DinGeo — i hele Danmark

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup
Folkeskole i Haderslev Kommune


Antal Elever
837
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
-1,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,0
Mere Info 
Elevfravær
4,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
80,2%
Mere Info 
Udgift per elev
76.471 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
447.573 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
12.291
Mere Info 
Boliger til salg
68
Mere Info 

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup


Adresse:
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup
Christen Kolds Vej 10,
6100 Haderslev

Institutionsnummer:
280240

Skoleleder:
Lars Andersen

Telefon:
7434 3450

Email:
favrdal-fjelstrup@haderslev.dk

Webside:
http://

Læs mere om skoledata »

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup er en folkeskole i Haderslev Kommune, der hører til skoledistriktet Fællesskolen Favrdal - Fjelstrup.

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup og det tilhørende skoledistrikt  : Fællesskolen Favrdal - Fjelstrup. Du kan se alle Haderslev Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

! Karaktergennemsnit i 2023   6.5

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger 1.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup6.4 5.8 7.8 6.2 6.5
Haderslev Kommune 5.9 6.6 7.76.0 6.6
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


! Undervisningseffekt i 2023   -1.0

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup har en negativ undervisningseffekt på -1.0. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup er nummer 8 blandt grundskolerne i Haderslev Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 44 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

! Trivsel   3.56

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup:

Den sociale trivsel på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.89, hvilket er den 301 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup har en faglig trivsel 3.66, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 505. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup har en score på 3.70, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 855. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup har en lave score: 3.02, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1102. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 44 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

! Fravær 2020/21

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup hele 9,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 44 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 80,2 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 11 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 837 elever på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup. Elevtallet har over de sidste 11 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 5,8 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup i perioden 2011 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 44 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup er en folkeskole med 927 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup ligger i Haderslev Kommune, der årligt investerer 76,471 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 39. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Haderslev Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet447.573 kr.

Forældrebetaling

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 44 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Fællesskolen Favrdal - Fjelstrup skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 52 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.734 til 22.289 kr/m2, med et gennemsnit på 12.291 kr/m2 (median 11.383 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 52 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


68 boliger til salg

Med 68 boliger til salg (29. februar 2024) i skoledistrikt Fællesskolen Favrdal - Fjelstrup er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Fællesskolen Favrdal - Fjelstrup her »

Grundskoler i Haderslev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup 3.620 | - 420,403 kr. Se på kort
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 3.635 | - 411,887 kr. Se på kort
Lagoniskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
Lagoniskolen
ikke aktiv
- 0.0 | -
  Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 3.565 | -1.0 | 447,573 kr. Se på kort
  Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 3.565 | -1.0 | 447,573 kr. Se på kort
Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin 3.629 | - 450,127 kr. Se på kort
Sønder Otting Skole - 0.0 | - Se på kort
Sønder Otting Skole - 0.0 | - Se på kort
Fællesskolen Nustrup-Sommersted 3.663 | - 419,296 kr. Se på kort
Starup-Øsby Skole og Børnehus 3.776 | - 470,535 kr. Se på kort
Den Nye Friskole - - -
EUC Syd, Christen Kolds Vej, 10. klasse - - - Se på kort
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal - - - Se på kort
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal, afd. Bevtoft - - - Se på kort
Fjelstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Simmersted Friskole - - -
Arnum Skole
ikke aktiv
- - -
Gram Skole 3.573 | 0.0 | 371,854 kr. Se på kort
Gram Skole 3.573 | 0.0 | 371,854 kr. Se på kort
Fole Friskole - - -
Erlev Skole
ikke aktiv
3.778 | - -
Fællesskolen Hoptrup
ikke aktiv
- - -
Kløvermarkskolen
ikke aktiv
3.586 | - -
Marstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Sct. Severin Skole
ikke aktiv
- - -
Starup Skole
ikke aktiv
- - -
Vilstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Øsby Skole
ikke aktiv
- - -
Haderslev Realskole - 0.0 | -
Deutsche Schule Hadersleben - 0.0 | -
Haderslev Kristne Friskole - 0.0 | -
Favrdalskolen
ikke aktiv
- - -
10. ved Kløften - - - Se på kort
Dannevirkeskolen
ikke aktiv
- - -
Bevtoft Skole
ikke aktiv
- - -
Bregnbjergskolen
ikke aktiv
3.593 | - -
Hammelev Skole
ikke aktiv
- - -
Nustrup Fællesskole
ikke aktiv
- - -
Over Jerstal Skole
ikke aktiv
- - -
Skrydstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Sommersted Skole
ikke aktiv
- - -
Ungeuniverset-Vojens
ikke aktiv
3.530 | - -
Ungdoms- og Uddannelsescenter Vojens - - - Se på kort

Kommunens 44 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »