DinGeo — i hele Danmark

Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune er centrum for Danmarks tøjindustri. Tøjkoncernen Bestseller vil som nyt hovedkontor bygge Danmarks højeste bygning, der med sine 320 meter vil rage op over Eiffeltårnet. Den historiske tilknytning til tekstilindustrien har også givet indbyggerne betegnelsen ’Uldjyder’.

Den megen fokus på mode er måske årsagen til, at der ikke er tid til at låne bøger på biblioteket eller gå på musikskole, hvor kommunens indbyggere ligger i den lave ende.

Kommunens 41.191 indbyggere har siden begyndelsen sikret Venstre borgmesterposten der besættes af Ib Boye Lauritsen.


Kontakt

Adresse:
Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6,
7430 Ikast

Email:
post@ikast-brande.dk

Webside:
www.ikast-brande.dk

Nøgletal for Ikast-Brande Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Ikast-Brande Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #22/98

Middellevetiden i Ikast-Brande Kommune er 81.2 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Ikast-Brande Kommune sig på plads nr. 22. Over de sidste fire år er middellevetiden i Ikast-Brande Kommune øget med 1.2 år.

Alkoholforbrug #8/98

Relativt få indbyggere i Ikast-Brande Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Ikast-Brande Kommune på en 8. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #59/98

Der er desværre en del rygere i Ikast-Brande Kommune. I 2013 røg 22.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #57/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Ikast-Brande Kommune er det desværre kun 26.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Ikast-Brande Kommune på en 57. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #66/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Ikast-Brande Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 66. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #19/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Ikast-Brande Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1506 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1553 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #56/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Ikast-Brande Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.4 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Ikast-Brande Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #47/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 47 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Ikast-Brande Kommune behandlet 1840 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 63 dage. Prisen var i 2019 560 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Ikast-Brande Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #24/98

Blandt Ikast-Brande Kommunes folkeskoleelever trives 33.9 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 24. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #10/98

Ikast-Brande Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.290. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 10. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Ikast-Brande Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #38/96

I 2018 var 2.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Ikast-Brande Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 38. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #90/98

Der er i Ikast-Brande Kommune 39.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 90. plads.

! Anbragte Børn #49/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 49. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #54/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Ikast-Brande Kommune 72.5 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 54. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Ikast-Brande Kommune her »
! Udgifter til idræt #58/98

Ikast-Brande Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Ikast-Brande Kommune i gennemsnit 779 kr. om året pr. borger på idræt. 614 kr. på drift og 165 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #74/98

Ikast-Brande Kommune har 15.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 74. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #96/98

Borgerne i Ikast-Brande Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 3.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #66/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Ikast-Brande Kommune 7.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #56/98

I 2017 var der i Ikast-Brande Kommune 1.8 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #40/98

I 2017 var der i Ikast-Brande Kommune 30.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #82/98

Ikast-Brande Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 164,051 kr.Det er den 82. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #34/98

Ikast-Brande Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,078 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #54/98

I Ikast-Brande Kommune er der 3.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 54. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #31/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Ikast-Brande Kommune 25.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 31 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #6/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Ikast-Brande Kommune 20.35, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 6 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #23/98

Ikast-Brande Kommune har en langfristet gæld på 12,259 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Ikast-Brande Kommune på en flot 23. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #37/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Ikast-Brande Kommune på 37. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #49/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Ikast-Brande Kommune at vokse med 3.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #64/98

I Ikast-Brande Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.7 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #54/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Ikast-Brande Kommune var 297,287 kr. Det er en den 54. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #42/98

3.2 procent af befolkningen i Ikast-Brande Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #69/98

Der er jobvækst Ikast-Brande Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Ikast-Brande Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Ikast-Brande Kommune
Der er 411 boliger til salg i Ikast-Brande Kommune

Dags dato (25. september 2023) er der 411 boliger til salg i Ikast-Brande Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1110 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Ikast-Brande Kommune:

Se alle boliger til salg i Ikast-Brande Kommune her »

Grundskoler i Ikast-Brande Kommune

Folkeskoler i Ikast-Brande Kommune


Ikast-Brande Kommune er inddelt i 11 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 13 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Ikast-Brande Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 67,760 kr., er den 40. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Ikast-Brande Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Ikast-Brande Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Ikast-Brande Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Ejstrupholm Skole | 3.559   -0.1 | 458,267 kr. ikastbrande_ejstrupholm 
Nørre-Snede Skole | 3.563   0.1 | 423,759 kr. ikastbrande_noerresnede 
Blåhøj Skole | 3.781   - 410,155 kr. ikastbrande_blaahoej 
Dalgasskolen | 3.809   - 482,293 kr. ikastbrande_dalgas 
Artium-skolen | 3.555   -0.4 | 469,388 kr. ikastbrande_praestlund 
Bording Skole | 3.734   -0.4 | 455,182 kr. ikastbrande_bording 
Engesvang Skole | 3.624   0.0 | 461,274 kr. ikastbrande_engesvang 
Ikast Østre Skole | 3.773   -0.1 | 447,143 kr. ikastbrande_ikastoest 
Ikast Vestre Skole - 0.0 | - -
Isenvad Skole | 4.154   - 471,370 kr. ikastbrande_isenvad 
Ikast Nordre Skole | 3.622   0.5 | 417,161 kr. ikastbrande_ikastnord 
Hyldgårdsskolen | 3.807   0.7 | 541,467 kr. ikastbrande_hyldgaard 
Ikast-Brande Ungdomscenter - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Ikast-Brande Kommune

I Ikast-Brande Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Ikast-Brande Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Friskolen i Thorlund -
Gludsted Friskole -
Klovborg Friskole -
Uhre Friskole -
International School Ikast-Brande 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.