DinGeo — i hele Danmark

Katrinedals Skole
Folkeskole i Københavns Kommune


Antal Elever
947
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,5
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,6%
Mere Info 
Udgift per elev
68.904 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
564.859 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Katrinedals Skole

Katrinedals Skole
Katrinedals Skole i Københavns Kommune.

Adresse:
Katrinedals Skole
Vanløse Allé 44,
2720 Vanløse

Skoleleder:
Rikke Schultz Pedersen

Telefon:
3874 1742

Email:
mail@katrinedal.kk.dk

Webside:
http://www.katrinedal.kk.dk

Karaktergennemsnit på Katrinedals Skole

Karaktergennemsnit i 2018   7.5

Katrinedals Skole havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.1 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Katrinedals Skole7.1 7.3 8.8 7.5 7.5
Københavns Kommune 6.5 7.6 8.16.5 6.8
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Katrinedals Skole har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Katrinedals Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Katrinedals Skole er nummer 70 blandt grundskolerne i Københavns Kommune.


Katrinedals Skole skriver om sig selv:

Katrinedals Skole er en 4-sporet folkeskole. Skolen har en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 26 og vi oplever, at mange forældre betragter skolen som velfungerende og derfor gerne vil have deres børn indskrevet. Katrinedals Skole blev gennemrenoveret 2012-2014 og fremstår med en flot aula i 3 plan, der fungerer som et åbent læringsmiljø. Klasser og fagområder er forsynet med akustisk velfungerende loft, mekanisk ventilation og døre med glas, der medvirker til at skabe et transparent læringsmiljø. Herudover har skolen en moderne digital infrastruktur og en høj grad af digitalt understøttet læring.

Læs mere på Katrinedals Skoles egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Katrinedals Skole

Trivsel   3.725

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Katrinedals Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Katrinedals Skole:

Den sociale trivsel på Katrinedals Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.1, hvilket er den 681 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel - 435 elever på Katrinedals Skole besvarede spørgsmål om social trivsel og deres opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Katrinedals Skole har en faglig trivsel 3.9, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 160. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. 435 elever på Katrinedals Skole deltog i undersøgelse om faglig trivsel. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Katrinedals Skole har en score på 3.7, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 768. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. 436 elever på Katrinedals Skole deltog i undersøgelse om Ro og Orden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Katrinedals Skole har en gennemsnitlig score: 3.2, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 840. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. 436 elever på Katrinedals Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Katrinedals Skole

! Fravær 2017/18

Katrinedals Skole havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 6,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Katrinedals Skole hele 12,2 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Katrinedals Skole har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Katrinedals Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 90,6 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Stærkt Stigende Elevtal

I skoleåret 2017-2018 var der 947 elever på Katrinedals Skole. Elevtallet har over de sidste 8 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,9 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Katrinedals Skole er en folkeskole med 947 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Katrinedals Skole ligger i Københavns Kommune, der årligt investerer 68,904 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 34. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Københavns Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Katrinedals Skole kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 564.859 kr.

Forældrebetaling

Katrinedals Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 124 grundskoler i Københavns Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal