DinGeo — i hele Danmark

Rungsted Skole
Folkeskole i Hørsholm Kommune


Antal Elever
440
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,2
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
4,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,0%
Mere Info 
Udgift per elev
60.843 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
842.181 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
71.989
Mere Info 
Boliger til salg
78
Mere Info 

Rungsted Skole

Rungsted Skole
Rungsted Skole i Hørsholm Kommune.

Adresse:
Rungsted Skole
Østre Stationsvej 1 A,
2960 Rungsted Kyst

Institutionsnummer:
223002

Skoleleder:
Ulla Wiese Christensen

Telefon:
4849 6200

Email:
rungsted_skole@horsholm.dk

Webside:
http://www.rungstedskole.dk

Læs mere om skoledata »

Rungsted Skole

Rungsted Skole er en folkeskole i Hørsholm Kommune, der hører til skoledistriktet Rungsted Skole.

Rungsted Skole giver det enkelte barn de bedste muligheder for udvikling og læring inden for rammerne af Folkeskoleloven og Hørsholm kommunes Skolepolitiske Perspektiv. Rungsted Skole arbejder ud fra den grundholdning, at tryghed, engagement og gensidig respekt imellem børn, forældre og medarbejdere er nødvendige forudsætninger for en optimal læring og udvikling.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Rungsted Skole

Rungsted Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Rungsted Skole. Du kan se alle Hørsholm Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Rungsted Skole

Karaktergennemsnit i 2023   7.9

Rungsted Skole havde i 2022/23 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Engelsk hvor den ligger hele 1.4 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Rungsted Skole6.3 7.4 10.1 7.6 7.9
Hørsholm Kommune 7.9 8.2 9.88.0 8.5
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stabilt karaktergennemsnit

Rungsted Skole har over de sidste elleve år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Rungsted Skole dækkende elleve år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Rungsted Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Rungsted Skole er nummer 6 blandt grundskolerne i Hørsholm Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Rungsted Skole

Trivsel   3.69

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Rungsted Skole er bedre end landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Rungsted Skole:

Der er god social trivsel på Rungsted Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.18, hvilket er den 125 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Rungsted Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Rungsted Skole har en faglig trivsel 3.90, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 26. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rungsted Skole har en score på 3.70, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 878. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Rungsted Skole har en lave score: 3.07, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 990. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Rungsted Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Rungsted Skole

! Fravær 2020/21

Rungsted Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,8 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Rungsted Skole hele 9,7 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Rungsted Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Rungsted Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 92 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 440 elever på Rungsted Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,3 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Rungsted Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Rungsted Skole er en folkeskole med 458 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Rungsted Skole ligger i Hørsholm Kommune, der årligt investerer 60,843 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 4. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hørsholm Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Rungsted Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 842.181 kr.

Forældrebetaling

Rungsted Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 6 grundskoler i Hørsholm Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Rungsted Skole skoledistrikt

!Udbudspriser

Rungsted Skole skoledistrikt er et af landets dyreste målt på udbudspriser. Kvadratmeterpriserne på de 50 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 43.296 til 231.074 kr/m2, med et gennemsnit på 71.989 kr/m2 (median 65.298 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 50 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


78 boliger til salg

Med 78 boliger til salg (22. februar 2024) i skoledistrikt Rungsted Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Rungsted Skole her »

Grundskoler i Hørsholm Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Hørsholm Skole 3.700 | 1.0 | 723,054 kr. Se på kort
  Rungsted Skole 3.686 | 0.0 | 842,181 kr. Se på kort
Usserød Skole 3.705 | 0.0 | 614,166 kr. Se på kort
Vallerødskolen 3.657 | 0.0 | 621,727 kr. Se på kort
Rungsted Private Realskole - 1.0 | -
Hørsholm Lille Skole - 0.0 | -

Kommunens 6 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »