DinGeo — i hele Danmark

Frederiksværk Skole
Folkeskole i Halsnæs Kommune


Antal Elever
410
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
75,9%
Mere Info 
Udgift per elev
96.677 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
18.452
Mere Info 
Boliger til salg
45
Mere Info 

Frederiksværk Skole

Frederiksværk Skole
Frederiksværk Skole i Halsnæs Kommune.

Adresse:
Frederiksværk Skole
Skolevej 1,
3300 Frederiksværk

Institutionsnummer:
280197

Skoleleder:
Rikke Frederiksen

Telefon:
4772 1566

Email:
frederiksvaerkskole@halsnaes.dk

Webside:
https://frederiksvaerkskole.aula.dk/

Læs mere om skoledata »

Frederiksværk Skole

Frederiksværk Skole er en folkeskole i Halsnæs Kommune, der hører til skoledistriktet Frederiksværk Skole.

På Frederiksværk Skole ønsker vi, at alle har mulighed for at være en del af fællesskabet. Vi ønsker at fastholde og skabe nye traditioner til gavn for fællesskabet, og øge samarbejde på tværs af årgange mellem børn og voksne. Samtidig er det vigtigt for os at dyrke forskellighederne.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Frederiksværk Skole

Frederiksværk Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Frederiksværk Skole. Du kan se alle Halsnæs Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Frederiksværk Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   5.7

Frederiksværk Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Dansk hvor den ligger 2.9 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Frederiksværk Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Frederiksværk Skole5.1 6.6 7.0 4.2 5.7
Halsnæs Kommune 5.5 7.1 7.95.7 6.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Frederiksværk Skole har over de sidste syv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Frederiksværk Skole dækkende syv år fra 2017 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Frederiksværk Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Frederiksværk Skole er nummer 3 blandt grundskolerne i Halsnæs Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Halsnæs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Frederiksværk Skole

! Trivsel   3.54

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Frederiksværk Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Frederiksværk Skole:

Den sociale trivsel på Frederiksværk Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.85, hvilket er den 223 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Frederiksværk Skole har en faglig trivsel 3.59, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 814. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Frederiksværk Skole har en score på 3.71, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 844. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Frederiksværk Skole har en lave score: 3.08, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 966. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Frederiksværk Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Halsnæs Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Frederiksværk Skole

! Fravær 2020/21

Frederiksværk Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Frederiksværk Skole hele 13,3 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Frederiksværk Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Halsnæs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Frederiksværk Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 75,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 410 elever på Frederiksværk Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 3,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Frederiksværk Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Halsnæs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Frederiksværk Skole er en folkeskole med 965 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Frederiksværk Skole ligger i Halsnæs Kommune, der årligt investerer 96,677 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 5. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Halsnæs Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Frederiksværk Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 14 grundskoler i Halsnæs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Frederiksværk Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Frederiksværk Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 28 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 13.515 til 33.181 kr/m2, med et gennemsnit på 18.452 kr/m2 (median 17.283 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 28 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


45 boliger til salg

Med 45 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Frederiksværk Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Frederiksværk Skole her »

Grundskoler i Halsnæs Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Frederiksværk skole, Enghave
ikke aktiv
- - -
Arresø Skole, Kregme
ikke aktiv
- - -
Melby Skole 3.585 | - 483,854 kr. Se på kort
Frederiksværk Skole, Vinderød
ikke aktiv
- - -
Ølsted Skole 3.380 | - 485,053 kr. Se på kort
Magleblik Skole 3.515 | 0.0 | - Se på kort
Hundested Skole, Storebjerg
ikke aktiv
- - -
Hundested Skole, Lerbjerg
ikke aktiv
- - -
Halsnæs Lilleskole - - -
Arresø Skole - - - Se på kort
  Frederiksværk Skole 3.542 | 0.0 | - Se på kort
Hundested Skole 3.656 | 0.0 | - Se på kort
Vinderød Privatskole - 1.0 | -
Unge- og Kulturcenter Halsnæs, 10. klassecenter - - - Se på kort

Kommunens 14 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »