DinGeo — i hele Danmark

Husum Skole - Se kontaktinfo og vigtige nøgletal
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
671
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,7
Mere Info 
Undervisningseffekt
-0,1
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
75,6%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
424.557 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Husum Skole

Husum Skole
Husum Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Husum Skole
Karlslundevej 23,
2700 Brønshøj

Skoleleder:
Annette Samsøe Jensen

Telefon:
3828 0768

Email:
mail@husumskole.kk.dk

Webside:
http://www.husumskole.kk.dk

Karaktergennemsnit på Husum Skole

! Karaktergennemsnit i 2018   6.7

Husum Skole havde i 2018/19 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 1.0 karakterpoint under landsgennemsnittet. Selv efter der tages højde for børnenes socioøkonomiske baggrund, er skolens karaktergennemsnit problematisk (se Undervisningseffekt nedenfor)

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Husum Skole6.6 6.7 8.7 6.4 6.7
Københavns Kommune 6.6 7.7 8.46.8 7.0
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Husum Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


! Undervisningseffekt i 2019   -0.1

Husum Skole har en lille negativ undervisningseffekt på -0.1. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er en lille smule dårligere end forventet.

Undervisningseffekten på Husum Skole er nummer 59 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Husum Skole skriver om sig selv:

Skolens elevsammensætning afspejler samme diversitet som befolkningen i Københavns Kommune. Skolen er normeret til at være 3-sporet, men vi har flere årgange med 4 spor, ligesom vi har enkelte årgange med kun 2 spor. Klassekvotienten varierer fra klasse til klasse og fra årgang til årgang. Husum Skole er bygget i 1930 som en af landets første aulaskoler. Skolen er fredet på grund af sin særlige funkisarkitektur og materialevalg. Skolen har et hjemklasseprincip, hvor hver klasse har eget klasseværelse. Derudover rummer skolen alle relevante faglokaler, som i forskellig grad afspejler skolens lange historie.

Læs mere på Husum Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Husum Skole

Trivsel   3.72

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Husum Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Husum Skole:

Den sociale trivsel på Husum Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.11, hvilket er den 659 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Husum Skole har en faglig trivsel 3.77, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 443. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Husum Skole har en score på 3.78, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 620. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Husum Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.35, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 421. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Husum Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Husum Skole

! Fravær 2017/18

Husum Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Husum Skole hele 13,4 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Husum Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Husum Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var kun 75,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser har vist at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på indkomsten for de øvrige elever 20 år efter grundskolen (selv efter korrektion for familiemæssige og socio-økonomiske faktorer).

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 671 elever på Husum Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 1,9 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Husum Skole er en folkeskole med 671 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Husum Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 424.557 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Husum Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal