DinGeo — i hele Danmark

Kildegårdskolen
Folkeskole i Herlev Kommune


Antal Elever
934
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,8
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
77,7%
Mere Info 
Udgift per elev
63.788 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
352.505 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
38.394
Mere Info 
Boliger til salg
25
Mere Info 

Kildegårdskolen

Kildegårdskolen
Kildegårdskolen i Herlev Kommune.

Adresse:
Kildegårdskolen
Dildhaven 40,
2730 Herlev

Institutionsnummer:
163006

Skoleleder:
Lena Viftrup

Telefon:
4452 5550

Email:
kildegaardskolen@herlev.dk

Webside:
http://www.kildegaardskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Kildegårdskolen

Kildegårdskolen er en folkeskole i Herlev Kommune, der hører til skoledistriktet Kildegårsskolen.

For et år siden startede Kildegårdskolen officielt sin rejse mod at gøre principperne i FN’s Børnekonvention til den ”nye grundlov”, som hele skolens hverdag er bygget op omkring. Skolen har siden arbejdet intenst med at oplyse eleverne om deres rettigheder og har inddraget dem i arbejdet med at forbedre trivslen på skolen.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Kildegårdskolen

Kildegårdskolen og det tilhørende skoledistrikt  : Kildegårsskolen. Du kan se alle Herlev Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Herlev KommuneKaraktergennemsnit på Kildegårdskolen

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Kildegårdskolen - - - - -
Herlev Kommune 6.5 7.5 8.66.7 7.3
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Kildegårdskolen har over de sidste ti år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Kildegårdskolen dækkende ti år fra 2012 til og med 2022.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Kildegårdskolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Kildegårdskolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Herlev Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Kildegårdskolen

! Trivsel   3.49

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Kildegårdskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Kildegårdskolen:

Den sociale trivsel på Kildegårdskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.80, hvilket er den 165 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Kildegårdskolen har en faglig trivsel 3.53, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 517. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kildegårdskolen har en score på 3.62, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1093. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kildegårdskolen har en lave score: 3.08, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 963. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Kildegårdskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Kildegårdskolen

! Fravær 2020/21

Kildegårdskolen havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,2 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Kildegårdskolen hele 12,4 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Kildegårdskolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Kildegårdskolen

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 77,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 934 elever på Kildegårdskolen. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,4 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Kildegårdskolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kildegårdskolen er en folkeskole med 939 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kildegårdskolen ligger i Herlev Kommune, der årligt investerer 63,788 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 8. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Herlev Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 352.505 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Kildegårdskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 10 grundskoler i Herlev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Kildegårsskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Kildegårdskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 19 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 27.898 til 52.536 kr/m2, med et gennemsnit på 38.394 kr/m2 (median 35.726 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 19 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


25 boliger til salg

Med 25 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Kildegårsskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Kildegårsskolen her »

Grundskoler i Herlev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Lindehøjskolen 3.510 | 0.0 | 538,880 kr. Se på kort
Hammergårdskolen
ikke aktiv
- - -
Elverhøjens Skole
ikke aktiv
- - -
Herlev byskole 3.641 | 0.0 | 420,341 kr. Se på kort
  Kildegårdskolen 3.486 | 0.0 | 352,505 kr. Se på kort
Herlev Privatskole - 1.0 | -
Herlev Byskole - - - Se på kort
Herlev byskole, afd. Elv - - - Se på kort
Kildegårdskolen - - - Se på kort
Kildegårdskolen, afd. Øst - - - Se på kort

Kommunens 10 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »