DinGeo — i hele Danmark

Holmegårdsskolen
Folkeskole i Hvidovre Kommune


Antal Elever
556
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,4
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
5,3%
Mere Info 
Dansk Herkomst
87,6%
Mere Info 
Udgift per elev
65.543 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
553.320 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
43.180
Mere Info 
Boliger til salg
23
Mere Info 

Holmegårdsskolen

Holmegårdsskolen
Holmegårdsskolen i Hvidovre Kommune.

Adresse:
Holmegårdsskolen
Plovheldvej 8A,
2650 Hvidovre

Skoleleder:
Stine Lindgren

Telefon:
6190 3500

Email:
Holmegaardsskolen@hvidovre.dk

Webside:
http://www.holmegaards-skolen.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Holmegårdsskolen

Holmegårdsskolen er en folkeskole i Hvidovre Kommune, der hører til skoledistriktet Holmegårdsskolen. Du kan se alle Hvidovre Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Holmegårdsskolen - Læs mere nedenfor. Tjek også de 23 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Holmegårdsskolen er vist med det grønne ikon . Holmegårdsskolen tilhører skoledistriktet Holmegårdsskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Hvidovre Kommune er hentet fra Hvidovre Kommune. Du kan se alle Hvidovre Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Holmegårdsskolen

Karaktergennemsnit i 2020   7.4

Holmegårdsskolen havde i 2019/20 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Matematik hvor den ligger hele 1.1 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Holmegårdsskolen8.1 6.8 7.7 7.1 7.4
Hvidovre Kommune 7.4 7.1 7.56.7 7.2
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Holmegårdsskolen har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Holmegårdsskolen har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Holmegårdsskolen er nummer 9 blandt grundskolerne i Hvidovre Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Holmegårdsskolen

! Trivsel   3.60

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Holmegårdsskolen er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Holmegårdsskolen:

Den sociale trivsel på Holmegårdsskolen er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.03, hvilket er den 474 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Holmegårdsskolen har en faglig trivsel 3.60, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 318. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Holmegårdsskolen har en score på 3.73, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 919. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Holmegårdsskolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Holmegårdsskolen

! Fravær 2019/20

Holmegårdsskolen havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 5,3 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,3 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Holmegårdsskolen hele 10,6 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Holmegårdsskolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 87,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. 0,9 procent.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 556 elever på Holmegårdsskolen. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,9 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Holmegårdsskolen er en folkeskole med 587 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Holmegårdsskolen ligger i Hvidovre Kommune, der årligt investerer 65,543 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 45. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Hvidovre Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Holmegårdsskolen kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 553.320 kr.

Forældrebetaling

Holmegårdsskolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Hvidovre Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Holmegårdsskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Holmegårdsskolen har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 3 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 39.155 til 47.458 kr/m2, med et gennemsnit på 43.180 kr/m2 (median 41.042 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 3 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


23 boliger til salg

Med 23 boliger til salg (25. september 2021) i skoledistrikt Holmegårdsskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Holmegårdsskolen her »

Grundskolerne i Hvidovre Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 13 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Avedøre Skole 3.613 | 0.5 | 413,299 kr. Se på kort
Dansborgskolen 3.578 | 0.1 | 515,488 kr. Se på kort
Engstrandskolen 3.564 | -0.1 | 366,714 kr. Se på kort
Esajasskolen - 0.0 | - Se på kort
Frydenhøjskolen 3.670 | 0.0 | 397,944 kr. Se på kort
Gungehusskolen 3.633 | 0.4 | 347,220 kr. Se på kort
  Holmegårdsskolen 3.603 | -0.1 | 553,320 kr. Se på kort
Hvidovre Privatskole - 0.2 | - Se på kort
Langhøjskolen 3.695 | 0.1 | 430,588 kr. Se på kort
Præstemoseskolen 3.767 | 0.6 | 474,736 kr. Se på kort
Risbjergskolen 3.713 | -0.2 | 590,758 kr. Se på kort
Sønderkærskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Enghøjskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort