DinGeo — i hele Danmark

Amager Fælled Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
802
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
7,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
74,4%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
342.086 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Amager Fælled Skole

Amager Fælled Skole
Amager Fælled Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Amager Fælled Skole
Sundholmsvej 2 A,
2300 København S

Skoleleder:
Torben Højman Jensen

Telefon:
3254 2308

Email:
mail@afs.kk.dk

Webside:
http://www.afs.kk.dk

Karaktergennemsnit på Amager Fælled Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   6.7

Amager Fælled Skole havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.5 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Amager Fælled Skole5.9 7.6 8.7 6.4 6.7
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Amager Fælled Skole har over de sidste 8 år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.2

Amager Fælled Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige.

Undervisningseffekten på Amager Fælled Skole er nummer 20 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Amager Fælled Skole skriver om sig selv:

Amager Fælled skole er en mangfoldig folkeskole, som vi ønsker skal afspejle nærområdets børn og lokalmiljøet puls og nerve. Vi ønsker at være en aktiv medspiller i lokalmiljøet og vil gerne åbne skolen op til omkringlæggende lokalsamfund i dagligdagen. Amager Fælled Skole er en Sundhedspædagogisk profil- og madskole, hvor en sund dagligdag tilgodeser og styrker børnenes faglighed og trivsel. Amager Fælled Skoles Madskole serverer sund og ernæringsrigtig mad i dagligdagen, hvilket medvirker til at skabe gode og sunde madvaner hos vores elever.

Læs mere på Amager Fælled Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Amager Fælled Skole

Trivsel   3.76

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Amager Fælled Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Amager Fælled Skole:

Den sociale trivsel på Amager Fælled Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 810 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Amager Fælled Skole har en faglig trivsel 3.79, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 368. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Amager Fælled Skole scorer fint på ro og orden 3.84, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 382. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Amager Fælled Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.45, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 199. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Amager Fælled Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Amager Fælled Skole

! Fravær 2017/18

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Amager Fælled Skole. I skoleåret 2017-2018 var det gennemsnitlige fravær hele 7,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Amager Fælled Skole hele 14,3 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Amager Fælled Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Amager Fælled Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 74,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 802 elever på Amager Fælled Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 8,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Amager Fælled Skole er en folkeskole med 802 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Amager Fælled Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 342.086 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Amager Fælled Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal