DinGeo — i hele Danmark

Sengeløse Skole
Folkeskole i Høje-Taastrup Kommune


Antal Elever
465
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,7
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,5
Mere Info 
Inspiration
3,0
Mere Info 
Elevfravær
7,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,3%
Mere Info 
Udgift per elev
95.705 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
517.629 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
28.545
Mere Info 
Boliger til salg
26
Mere Info 

Sengeløse Skole


Adresse:
Sengeløse Skole
Spangåvej 10,
2630 Taastrup

Institutionsnummer:
169010

Skoleleder:
Thomas Svenne Langkjær

Telefon:
4335 2320

Email:
sglskole@htk.dk

Webside:
http://www.sengeloese.skoleporten.dk

Læs mere om skoledata »

Sengeløse Skole

Sengeløse Skole er en folkeskole i Høje-Taastrup Kommune, der hører til skoledistriktet Sengeløse Skole.

Sengeløse Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Sengeløse Skole. Du kan se alle Høje-Taastrup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Høje Tåstrup KommuneKaraktergennemsnit på Sengeløse Skole

Karaktergennemsnit i 2023   8.0

Sengeløse Skole havde i 2022/23 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.3 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sengeløse Skole6.0 9.4 9.5 7.0 8.0
Høje-Taastrup Kommune 6.3 7.7 8.46.3 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Sengeløse Skole har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Sengeløse Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Sengeløse Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Sengeløse Skole er nummer 3 blandt grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Sengeløse Skole

! Trivsel   3.45

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Sengeløse Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Sengeløse Skole:

Den sociale trivsel på Sengeløse Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.73, hvilket er den 99 dårligste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Sengeløse Skole har en faglig trivsel 3.53, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 532. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sengeløse Skole har en score på 3.51, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1221. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Sengeløse Skole har en lave score: 3.03, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1067. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Sengeløse Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Sengeløse Skole

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Sengeløse Skole. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,6 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Sengeløse Skole hele 15,2 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Sengeløse Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Sengeløse Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 87,3 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 465 elever på Sengeløse Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 3,7 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Sengeløse Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sengeløse Skole er en folkeskole med 466 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sengeløse Skole ligger i Høje-Taastrup Kommune, der årligt investerer 95,705 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 6. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Høje-Taastrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Sengeløse Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 517.629 kr.

Forældrebetaling

Sengeløse Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Sengeløse Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Sengeløse Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 16 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 18.725 til 35.678 kr/m2, med et gennemsnit på 28.545 kr/m2 (median 29.125 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 16 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


26 boliger til salg

Med 26 boliger til salg (21. juli 2024) i skoledistrikt Sengeløse Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Sengeløse Skole her »

Grundskoler i Høje-Taastrup Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Fløng Skole 3.589 | 0.0 | 540,486 kr. Se på kort
Hedehusene Skole - 0.0 | - Se på kort
Parkskolen
ikke aktiv
- - -
Rønnevangsskolen
ikke aktiv
- - -
Reerslev Skole 3.993 | - 538,170 kr. Se på kort
Borgerskolen 3.613 | 0.0 | 451,210 kr. Se på kort
Mølleholmskolen 3.623 | 0.0 | 385,821 kr. Se på kort
Selsmoseskolen - 0.0 | - Se på kort
Selsmoseskolen - 0.0 | - Se på kort
  Sengeløse Skole 3.450 | 0.0 | 517,629 kr. Se på kort
Gadehaveskolen - 0.0 | - Se på kort
Taastrup Realskole - 0.0 | -
Charlotteskolen - 0.0 | - Se på kort
Skt. Pauls Skole - 0.0 | -
Vestegnens Privatskole - -1.0 | -
Torstorp Skole 3.557 | 0.0 | 350,525 kr. Se på kort
LINIE10 - - - Se på kort
Høje Taastrup Privatskole - 1.0 | -
Ole Rømer-Skolen 3.485 | - - Se på kort
Læringshuset 3.357 | - - Se på kort
Læringshuset, afd. Skolebakken - - - Se på kort

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »