DinGeo — i hele Danmark

Hørsholm Skole
Folkeskole i Hørsholm Kommune


Antal Elever
674
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
9,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
1,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
5,0%
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,9%
Mere Info 
Udgift per elev
60.843 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
723.054 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
49.944
Mere Info 
Boliger til salg
87
Mere Info 

Hørsholm Skole

Hørsholm Skole
Hørsholm Skole i Hørsholm Kommune.

Adresse:
Hørsholm Skole
Selmersvej 6,
2970 Hørsholm

Institutionsnummer:
223001

Skoleleder:
Ane Christine Larsen

Telefon:
4849 6100

Email:
horsholm_skole@horsholm.dk

Webside:
http://horsholmskole.horsholm.dk

Læs mere om skoledata »

Hørsholm Skole

Hørsholm Skole er en folkeskole i Hørsholm Kommune, der hører til skoledistriktet Hørsholm Skole.

Hørsholm Skole har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.

På Hørsholm Skole arbejder medarbejdere, forældre og børn i fællesskab om at skabe et trygt og godt miljø inden for hvilke det enkelte barn. En levende skole med glade børn Faglighed - Kompetence - Omsorg - Fællesskab.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Hørsholm Skole

Hørsholm Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Hørsholm Skole. Du kan se alle Hørsholm Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Hørsholm Skole

Karaktergennemsnit i 2023   9.3

Hørsholm Skole havde i 2022/23 et utrolig flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Fysik-Kemi-Biologi-Geografi hvor den ligger hele 2.6 karakterpoint over landsgennemsnittet. Gennemsnittet på Hørsholm Skole er desuden 0.8 højere end gennemsnittet i Hørsholm Kommune.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hørsholm Skole8.4 9.7 10.6 8.7 9.3
Hørsholm Kommune 7.9 8.2 9.88.0 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Hørsholm Skole har over de sidste tolv år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hørsholm Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   1.0

Hørsholm Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 1.0. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hørsholm Skole er nummer 3 blandt grundskolerne i Hørsholm Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Hørsholm Skole

Trivsel   3.70

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hørsholm Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hørsholm Skole:

Der er god social trivsel på Hørsholm Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.07, hvilket er den 371 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Hørsholm Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hørsholm Skole har en faglig trivsel 3.76, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 173. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hørsholm Skole har en score på 3.79, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 555. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hørsholm Skole har en gennemsnitlig score: 3.23, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 484. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hørsholm Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hørsholm Skole

! Fravær 2020/21

Hørsholm Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Hørsholm Skole hele 10 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hørsholm Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hørsholm Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 90,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 674 elever på Hørsholm Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,8 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hørsholm Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hørsholm Skole er en folkeskole med 700 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hørsholm Skole ligger i Hørsholm Kommune, der årligt investerer 60,843 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 4. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hørsholm Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Hørsholm Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 723.054 kr.

Forældrebetaling

Hørsholm Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Hørsholm Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hørsholm Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 38 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 30.784 til 63.595 kr/m2, med et gennemsnit på 49.944 kr/m2 (median 51.071 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 38 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


87 boliger til salg

Med 87 boliger til salg (24. april 2024) i skoledistrikt Hørsholm Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Hørsholm Skole her »

Grundskoler i Hørsholm Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Hørsholm Skole 3.700 | 1.0 | 723,054 kr. Se på kort
Rungsted Skole 3.686 | 0.0 | 842,181 kr. Se på kort
Usserød Skole 3.705 | 0.0 | 614,166 kr. Se på kort
Vallerødskolen 3.657 | 0.0 | 621,727 kr. Se på kort
Rungsted Private Realskole - 1.0 | -
Hørsholm Lille Skole - 0.0 | -

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »