Haderslev Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 40. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #12/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Haderslev Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1443 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1480 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #34/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Haderslev Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.7 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #93/98

I 2019 var 2.7 per 1000 indbyggere i Haderslev Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #1/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 1 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Haderslev Kommune behandlet 2634 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 14 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Haderslev Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Haderslev Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #32/98

Blandt Haderslev Kommunes folkeskoleelever trives 32.2 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 32. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (32.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #67/98

Haderslev Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.059. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 67. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #64/98

I 2017 var Haderslev Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.7. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #71/96

I 2018 var 4.3 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Haderslev Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #44/98

Der er i Haderslev Kommune 69.5 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 44. plads.

! Anbragte Børn #72/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 72. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #44/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Haderslev Kommune 73.3 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 44. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Haderslev Kommune her »
! Udgifter til idræt #63/98

Haderslev Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Haderslev Kommune i gennemsnit 754 kr. om året pr. borger på idræt. 561 kr. på drift og 193 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #49/98

Haderslev Kommune har 17.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 49. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #52/98

Borgerne i Haderslev Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #50/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Haderslev Kommune 5.7 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Haderslev Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #47/98

I 2017 var der i Haderslev Kommune 33.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #72/98

Haderslev Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 167,392 kr.Det er den 72. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #73/98

Haderslev Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 62,595 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #74/98

I Haderslev Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 25. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #87/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Haderslev Kommune 26.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 12 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #38/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Haderslev Kommune 24.36, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 38 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #54/98

Haderslev Kommune har en langfristet gæld på 16,725 kr per indbygger.Det er danmarks 54. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #79/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 73.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Haderslev Kommune på 79. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #77/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Haderslev Kommune at falde med 0.4 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #48/98

I Haderslev Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #68/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Haderslev Kommune var 289,430 kr. Det er en den 31 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #88/98

4.9 procent af befolkningen i Haderslev Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #89/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Haderslev Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.8 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Haderslev Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Haderslev Kommune
Der er 632 boliger til salg i Haderslev Kommune

Dags dato (25. februar 2024) er der 632 boliger til salg i Haderslev Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 602 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Haderslev Kommune:

Se alle boliger til salg i Haderslev Kommune her »

Grundskoler i Haderslev Kommune

Folkeskoler i Haderslev Kommune


Haderslev Kommune er inddelt i 13 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 37 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Haderslev Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 67,134 kr., er den 43. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Haderslev Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Haderslev Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Haderslev Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup | 3.620   - 420,403 kr. haderslev_hoptrup 
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal | 3.635   - 411,887 kr. haderslev_bevtoft 
Lagoniskolen - 0.0 | - haderslev_lagoni 
Lagoniskolen - 0.0 | - haderslev_vestlagoni 
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup | 3.565   -1.0 | 447,573 kr. haderslev_favrdalfjelstrup 
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup | 3.565   -1.0 | 447,573 kr. haderslev_nordfavrdal 
Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin | 3.629   - 450,127 kr. haderslev_hammelev 
Sønder Otting Skole - 0.0 | - haderslev_soenderotting 
Sønder Otting Skole - 0.0 | - haderslev_sydsoenderotting 
Fællesskolen Nustrup-Sommersted | 3.663   - 419,296 kr. haderslev_nustrup 
Starup-Øsby Skole og Børnehus | 3.776   - 470,535 kr. haderslev_starup 
EUC Syd, Christen Kolds Vej, 10. klasse - - - -
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal - - - -
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal, afd. Bevtoft - - - -
Fjelstrup Skole - - - -
Arnum Skole - - - -
Gram Skole | 3.573   0.0 | 371,854 kr. haderslev_gram 
Gram Skole | 3.573   0.0 | 371,854 kr. haderslev_vestgram 
Erlev Skole | 3.778   - - -
Fællesskolen Hoptrup - - - -
Kløvermarkskolen | 3.586   - - -
Marstrup Skole - - - -
Sct. Severin Skole - - - -
Starup Skole - - - -
Vilstrup Skole - - - -
Øsby Skole - - - -
Favrdalskolen - - - -
10. ved Kløften - - - -
Bevtoft Skole - - - -
Bregnbjergskolen | 3.593   - - -
Hammelev Skole - - - -
Nustrup Fællesskole - - - -
Over Jerstal Skole - - - -
Skrydstrup Skole - - - -
Sommersted Skole - - - -
Ungeuniverset-Vojens | 3.530   - - -
Ungdoms- og Uddannelsescenter Vojens - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Haderslev Kommune

I Haderslev Kommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Haderslev Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Den Nye Friskole -
Simmersted Friskole -
Fole Friskole -
Haderslev Realskole 0.0 |
Deutsche Schule Hadersleben 0.0 |
Haderslev Kristne Friskole 0.0 |
Dannevirkeskolen -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.